Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Příklady zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

V některých případech je poměrně obtížné produkované odpady zařadit pod odpovídající katalogové číslo. Uvádíme různé příklady zařazení odpadů podle Katalogu odpadů, které byly poblikovány ve sdělení MŽP, č.j.: OODP/1827/03. Jde sice již o hodně staré sdělení, ale i tak může pomoci.

04. říjen 2021

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

1) Odpad z mobilních (chemických) toalet

Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje odpadu z toalet katalogové číslo odpadů 20 03 04 – Kal ze septiků a žump. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

2) Pleny z domova důchodců, ústavu sociální péče a podobných zařízení

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se použitým plenám přiřazuje katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) nebo číslo 18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

Při každém nakládání s odpady je nutné posuzovat míru rizika odpadu, což musí být zahrnuto ve vhodném shromažďování, sběru, transportu a vlastním zneškodnění. Obecná pravidla jsou dána vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Každé zařízení musí vypracovat podrobný popis nakládání v provozním řádu včetně zhodnocení míry rizik jednotlivých kroků a provedení opatření na jejich minimalizaci. Způsob hodnocení nebezpečné vlastnosti infekčnosti je velmi problematický a podle metod, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností a shrnutí poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO), se vždy hodnotí podle místa vzniku, potenciálního rizika a množství rizikového odpadu.

Obdobná je i situace uvedená v našich zákonech. Proto je zařazení použitých plen do nebezpečných odpadů zcela oprávněné z hlediska nutnosti nakládat s tímto odpadem specifickým způsobem a to především z hlediska ochrany zdraví pracovníků manipulujících s odpadem a následně z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Není však nikde uveden způsob ani hodnocení rizik při manipulaci s použitými plenami a jejich následné zneškodnění. Rozhodující pro hodnocení rizika při spalování tohoto typu odpadu není infekčnost, resp. jejich kontaminace, pro kterou jsou zařazeny do kategorie „N“, ale chemické složení plen a inkontinentních pomůcek. Z těchto důvodů není nezbytné, aby byly spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadů, pokud jejich chemické složení umožňuje spalování ve spalovnách ostatních. Toto rozhodnutí je v kompetenci orgánů ochrany ovzduší.

Rozhodující pro ochranu lidí jsou bezpečné pokyny pro nakládání s odpadem, tj. od shromažďování v místě vzniku až po spálení, včetně časových limitů. To je nutné podchytit právě ve zmíněném provozním řádu, který je nutno posoudit především z hlediska ochrany zdraví pracujících i ochrany veřejného zdraví.

Z odborného hlediska není možno tvrdit, že odpad nemá nebezpečnou vlastnost infekčnost, na druhé straně posouzení, v jakém typu spalovny odpad spalovat, vychází z jiného hodnocení rizika a především závisí na chemickém složení pomůcek a technologickém zařízení spalovny.

3) Odpad vznikající v elektrotechnice jako odlomený zbytek plošného spoje. Vstupní suroviny jsou Sn, Pb, Cu, voda a sklolaminát. Výstupním odpadem je Pb ve formě kovu (obdoba katalogového čísla 17 04 03, kategorie O).

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu přiřazuje katalogové číslo 16 02 15* – Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení nebo katalogové číslo 16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15, i když se nejedná o vyřazená zařízení, ale o zbytky z výroby.

4) Směs olejů a tuků z odlučovačů – lapačové odpadní tuky ze stravovacích zařízení

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu z lapačů odpadních tuků ze stravovacích zařízení přiřazuje katalogové číslo 19 08 09 – Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky za předpokladu, že směs skutečně obsahuje pouze jedlé oleje a tuky.

Lapačové odpadní drůbeží tuky

Tuky vzniklé v drůbežářských závodech z porážky a zpracování kuřat po následné sterilizaci v autoklávu zařazeny jako 19 08 10*.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu z lapačů odpadních drůbežích tuků přiřazuje katalogové číslo 19 08 10* – Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09.

Pozn.: (V případě, že směs obsahuje pouze jedlé tuky a oleje zařadit odpad jako 19 08 09.)

5) Galvanický kal po stabilizaci/solidifikaci dále jinak neupravený. Nejsou známé vstupy ani výstupy.

Odpad (galvanický kal) upravený stabilizací s využitím jednoho ze způsobů odstraňování odpadů uvedených pod kódem D9 se před uložením na skládku hodnotí způsobem uvedeným v příloze č. 12 a v příloze č. 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Stabilizovaný galvanický kal je nutné znovu zařadit jako jiný druh odpadu, tj. přiřadit katalogové číslo ze skupiny 19 03 – Stabilizované/solidifikované odpady podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů. Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat ve smyslu § 16, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu. Odpad bude zařazen jako nebezpečný (katalogové číslo označené „*“) v případě, že nebudou hodnoceny nebezpečné vlastnosti nebo jako odpad ostatní na základě osvědčení vydaného osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 zákona.

