Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Příklady zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

V některých případech je poměrně obtížné produkované odpady zařadit pod odpovídající katalogové číslo. Uvádíme různé příklady zařazení odpadů podle Katalogu odpadů, které byly poblikovány ve sdělení MŽP, č.j.: OODP/1827/03. Jde sice již o hodně staré sdělení, ale i tak může pomoci.

13. listopad 2023

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Pozor, jde zastaralé sdělení, používeje jej s kontextu současné legislativy. Slouží spíše jako orientační vodítko!

1) Odpad z mobilních (chemických) toalet

Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje odpadu z toalet katalogové číslo odpadů 20 03 04 – Kal ze septiků a žump. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

2) Pleny z domova důchodců, ústavu sociální péče a podobných zařízení

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se použitým plenám přiřazuje katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) nebo číslo 18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

Při každém nakládání s odpady je nutné posuzovat míru rizika odpadu, což musí být zahrnuto ve vhodném shromažďování, sběru, transportu a vlastním zneškodnění. Obecná pravidla jsou dána vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Každé zařízení musí vypracovat podrobný popis nakládání v provozním řádu včetně zhodnocení míry rizik jednotlivých kroků a provedení opatření na jejich minimalizaci. Způsob hodnocení nebezpečné vlastnosti infekčnosti je velmi problematický a podle metod, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností a shrnutí poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO), se vždy hodnotí podle místa vzniku, potenciálního rizika a množství rizikového odpadu.

Obdobná je i situace uvedená v našich zákonech. Proto je zařazení použitých plen do nebezpečných odpadů zcela oprávněné z hlediska nutnosti nakládat s tímto odpadem specifickým způsobem a to především z hlediska ochrany zdraví pracovníků manipulujících s odpadem a následně z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Není však nikde uveden způsob ani hodnocení rizik při manipulaci s použitými plenami a jejich následné zneškodnění. Rozhodující pro hodnocení rizika při spalování tohoto typu odpadu není infekčnost, resp. jejich kontaminace, pro kterou jsou zařazeny do kategorie „N“, ale chemické složení plen a inkontinentních pomůcek. Z těchto důvodů není nezbytné, aby byly spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadů, pokud jejich chemické složení umožňuje spalování ve spalovnách ostatních. Toto rozhodnutí je v kompetenci orgánů ochrany ovzduší.

Rozhodující pro ochranu lidí jsou bezpečné pokyny pro nakládání s odpadem, tj. od shromažďování v místě vzniku až po spálení, včetně časových limitů. To je nutné podchytit právě ve zmíněném provozním řádu, který je nutno posoudit především z hlediska ochrany zdraví pracujících i ochrany veřejného zdraví.

Z odborného hlediska není možno tvrdit, že odpad nemá nebezpečnou vlastnost infekčnost, na druhé straně posouzení, v jakém typu spalovny odpad spalovat, vychází z jiného hodnocení rizika a především závisí na chemickém složení pomůcek a technologickém zařízení spalovny.

3) Odpad vznikající v elektrotechnice jako odlomený zbytek plošného spoje. Vstupní suroviny jsou Sn, Pb, Cu, voda a sklolaminát. Výstupním odpadem je Pb ve formě kovu (obdoba katalogového čísla 17 04 03, kategorie O).

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu přiřazuje katalogové číslo 16 02 15* – Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení nebo katalogové číslo 16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15, i když se nejedná o vyřazená zařízení, ale o zbytky z výroby.

4) Směs olejů a tuků z odlučovačů – lapačové odpadní tuky ze stravovacích zařízení

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu z lapačů odpadních tuků ze stravovacích zařízení přiřazuje katalogové číslo 19 08 09 – Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky za předpokladu, že směs skutečně obsahuje pouze jedlé oleje a tuky.

