Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování údajů do IRZ

I v oblasti IRZ nás čekají nějaké změny. V roce 2019 byly vydány změny v evropské legislativě k IRZ.

09. leden 2020

Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2019

Rozsah integrovaného registru znečišťování (IRZ), stejně tak jako povinnosti ohlašujících subjektů či přístup veřejnosti k informacím, upravují právní předpisy přijaté na evropské a národní úrovni: 

166/2006/ES/Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES), kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E- PRTR).
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ).
145/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády o IRZ).
2019/1010/EUNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS.
2019/1741/EUProváděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010

Nařízení s plným názvem "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Text s významem pro EHP)" upravuje několik oblastí, které jsou uvedeny v nařízení o E-PRTR. Uvedené úpravy jsou konkrétně předmětem článku 7. Důvodem pro úpravy je zejména nově vznikající EU registr průmyslových míst, který nebyl doposud legislativně ukotven na úrovni EU.

Patrně nejdůležitější věcí je zrušení dosavadní přílohy III nařízení o E-PRTR. Tu bude nově upravovat samostatný předpis - prováděcí rozhodnutí Komise (viz níže). Jisté úpravy doznala část týkající se důvěrnosti informací a pro MŽP nově odpadá povinnost vypracovávat a předávat zprávu za poslední tři ohlašovací roky Evropské komisi (tj. článek 16). Rovněž termíny pro předávání údajů ohlašovaných do E-PRTR se mění a jsou nově součástí již zmíněného prováděcího nařízení Komise.

Na na samotné ohlašovatele tento předpis nemá zásadní vliv. Důležitý je zejména pro MŽP. Pro ohlašovatele je zásadním dále uvedené prováděcí rozhodnutí Komise.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741

Prováděcí rozhodnutí Komise, které má plný název "prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 6745) (Text s významem pro EHP)", lze považovat za jednu z nejvýznamnějších změn od roku 2006, kdy bylo přijato nařízení o E-PRTR. Změny, které jsou předmětem tohoto předpisu, se zásadním způsobem dotknou jak ohlašovatelů do IRZ/E-PRTR, tak zejména MŽP.

V prvé řadě lze zmínit změny ohlašovacích termínů do EU registru průmyslových míst, což je důležité pro MŽP.

Změny pro ohlašovatele nejsou tak rozsáhlé, ale s jistými změnami bude nutné počítat, jelikož budou i náležitým způsobem zohledněny v příslušném ohlašovacím formuláři IRZ. Zmínit je možné údaj o objemu výroby, který bude povinný od roku 2021 nebo potřebu identifikovat stav provozovny. Převážná většina dalších údajů se bude týkat výhradně MŽP (např. identifikace, přidělování průmyslových míst a jejich úpravy atd.). I mj. z těchto důvodů se připravuje novela nařízení vlády o IRZ. Ohlašovatelům doporučujeme, aby se s novými předpisy náležitě seznámil.

Předpoklady vzniku ohlašovací povinnosti

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady:

 • existence provozovny,
 • existence činnosti,
 • existence úniků nebo přenosů,
 • překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací rok.

Podle článku 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se provozovnou rozumí jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu o IRZ (§ 3 odst. 2).

Článek 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem lokalita jako zeměpisné umístění provozovny. Stejnou lokalitou se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technologických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů (přenosy množství odpadů). Důležitým aspektem vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné i existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi. Zeměpisné souřadnice provozovny jsou jedněmi ze základních údajů, které je od ohlašovatelů požadovány.

Informace o únicích a přenosech zahrnují celkové informace o únicích a/nebo přenosech v důsledku všech úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností na lokalitě provozovny. Množství havarijních úniků musí být zahrnuto do celkového množství úniků.

Ohlašovací prahy jsou určeny jako množství znečišťující látky (kg/rok) nebo odpadů (t/rok). Povinnost ohlásit příslušné údaje do IRZ vzniká provozovateli pouze při jejich překročení. Provozovatel ovšem může ohlásit do IRZ i údaje o únicích a přenosech v případech, kdy k překročení ohlašovacího prahu nedošlo.

Povinnost ohlašovat úniky a přenosy do IRZ vzniká v případě překročení stanovených prahových hodnot všem provozovatelům, kteří jsou uvedeni v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona o IRZ:

Pozor na povinnost vedení evidence

Provozovatelé podle § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona o IRZ jsou povinni uchovávat evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a popis metodiky použité k získání údajů po dobu pěti let od konce daného ohlašovacího roku (článek 5 odst. 5 nařízení o E- PRTR). Formát evidence pro IRZ není právně závazně upraven. Provozovatelé musí být schopni doložit prokazatelné a ověřitelné údaje, na základě kterých získali ohlášené údaje, případně na základě kterých získali údaje o nedosažení příslušných ohlašovacích prahů. Tato povinnost je relativně nově zakotvena bez dalších podrobností i v zákonu o IRZ v § 3 odst. 6. Kontrolu vedení evidence provádí Česká inspekce životního prostředí. Nevedení evidence je přestupkem (dříve správním deliktem), který podléhá sankci.

Sankce za neplnění ohlašovací povinnosti

Neohlášení do IRZ, resp. uvedení nesprávných údajů a nevedení evidence údajů v souladu s požadavky nařízení o E-PRTR a zákonem o IRZ jsou přestupky, za které hrozí sankce. Podle § 5 odst. 3 zákona o IRZ je možné za přestupky uložit pokutu do 500 000 Kč. Plnění ohlašovací povinnosti kontroluje Česká inspekce životního prostředí, která rozhoduje o přestupcích podle § 6 zákona o IRZ.

Příklad udělené pokuty: Za porušení zákona o IRZ dostala firma od ČIŽP pokutu 120 tisíc korun

Podrobné informace k problematice IRZ

Další informace naleznete na webu přímo věnovanému IRZ https://www.irz.cz.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup; www.irz.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.