Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Průvodce týkající se bezpečnostních listů

Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice: Kdy by měl být BL poskytnut? Co byste měli udělat, když obdržíte BL? Obsah jednotlivých oddílů BL. Kdy je nutné BL aktualizovat? Scénáře expozice.

14. květen 2018

BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

Seminář: Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Nejčastější chyby v bezpečnostních listech. Formát BL po 1.6. 2017. Základní informace o expozičních scénářích. Oznamování chemických směsí. Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Kdy by měl být bezpečnostní list poskytnut?

Bezpečnostní list je třeba poskytnout, jestliže:

  • je látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná,
  • je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) nebo
  • je zahrnuta na seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení podle nařízení REACH z jiných než výše uvedených důvodů.

Bezpečnostní list je na požádání také třeba poskytnout u směsí, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, ale které obsahují stanovené koncentrace určitých nebezpečných látek.

Pokud dodavatel bezpečnostní list aktualizuje, musí všem příjemcům, jimž byla v předcházejících 12 měsících směs nebo látka dodána, poskytnout tuto aktualizovanou verzi.

Co byste měli udělat, když obdržíte bezpečnostní list?

Jakmile obdržíte bezpečnostní list, musíte stanovit a zavést příslušná opatření, abyste řádně regulovali rizika na svém pracovišti.

Měli byste také provést kontrolu soudržnosti a věrohodnosti obsahu bezpečnostních listů na úrovni odpovídající vaší situaci, abyste zabránili používání nepřesných informací z bezpečnostního listu při posuzování bezpečnosti na pracovišti a pro životní prostředí. Vyhodnoťte jakékoliv nesrovnalosti a přijměte příslušná nápravná opatření.

Máte-li nové informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí nebo domníváte-li se, že doporučení uvedená v bezpečnostním listu nebo jiných poskytnutých informacích neodpovídají, musíte je předat dodavatelům proti směru dodavatelského řetězce.

Jsou-li k bezpečnostnímu listu přiloženy scénáře expozice, jsou stanoveny další povinnosti, které je třeba splnit.

Formulátoři směsí mohli do hlavního textu bezpečnostního listu zapracovat informace ze scénářů expozice pro složky látky nebo je mohli poskytnout v konsolidované příloze místo toho, aby je připojili jednotlivě. S takovými informacemi pak musí být zacházeno jako s informacemi ze scénáře expozice, přičemž je třeba zajistit, že budou splněny povinnosti pro následné uživatele.

Obsah jednotlivých oddílů bezpečnostního listu

Obsah jednotlivých oddílů bezpečnostního listu je stanoven právním předpisem v podobě přílohy II k nařízení REACH (více podrobností v níže připojeném Průvodci)

Kdy byste měli bezpečnostní list aktualizovat?

Aktualizaci bezpečnostního listu byste měli provést:

  • pokud jsou k dispozici nové informace o opatřeních k řízení rizik nebo nové informace o nebezpečnostech,
  • jestliže bylo uděleno nebo zamítnuto povolení nebo bylo uloženo omezení.

Scénáře expozice:

Rozšířený bezpečnostní list s přiloženými scénáři expozice musí být poskytnut, pokud je nebezpečná látka registrována v množství nad 10 tun ročně na jednoho žadatele o registraci.

Ve scénáři expozice je popsáno, jak lze kontrolovat expozici člověka a životního prostředí látce a zajistit tak její bezpečné používání. 

Scénář expozice odkazuje na určené použití, skupinu podobných určených použití, například formulaci, zpracování nebo výrobu předmětu. Popisuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik pro zajištění bezpečného
používání látky za daným účelem.

Scénáře expozice mohou obsahovat řadu „dílčích scénářů". Dílčí scénář popisuje jednotlivé dílčí činnosti v rámci určeného použití (např. míšení, přemístění do malých nádob, aplikace látky prostřednictvím rozprašování atd.).

U každého scénáře expozice odkazuje jeden nebo více dílčích scénářů na podmínky, které určují uvolňování do životního prostředí. V závislosti na určeném použití bude k uvolňování docházet z průmyslového závodu nebo rozšířených zdrojů, jako je tomu u profesionálních nebo spotřebitelských použití. Jeden nebo více dílčích scénářů odkazují na expozici člověka. V závislosti na určeném použití se budou týkat expozice pracovníků nebo spotřebitelů v závislosti na určitém úkolu nebo činnosti.

Podrobné legislativní požadavky vztahující se na uživatele, následné uživatele, distributory, dovozce, výrobce se dozvíte na seminářích:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ECHA

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.