Lapačové odpadní drůbeží tuky

Tuky vzniklé v drůbežářských závodech z porážky a zpracování kuřat po následné sterilizaci v autoklávu zařazeny jako 19 08 10*.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu z lapačů odpadních drůbežích tuků přiřazuje katalogové číslo 19 08 10* – Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09.

Pozn.: (V případě, že směs obsahuje pouze jedlé tuky a oleje zařadit odpad jako 19 08 09.)

5) Galvanický kal po stabilizaci/solidifikaci dále jinak neupravený. Nejsou známé vstupy ani výstupy.

Odpad (galvanický kal) upravený stabilizací s využitím jednoho ze způsobů odstraňování odpadů uvedených pod kódem D9 se před uložením na skládku hodnotí způsobem uvedeným v příloze č. 12 a v příloze č. 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Stabilizovaný galvanický kal je nutné znovu zařadit jako jiný druh odpadu, tj. přiřadit katalogové číslo ze skupiny 19 03 – Stabilizované/solidifikované odpady podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů. Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat ve smyslu § 16, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu. Odpad bude zařazen jako nebezpečný (katalogové číslo označené „*“) v případě, že nebudou hodnoceny nebezpečné vlastnosti nebo jako odpad ostatní na základě osvědčení vydaného osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 zákona.

Za ukládání solidifikovaného odpadu, který byl na základě osvědčení zařazen pod katalogové číslo neoznačené „*“, tj. jako ostatní odpad (odpad nemá žádnou nebezpečnou vlastnost), platí se základní složka poplatku dle přílohy č. 6 zákona. Za ukládání solidifikovaného odpadu,

u kterého se nepodařilo vyloučit všechny nebezpečné vlastnosti a byl zařazen pod katalogové číslo označené „*“, se platí základní i riziková složka poplatku.

Pozn.: (Po stabilizaci solidifikací je nutné zařadit odpad do kategorie 19 03. Dle skutečných vlastností bude zařazen odpad po vyloučení nebezpečných vlastností do následujících skupin:

 • 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
 • 19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

pokud by nebyly vyloučeny nebezpečné vlastnosti, zařadí se odpad jako:

 • 19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
 • 19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný)

6) Odpad zařazený jako 15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Původcům mohou vznikat odpady z obalů různých materiálů znečištěné nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky  nebezpečných látek (např. papírové, plastové, kovové, kompozitní obaly). Odpady z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek se zařazují pod katalogové číslo 15 01 10* Obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Preferenci tohoto doporučeného správného postupu lze dovodit již ze samotné existence speciálního katalogového čísla pro tyto nebezpečné odpady v Evropské seznamu odpadů.

Při zařazení odpadu pod katalogové číslo 15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné se odpady soustřeďují neodděleně.

V odůvodněných případech zejména při předávání odpadu k přípravě k opětovnému použití původce může nebezpečné odpady zařadit do druhu odpadu pod katalogová čísla dle materiálu (zejm. 15 01 02 O/N plastové obaly, 15 01 04 O/N kovové obaly) a v návaznosti na to, zajistí oddělené soustřeďování každého druhu odpadu.

7) Azbest

Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu stanovuje § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a při shromažďování § 5 odst. 2 písm. f) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu přiřazuje katalogové číslo 17 06 05* – Stavební materiál obsahující azbest, v souladu s rozhodnutím Komise 2000/532/EC, kterým se zavádí Seznam odpadů, v platném znění.

V současné době se však ve státech EU projednává změna, díky které by bylo možné ukládat stavební odpady s obsahem azbestu i na skládky jiných než nebezpečných odpadů za předpokladu, že takový odpad bude oddělen od odpadu ostatního za přesně definovaných podmínek.

8) Odpad vzniklý zametáním veřejných komunikací

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se tomuto odpadu přiřazuje katalogové číslo 20 03 03 – Uliční smetky v případě, že vznikl v obci. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

Vznikne-li takový odpad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání na ploše obce, je tato osoba povinna odpad zařadit dle skutečných vlastností odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů a nakládat s odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pozn.: V případě, že odpady vznikl obci, zařadí se jako 20 03 03 – Uliční smetky „O“. Pokud to bude odpad vzniklý po havárii – 20 03 03* - Uliční smetky „N“. Pokud vznikne tento odpad právnické osobě na ploše obce – zařadí se odpad podle skutečných vlastností.

