Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

Již několik tazatelů se na nás obrátilo s prosbou o vyjasnění principu prahových hodnot pro kapacitu v zákoně č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje integrovaný registr znečišťování.

17. únor 2017

Již několik tazatelů se na nás obrátilo s prosbou o vyjasnění principu prahových hodnot pro kapacitu v zákoně č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ). 

Vzhledem k tomu, že při přípravě novely zákona o IRZ (konkrétně přílohy k tomuto zákonu) bylo nutné zohlednit i prahové kapacity pro činnosti uvedené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR), a to takovým způsobem, aby činnosti v příloze k zákonu o IRZ nebyly v rozporu (resp. aby nedocházelo ke vzájemnému překryvu) s činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR. Lze konstatovat, že ve sloupci s kapacitou činnosti lze natrefit na čtyři základní varianty vymezení těchto kapacit.

První variantou je činnost, u které je uvedeno, že "není stanovena" (v případě přílohy I nařízení o E-PRTR je uveden znak hvězdičky – „*", přičemž význam je naprosto shodný). Jestliže existuje taková činnost v rámci provozovny, týká se jí ohlašovací povinnost bez ohledu na její kapacitu.

Druhým případem je činnost, u které je uvedena dolní prahová hodnota (např. „o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně"). Taková činnost nemá odpovídající činnost v příloze I nařízení o E-PRTR, tudíž neexistuje horní omezení. Ohlašovací povinnost se v tomto případě týká takové provozovny, v které je provozována předmětná činnost a zároveň je překročena příslušná prahová hodnota. Pokud je vybraná činnost v provozovně provozována, ale projektovaná kapacita je nižší než prahová hodnota, nemusí se taková provozovna problematikou IRZ vůbec zabývat. V této souvislosti podotýkáme, že je potřeba vyhodnotit v provozovně všechny provozované činnosti.

Třetím případem je činnost, u které je uvedena jak dolní prahová hodnota pro kapacitu, tak i horní prahová hodnota pro kapacitu. Důvodem je již výše uvedené možné překrývání s jednou či více činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR. Kapacita je vymezena tak, aby na ni plynule navázala kapacita odpovídající činnosti v příloze I nařízení o E-PRTR. Prakticky vzato se tedy ohlašovací povinnost týká té provozovny, u které je vyšší projektovaná kapacita, než je uvedena dolní prahová hodnota pro příslušnou činnost. V intervalu spodní a horní kapacity se jedná o provozovnu spadající pod přílohu k zákonu o IRZ, nad horní kapacitu by se již mělo jednat o provozovnu s činností z přílohy I nařízení o E-PRTR.

Posledním případem je skupina potravinářských činností. Zde je uvedena pouze horní prahová hodnota (tj. v příloze k zákonu o IRZ). Na tuto horní prahovou hodnotu plynule navazuje prahová hodnota pro činnosti, které spadají pod režim E-PRTR (tj. činnosti z přílohy I nařízení o E-PRTR – konkrétně se jedná o kategorii 8.). Vzhledem k tomu, že u těchto činností není uvedena spodní prahová hodnota, zabývat se zákonem o IRZ (částí týkající se IRZ) budou všichni provozovatelé s touto činností bez ohledu na projektovanou kapacitu (pouze na základě projektované hodnoty vyhodnotí, zda se jedná o provozovnu E-PRTR či nikoliv a podle toho provedou nebo upraví registraci v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP).

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.