Za ukládání solidifikovaného odpadu, který byl na základě osvědčení zařazen pod katalogové číslo neoznačené „*“, tj. jako ostatní odpad (odpad nemá žádnou nebezpečnou vlastnost), platí se základní složka poplatku dle přílohy č. 6 zákona. Za ukládání solidifikovaného odpadu,

u kterého se nepodařilo vyloučit všechny nebezpečné vlastnosti a byl zařazen pod katalogové číslo označené „*“, se platí základní i riziková složka poplatku.

Pozn.: (Po stabilizaci solidifikací je nutné zařadit odpad do kategorie 19 03. Dle skutečných vlastností bude zařazen odpad po vyloučení nebezpečných vlastností do následujících skupin:

 • 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
 • 19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

pokud by nebyly vyloučeny nebezpečné vlastnosti, zařadí se odpad jako:

 • 19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
 • 19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný)

6) Odpad zařazený jako 15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a postup zařazování odpadů podle Katalogu odpadů stanovuje vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

V případě, že se právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytřídění nebezpečných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

Pozn.: (Pokud má původce takový odpad a chce ho zařadit dle Katalogu jako 15 01 10, musí dát návrh okresnímu úřadu na smíchání a zařazení odpadu.

Musí mít souhlas okresního úřadu ke smíchání odpadu, tj. využití kódu 15 01 10. V opačném případě nutně musí znečištěné odpady jednotlivě zařadit do skupin 15 01 01 až 15 01 04, 15 01 07 a 15 01 09.)

7) Azbest

Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu stanovuje § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a při shromažďování § 5 odst. 2 písm. f) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu přiřazuje katalogové číslo 17 06 05* – Stavební materiál obsahující azbest, v souladu s rozhodnutím Komise 2000/532/EC, kterým se zavádí Seznam odpadů, v platném znění.

V současné době se však ve státech EU projednává změna, díky které by bylo možné ukládat stavební odpady s obsahem azbestu i na skládky jiných než nebezpečných odpadů za předpokladu, že takový odpad bude oddělen od odpadu ostatního za přesně definovaných podmínek.

8) Odpad vzniklý zametáním veřejných komunikací

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se tomuto odpadu přiřazuje katalogové číslo 20 03 03 – Uliční smetky v případě, že vznikl v obci. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

Vznikne-li takový odpad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání na ploše obce, je tato osoba povinna odpad zařadit dle skutečných vlastností odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů a nakládat s odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pozn.: V případě, že odpady vznikl obci, zařadí se jako 20 03 03 – Uliční smetky „O“. Pokud to bude odpad vzniklý po havárii – 20 03 03* - Uliční smetky „N“. Pokud vznikne tento odpad právnické osobě na ploše obce – zařadí se odpad podle skutečných vlastností.

9) Odpad právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, který je podobný, shodný s komunálním odpadem – odpadkové koše z šaten a denních místností zaměstnanců firem, autobusové nádraží, které provozuje soukromá firma. (Tento odpad nelze zařadit pod číslo 20 03 01).

Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a postup zařazování odpadů podle Katalogu odpadů stanovuje vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

V případě, že se právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytřídění nebezpečných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

10) Použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování) a pevný podíl, vzniklý po filtraci tohoto oleje, který obsahuje hlavně různé přepálené zbytky potravin (strouhanka, maso, brambory).

Je nutné separovat olej a pevný podíl po filtraci a zařadit jako katalogové číslo 20 01 25 – Jedlý olej a tuk nebo 20 01 26* – Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 v závislosti na nebezpečných vlastnostech odpadu v souladu s Katalogem odpadů.

11) Prázdná tlaková láhev, která neobsahovala nebezpečnou výplňovou hmotu a není již určena k opětovnému naplnění, a proto je provrtána – znehodnocena (vyřazený hasicí přístroj s gumovou hadicí a hliníkovou koncovkou).

Pozn.: Prázdnou tlakovou nádobu, která neobsahovala nebezpečné látky nebo výplňovou hmotu lze zařadit dle Katalogu odpadů jako 15 01 04 – kovový obal.

12) Které odpady je možno zařadit pod kat. č. 18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03), kategorie „O“?

Pozn.: Nelze úplně z otázky určit, co se má přesně zařadit. Subjekt by měl sám říci, co bude odpadem a jaké bude mít tento odpad vlastnosti (prevence infekce).

Odpady uvedené pod 18 01 02 jsou v názvu taxativně vyjmenovány. V případě nejasností je třeba se obrátit na MZd nebo SZÚ v Praze.

13) Jak chápat, že všechny odpady až na jeden ze skupiny 04 01 – Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu jsou kategorie „O“? Dosud byly tyto odpady s obsahem Cr zařazovány do kategorie „N“.

Vyprodukované odpady jsou zcela závislé na nebezpečných vlastnostech odpadu a obsahu Cr a dalších nebezpečných látek.

Katalog odpadů je převzatý seznam odpadů, vydaný Rozhodnutím ES a je tudíž závazný, včetně v něm stanovených kategorií. Zařazení odpadů z podskupiny 04 01 – odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu do kategorie „ostatní odpad“ však koresponduje i s častými námitkami pracovníků tohoto odvětví, kteří uváděli, že v těchto odpadech je přítomen chrom s oxidačním číslem III (trojmocný), nikoliv VI (šestimocný), tedy nikoliv ve formě nebezpečných látek podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

14) Sedimenty z říčních toků a vodních nádrží v zemědělství ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Zařadit jako 17 05 03* – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky nebo 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.