9) Odpad právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, který je podobný, shodný s komunálním odpadem – odpadkové koše z šaten a denních místností zaměstnanců firem, autobusové nádraží, které provozuje soukromá firma. (Tento odpad nelze zařadit pod číslo 20 03 01).

Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a postup zařazování odpadů podle Katalogu odpadů stanovuje vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

V případě, že se právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytřídění nebezpečných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

10) Použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování) a pevný podíl, vzniklý po filtraci tohoto oleje, který obsahuje hlavně různé přepálené zbytky potravin (strouhanka, maso, brambory).

Je nutné separovat olej a pevný podíl po filtraci a zařadit jako katalogové číslo 20 01 25 – Jedlý olej a tuk nebo 20 01 26* – Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 v závislosti na nebezpečných vlastnostech odpadu v souladu s Katalogem odpadů.

11) Prázdná tlaková láhev, která neobsahovala nebezpečnou výplňovou hmotu a není již určena k opětovnému naplnění, a proto je provrtána – znehodnocena (vyřazený hasicí přístroj s gumovou hadicí a hliníkovou koncovkou).

Pozn.: Prázdnou tlakovou nádobu, která neobsahovala nebezpečné látky nebo výplňovou hmotu lze zařadit dle Katalogu odpadů jako 15 01 04 – kovový obal.

12) Které odpady je možno zařadit pod kat. č. 18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03), kategorie „O“?

Pozn.: Nelze úplně z otázky určit, co se má přesně zařadit. Subjekt by měl sám říci, co bude odpadem a jaké bude mít tento odpad vlastnosti (prevence infekce).

Odpady uvedené pod 18 01 02 jsou v názvu taxativně vyjmenovány. V případě nejasností je třeba se obrátit na MZd nebo SZÚ v Praze.

13) Jak chápat, že všechny odpady až na jeden ze skupiny 04 01 – Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu jsou kategorie „O“? Dosud byly tyto odpady s obsahem Cr zařazovány do kategorie „N“.

Vyprodukované odpady jsou zcela závislé na nebezpečných vlastnostech odpadu a obsahu Cr a dalších nebezpečných látek.

Katalog odpadů je převzatý seznam odpadů, vydaný Rozhodnutím ES a je tudíž závazný, včetně v něm stanovených kategorií. Zařazení odpadů z podskupiny 04 01 – odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu do kategorie „ostatní odpad“ však koresponduje i s častými námitkami pracovníků tohoto odvětví, kteří uváděli, že v těchto odpadech je přítomen chrom s oxidačním číslem III (trojmocný), nikoliv VI (šestimocný), tedy nikoliv ve formě nebezpečných látek podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

14) Sedimenty z říčních toků a vodních nádrží v zemědělství ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Zařadit jako 17 05 03* – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky nebo 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.

Pozn.: Nezařazovat pod katalogová čísla 17 05 05 ani pod 17 05 06.

15) Lithiové baterie z mobilních telefonů

katalogové číslo odpadů 16 06 04 – Alkalické baterie jedná-li se o čistě alkalické baterie, jinak katalogové číslo odpadů 16 06 05 – Jiné baterie a akumulátory.

16) Samostatně sbírané psí exkrementy samostatně sbírané z veřejného prostranství

katalogové číslo 02 01 06 – Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované oddělené a zpracovávané mimo místo vzniku, kategorie „O“. V případech separovaného sběru do speciálních nádob je nutné, v souladu se stanoviskem hygienika hl. m. Prahy č.j. HVOS/1290/4500/95 ze dne 6. prosince 1998, tento separovaný odpad kompostovat nebo spalovat a nádoby s exkrementy vyprazdňovat minimálně dvakrát týdně.

