Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Musíte mít v provozovně průběžnou evidenci odpadů a další doklady?

14. červen 2010

V oblasti nakládání s komunálními odpady v obcích se situace v Libereckém kraji zlepšuje (separace využitelných složek, provoz sběrných dvorů, zpětné odběry výrobků). Na druhé straně se podnikající subjekty naží ušetřit za poplatky za odstraňování odpadů. Předávají je často do nepovolených zařízeních, spalují je, případně používají k úpravám terénu bez povolení.

DOKLADY NA PROVOZOVNĚ

Nárůst těchto způsobů nakládání s odpady byl pracovníky OOH znamenán v průběhu roku 2009. Jednalo se o případy, kdy byly odpady spalovány přímo na otevřeném ohništi nebo v kotlích na tuhá paliva, které sloužily k vytápění provozoven. OI Liberec řešil minimálně deset takových případů a uložil sankce ve výši 600 tis. Kč. Spalovány byly především odpady dřevotřísky, plastů, použitého papíru, textilu a komunální odpady. Při nepovolených terénních úpravách bylo nejčastěji zjištěno využívání stavebních odpadů a odpadů ze slévárenských výrob. Za tyto delikty byly uloženy pokuty ve výši kolem 700 tis. Kč.

Jedním z legislativních nedostatků, se kterým se pracovníci ČIŽP setkávají při kontrolách, se týká dokladů prokazujících produkci odpadů a způsob nakládáním. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, přímo nepředepisuje povinnost mít tyto doklady k dispozici přímo v provozovně. U zařízení často chyběl provozní řád nebo průběžná evidence odpadů za delší období. Tyto doklady byly podle provozovatelů buď na ředitelství, na centrálním pracovišti či u odpadového hospodáře, účetní apod.

V těchto případech stanoví ČIŽP termín, ve kterém mají být doklady předloženy. Mnohdy však bývají vyhotoveny až dodatečně. Byla by potřebná změna legislativy (z hlediska zákona o odpadech i živnostenského), aby byly při kontrolách k dispozici alespoň hlavní doklady. Nyní nemusí mít podnikající subjekt na provozovně ani ve svém sídle výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenská oprávnění.

CO BYLO POKUTOVÁNO

V roce 2009 bylo OI Liberec, oddělením odpadového hospodářství, zahájeno celkem 68 správních řízení ve věci uložení pokuty a čtyři správní řízení o stanovení nápravných opatření a lhůt k jejich provedení. Právní moci nabylo 63 rozhodnutí o pokutě v celkové výši 3 855 100 Kč. Sankce zařízení pro sběr a výkup odpadů činily 1 135 000 Kč. Nejčastěji byla uložena pokuta za porušení provozního řádu, tím že byl proveden výkup odpadu, který nebyl uveden v provozním řádu. Původcům odpadů byly uloženy sankce v celkové výši 1 078 000 Kč. Jednalo se převážně o delikty, kdy subjekt nakládal s odpadem v nepovoleném zařízení, neměl souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem nebo měl nesprávně (případně vůbec) evidoval produkci odpadů.

Zařízení pro využívání odpadů byla sankcionována především za rozpory s provozním řádem (např. za shromažďování odpadů mimo určená místa) a za špatné vedení evidence. Celkově byly uloženy pokuty ve výši 320 tis. Kč.

U těchto typů zařízení se často setkáváme se skutečností, že souhlas k provozu zařízení od krajského úřadu je podmíněn tzv. rekolaudací (změnou využití dle stavebního zákona). Subjekt však začne zařízení ihned provozovat. Když pak k rekolaudaci nedojde, odpady zůstanou na místě a je velmi problematické tuto "zátěž " odstranit.

Zařízení pro odstraňování odpadů (skládky a spalovny) byla pokutována v celkové výši 1 030 000 Kč. Jednalo se především o uložení sankce za nevybírání poplatků za ukládání odpadů na skládku a jejich neodvádění příslušné obci, dále za chybně vedenou evidenci odpadů. Další pokuty byly uloženy v oblasti chemických látek a přípravků (chybná označení). Nižší pokuty byly uloženy v oblasti obalů, kdy subjekty neprokázaly, jakým způsobem mají zajištěný zpětný odběr a procentuální využití obalových odpadů.

Ing. Danuše Hráská
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec

"Při kontrolách provozovatelé často nemají u provozovaného zařízení jeho provozní řád, ani průběžnou evidenci odpadů za delší období," říká Danuše Hráská

 

Autor/ři: Danuše Hráská

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.