Pozn.: Nezařazovat pod katalogová čísla 17 05 05 ani pod 17 05 06.

15) Lithiové baterie z mobilních telefonů

katalogové číslo odpadů 16 06 04 – Alkalické baterie jedná-li se o čistě alkalické baterie, jinak katalogové číslo odpadů 16 06 05 – Jiné baterie a akumulátory.

16) Samostatně sbírané psí exkrementy samostatně sbírané z veřejného prostranství

katalogové číslo 02 01 06 – Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované oddělené a zpracovávané mimo místo vzniku, kategorie „O“. V případech separovaného sběru do speciálních nádob je nutné, v souladu se stanoviskem hygienika hl. m. Prahy č.j. HVOS/1290/4500/95 ze dne 6. prosince 1998, tento separovaný odpad kompostovat nebo spalovat a nádoby s exkrementy vyprazdňovat minimálně dvakrát týdně.

Jsou-li psí exkrementy odklízeny spolu se směsným uličním odpadem, zařazují se pod katalogové číslo 20 03 03 – Uliční smetky, kategorie „O“.

17) Barvicí pásky do jehličkových tiskáren, diskety, CD-ROM média, magnetické pásky (cartridge) do zálohovacích páskových jednotek (streamerů)

katalogové číslo 16 02 15* – Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení nebo 16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15,

18) Žárovky

přiřazuje katalogové číslo 16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13,

19) Tlakové nádoby-spreje

katalogové číslo 15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, jedná-li se o vyprázdněné nádoby a nebo katalogové číslo 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08, obsahují-li inhalační léky, léky ve spreji s prošlou expirační lhůtou, kategorie „N“,

20) Sádrové odlitky ze stomatologických laboratoří

katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny),

21) Polyethylenové kelímky ze stomatologických ordinací

katalogové číslo 18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce,

22) Prázdné znečištěné obaly od léků

katalogové číslo 18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08, kategorie „N“.

23) Činící břečka obsahující chrom

katalogové číslo 04 01 04 – Činící břečka obsahující chrom.

Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

24) Odpady usní obsahující chrom

katalogové číslo 04 01 08 – Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom.

Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

25) Odpady z úpravy a apretace

katalogové číslo 04 01 09 – Odpady z úpravy a apretace.

Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

26) Azbestové izolace stabilizované postřikem polymerních pojiv

katalogové číslo 17 06 01* – Izolační materiál s obsahem azbestu.

27) Technologická nádoba od látek jako Na2CO3, K2SO4, (NH4)3PO4. Původem z tlakových nádob.

katalogové číslo 15 01 04 – Kovové obaly, jedná-li se o prázdné nádoby, nebo katalogové číslo – 15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, nebo katalogové číslo 15 01 11* – Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob, je-li nádoba pod tlakem.

Vlastní náplni se pak přiřazuje katalogové číslo 16 05 07* – Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, kategorie nebezpečný odpad.

28) Likvidované hasicí prášky typu Neutrex A,B,C s obsahem (NH4)2SO4

katalogové číslo 16 05 07* – Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, kategorie nebezpečný odpad.

29) Prázdná tlaková nádoba, která neobsahovala nebezpečnou výplňovou hmotu

katalogové číslo 15 01 04 – Kovový obal, po rozebrání např. gumových částí.

30) Odpady nevytvrzené epoxidové pryskyřice bez tvrdidel. Vznikne jen při náhodném vylití. Společně s tvrdidlem a uhlíkovým nebo skelným vláknem se používá k výrobě profilu, jako směs pak k opravě laminátových lodí.

katalogové číslo 08 04 09* – Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

31) Vyřazené počítačové monitory nebo televize

katalogové číslo 16 02 13* – Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12, (nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.) nebo katalogové číslo 16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13.

32) Odpadu z olověných plomb vzniklých při otevírání poštovních zásilek

katalogové číslo 16 01 18 – Neželezné kovy.

33) Sedimenty z říčních toků a nádrží

katalogové číslo 17 05 03* – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky nebo 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností.

Kovy - odpověď z HELPDESKU MŽP (9/2018)

prosím o zařazení odpadů: jde o kusové kovové odpady z kovovýroby (odřezky, trubky, větší zbytky apod.). Třísky a piliny samozřejmě patří pod 120101, ale větší kusy už podle mě třísky ani piliny nejsou. V praxi se často tyto kusy zařazují pod 170405, ale to je skupina stavební/demoliční odpady. Prosím tedy o názor, kam tyto odpady správně zařadit.

MŽP: při zařazování do katalogu je nutné primárně přihlížet k odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká. Doporučujeme Vámi zmiňovaný odpad zařadit pod katalogové číslo 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů.

Odboru odpadů, MŽP

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

  Nový zákon o odpadech. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Nový Katalog odpadů. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě.

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

Autor: MŽP, ENVI RGOUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.