Jsou-li psí exkrementy odklízeny spolu se směsným uličním odpadem, zařazují se pod katalogové číslo 20 03 03 – Uliční smetky, kategorie „O“.

17) Barvicí pásky do jehličkových tiskáren, diskety, CD-ROM média, magnetické pásky (cartridge) do zálohovacích páskových jednotek (streamerů)

katalogové číslo 16 02 15* – Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení nebo 16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15,

18) Žárovky

přiřazuje katalogové číslo 16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13,

19) Tlakové nádoby-spreje

katalogové číslo 15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, jedná-li se o vyprázdněné nádoby a nebo katalogové číslo 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08, obsahují-li inhalační léky, léky ve spreji s prošlou expirační lhůtou, kategorie „N“,

20) Sádrové odlitky ze stomatologických laboratoří

katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny),

21) Polyethylenové kelímky ze stomatologických ordinací

katalogové číslo 18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce,

22) Prázdné znečištěné obaly od léků

katalogové číslo 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08, kategorie „N“.

23) Činící břečka obsahující chrom

katalogové číslo 04 01 04 – Činící břečka obsahující chrom.

Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

24) Odpady usní obsahující chrom

katalogové číslo 04 01 08 – Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom.

Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

25) Odpady z úpravy a apretace

katalogové číslo 04 01 09 – Odpady z úpravy a apretace.

Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

26) Azbestové izolace stabilizované postřikem polymerních pojiv

katalogové číslo 17 06 01* – Izolační materiál s obsahem azbestu.

27) Technologická nádoba od látek jako Na2CO3, K2SO4, (NH4)3PO4. Původem z tlakových nádob.

katalogové číslo 15 01 04 – Kovové obaly, jedná-li se o prázdné nádoby, nebo katalogové číslo – 15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, nebo katalogové číslo 15 01 11* – Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob, je-li nádoba pod tlakem.

Vlastní náplni se pak přiřazuje katalogové číslo 16 05 07* – Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, kategorie nebezpečný odpad.

28) Likvidované hasicí prášky typu Neutrex A,B,C s obsahem (NH4)2SO4

katalogové číslo 16 05 07* – Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, kategorie nebezpečný odpad.

29) Prázdná tlaková nádoba, která neobsahovala nebezpečnou výplňovou hmotu

katalogové číslo 15 01 04 – Kovový obal, po rozebrání např. gumových částí.

30) Odpady nevytvrzené epoxidové pryskyřice bez tvrdidel. Vznikne jen při náhodném vylití. Společně s tvrdidlem a uhlíkovým nebo skelným vláknem se používá k výrobě profilu, jako směs pak k opravě laminátových lodí.

katalogové číslo 08 04 09* – Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

31) Vyřazené počítačové monitory nebo televize

katalogové číslo 16 02 13* – Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12, (nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.) nebo katalogové číslo 16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13.

32) Odpadu z olověných plomb vzniklých při otevírání poštovních zásilek

katalogové číslo 16 01 18 – Neželezné kovy.

33) Sedimenty z říčních toků a nádrží

katalogové číslo 17 05 03* – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky nebo 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

34) Odpady z výrobků dámských hygienických vložek neodpovídajících produktovým normám

04 02 09 – Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer).

35) Odpady vzniklé při povodni na území obce

Odpad kontaminovaný povodní je z principu předběžné opatrnosti nutno považovat vždy za infekční, tj. nebezpečný a tuto vlastnost je nutné respektovat při manipulaci.

Podle Katalogu odpadů nelze obecně přiřadit takovémuto druhu odpadu katalogové číslo. Odpad vzniklý následkem povodní je nutné roztřídit, jak jen to je možné, podle jednotlivých druhů odpadů a přiřadit katalogové číslo nejvíce se blížící číslu uvedenému v Katalogu odpadů, kategorie nebezpečný.

Kontaminovanou a devastovanou zeleň bude nutno zaorat nebo kompostovat s dostatečně dlouhou dobou zrání kompostu, kdy lze dosáhnout pasterizační teploty.

V případě odložených chladniček je třeba zajistit jejich separovaný sběr a předání
na sběrné místo jako nebezpečný odpad za účelem jejich recyklace a odstranění regulovaných látek, podle ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Komunální odpad z povodní, který již není dále možné roztřídit na jednotlivé druhy odpadů, lze zařadit podle katalogového čísla 20 03 99* – Komunální odpady jinak blíže neurčené, kategorie nebezpečný. 

36) Odpadní dřevotříska

03 01 04* – Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky nebo 03 01 05 – Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky

a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04. 

37) Odpady železničních a kolejových dřevěných pražců

17 02 01* – Dřevo, kategorie „N“, s přesným popisem, že se jedná o odpadní železniční/kolejové dřevěné pražce. Kategorie nebezpečného odpadu je odpadním pražcům stanovena z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Většina odpadních pražců je ošetřena látkami, které mohou být karcinogenní. Koncentrace látek je závislá na stáří a na době vystavení takto ošetřeného dřeva povětrnostním podmínkám apod. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům.

Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech. 

38) Odpady vzniklé při výrobě kožených autopotahů – kožených odřezků

04 01 08 – Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom. 

39) Odpady vzniklé z údržby technických zařízení při výrobě keramických obkládaček a dlaždic – odpady pryže (řemeny a pásy z dopravníků, které mohou být znečištěny jílem, kaolínem, směsí skloviny, barvítek, vápence atd.) a použitá obuv pracovníků z celého provozu

10 12 99 – Odpady jinak blíže neurčené. Odpad zařazený pod toto katalogové číslo je třeba řádně popsat podle jeho charakteru,

a

15 02 03 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02. 

40) Odpady z použitých sádrových obvazů z horních a dolních končetin kontaminovaných biologickým materiálem (kontaminované krví, hnisem atd.)

18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

V případě, že odpad z použitých sádrových obvazů z horních a dolních končetin není kontaminován biologickým materiálem (krev, hnis atd.), přiřazuje se katalogové číslo
18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny). 

41) Odpad separovaného prachu vláken papírové vlnité lepenky (ořez, stříhání, trhání) vzniklý ve společnosti

03 03 07 – Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky. Nejedná se o katalogové číslo 15 01 01. 

42) Odpad uhlíkového kelímku pro stanovení tepelných ztrát (s obsahem křemenného písku, fenolické pryskyřice, hexaminového a stearátového maziva, telurového prášku, hlinitokřemičitanů, zirkonu atd.)

10 09 07* – Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky. 

43) Odpad termočlánku (teplotní sondy) s mnohostranným využitím s nebo bez hliníkového ochranného kloboučku (termočidla) společnosti

10 09 99 – Odpady jinak blíže neurčené – použitá teplotní čidla pro měření teploty tavených kovů. 

44) Odpadům z výrobní činnosti – poškozeným dílům:

 •  Vadný sak – stříkaný plast se suchým zipem,
 • Voskovaný papír,
 • Gumová páska – gumová páska s voskovaným papírem,
 • Filcový ovin – plena – filcový pásek se suchým zipem,
 • Textilní plena – textilní ovin se suchým zipem a voskovaným papírem,
 • Kaučuková páska,
 • Gumové komponenty pro výrobu – gumové komponenty různé,
 • Filcová izolační páska – textilní izolační páska,
 • Velurová izolační páska – textilní izolační páska,
 • Textilní izolační páska – textilní izolační páska,
 • Páska,
 • Odlitek z epoxidové pryskyřice – vytvrzená epoxidová pryskyřice,

se přiřazuje podskupina odpadů 16 03 – Vadné šarže a nepoužité výrobky.

Jednotlivým odpadům (č. 1 – č. 12) se přiřadí příslušný druh (katalogové číslo) odpadu podskupiny 16 03. 

45) Papírový pytel, původně obal od syrovátky, mléka a škrobu

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly. 

46) Papírový pytel s PE vložkou, původně obal od aroma, přírodního barviva

15 01 05 – Kompozitní obaly. 

47) Karton, původně obal od aroma, přírodního barviva

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly. 

48) Potraviny s prošlou záruční lhůtou či dobou nebo potraviny znehodnocené

Podle odvětví potravinářského průmyslu nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, příp. technologického procesu, při kterém odpad vzniká, se potraviny s prošlou záruční lhůtou zařazují do skupiny 02 – Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin. V příslušné podskupině se odpady zařazují jako

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování“. 

49) Odpad sklolaminátové nádrže vzniklý při demolici objektu, zásobník (nádrž) používaný v minulosti výhradně pro vodné roztoky

17 02 03 – Plasty. 

50) Používání katalogového čísla 15 01 06 Směsné obaly

Pod toto katalogové číslo se zařazují odpadní obaly neuvedené pod katalogovými čísly

15 01 01 – 15 01 05, 15 01 07 a 15 01 09. 

51) Používání katalogových čísel podskupiny 15 01 Katalogu odpadů

V Katalogu odpadů jsou v podskupině 15 01 – Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) stanovena tato katalogová čísla:

15 01 01          Papírové a lepenkové obaly

15 01 02          Plastové obaly

15 01 03          Dřevěné obaly

15 01 04          Kovové obaly

15 01 05          Kompozitní obaly

15 01 06          Směsné obaly

15 01 07          Skleněné obaly

15 01 09          Textilní obaly

15 01 10*        Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*        Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

Odpady zařazené pod katalogová čísla 15 01 01 – 15 01 07 a 15 01 09 jsou z pohledu kategorizace zařazovány do kategorie „ostatní“ nebo „nebezpečný“ na základě skutečných vlastností ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) a c) zákona o odpadech. Pokud lze v odpadech předpokládat obsah složek, které činí odpady nebezpečnými, přiřazuje se jim kategorie „nebezpečný“.

Odpady zařazené pod katalogová čísla 15 01 10* a 15 01 11* jsou zařazovány
do kategorie „nebezpečný“ odpad.

Pod katalogové číslo 15 01 10* lze zařazovat směsi obalových odpadů z různých materiálů obsahujících zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné pouze v tom případě, že příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydal souhlas k upuštění od jejich třídění, odděleného shromažďování a odděleného soustřeďování podle § 16 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona o odpadech. V ostatních případech je nutné zařazovat tyto odpady pod jednotlivá katalogová čísla 15 01 01 – 15 01 07 a 15 01 09 podle materiálu, z něhož byly vyrobeny, přičemž jim bude přiřazena kategorie „O/N“.

Pod katalogové číslo 15 01 11* se přiřazují, jak z názvu vyplývá, pouze kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob. Z toho plyne, že v takové skupině bude i kovová plechovka od barvy, ať již zatvrdlé, zbylé nebo prošlé záruční lhůtou. 

52) Odpad vzniklý ve věznicích a vazebních věznicích stříháním obviněných a odsouzených (vlasy s obsahem hnid a vší, nehty)

18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce nebo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) za předpokladu, že se takto separovaný odpad dezinfikuje vhodným dezinfekčním prostředkem a bude následně spálen. 

53) Odpady z výrobní činnosti – filcové odpadní dílce do interiérů automobilů (filc obchodního názvu Precopren CAS)

16 03 – Vadné šarže a nepoužité výrobky. Odpadu se přiřadí katalogové číslo podle charakteru (organický, anorganický). 

54) Odpady laboratorních chemických látek

16 05 – Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie. Odpadu se přiřadí katalogové číslo podle jeho charakteru (organický, anorganický původ).

 

55) Odpad vznikající v elektrotechnice jako odlomený zbytek plošného spoje

16 02 15* – Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

nebo

16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15,
i když se nejedná o vyřazená zařízení, ale o zbytky z výroby.

      

56) Vyřazená rádia

Zpětný odběr podle 542/2020 Sb. 

57) Samostatně sbírané psí exkrementy z veřejného prostranství

02 01 06 – Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku. V případech separovaného sběru do speciálních nádob je nutné, v souladu se stanoviskem hygienika hl. m. Prahy č.j. HVOS/1290/4500/95 ze dne 6. prosince 1998, tento separovaný odpad kompostovat nebo spalovat a nádoby s exkrementy vyprazdňovat minimálně dvakrát týdně. Jsou-li psí exkrementy odklízeny spolu se směsným uličním odpadem, zařazují se pod katalogové číslo 20 03 03 – Uliční smetky. 

58) Drobný odpad z dotříďovací linky, společnosti zajišťující nakládání s komunálním odpadem města, odpad dále neseparovatelný

20 03 01 – Směsný komunální odpad. 

59) Hydraulické hadice od zemědělských/stavebních strojů

16 01 – Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby. Záleží na materiálu, z něhož jsou hadice vyrobeny, a pak se následně zařadí jako některé toto katalogové číslo:

 • 16 01 19 – Plasty, nebo
 • 16 01 21* – Nebezpečné součástky neuvedené pod  čísly 16 01 07 až  16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14, nebo
 • 16 01 22 – Součástky jinak blíže neurčené, nebo
 • 16 01 99 – Odpady jinak blíže neurčené.

60) Pytle od stavebních hmot

V případě, že se jedná o prázdné pytle, pak lze dle materiálu zařadit odpady:

 • papírový pytel jako 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly,

nebo

 • papírový pytel s PE vložkou jako 15 01 05 – Kompozitní obaly.     

61) Izolace potrubí z minerální vlny

 

Podskupina 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu, a dále podle charakteru odpadu přiřadit katalogová čísla dané podskupiny.

 

62) Prošlé pájecí pasty s obsahem olova

16 03 – Vadné šarže a nepoužité výrobky, a dále podle charakteru odpadu přiřadit katalogová čísla dané podskupiny. 

63) Kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou

07 06 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky, resp. 07 06 99 – Odpady jinak blíže neurčené. Odpad zařazený pod toto katalogové číslo je třeba řádně popsat podle jeho charakteru a původu. 

64) Výrobky a přípravky ke snížení tělesné hmotnosti lidí s prošlou záruční lhůtou (typu Herbalife)

V případě, že se jednalo o registrovaný potravinový výrobek, bude takový odpad zařazen obdobně jako potraviny s prošlou záruční lhůtou či dobou, tj. do skupiny 02 – Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin, do podskupiny 02 07 04 – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování,

nebo

v případě, že se jednalo o registrované léčivo nebo léčivý přípravek, bude takový odpad zařazen jako 18 01 09* – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08, příp. dle původu odpadu 20 01 32* – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31. 

65) Vyřazené vojenské nákladní a osobní automobily a vleky

16 01 – Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby. 

Zdroj: MŽP

Kovy - odpověď z HELPDESKU MŽP (9/2018)

prosím o zařazení odpadů: jde o kusové kovové odpady z kovovýroby (odřezky, trubky, větší zbytky apod.). Třísky a piliny samozřejmě patří pod 120101, ale větší kusy už podle mě třísky ani piliny nejsou. V praxi se často tyto kusy zařazují pod 170405, ale to je skupina stavební/demoliční odpady. Prosím tedy o názor, kam tyto odpady správně zařadit.

MŽP: při zařazování do katalogu je nutné primárně přihlížet k odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká. Doporučujeme Vámi zmiňovaný odpad zařadit pod katalogové číslo 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů.

Odboru odpadů, MŽP

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

 • Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

 • ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

 • Odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • Legislativa životního prostředí v kostce

Autor: MŽP, ENVI RGOUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.