Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak správně vést evidenci odpadů

30. září 2010

Průběžná evidence odpadů se podle současně platné vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady) vytváří zvlášť za každé provozované zařízení, pokud není úprava odpadu součástí zařízení ke konečnému využití či odstranění. V praxi to znamená, že pokud budete provozovat drtičku, lis či třídicí linku a výstupem budou opět odpady, které předáváte jiné oprávněné osobě nebo na jiné vlastní zařízení, pak musíte evidovat odpady samostatně za každé takto provozované zařízení. To bývá zpravidla uváděno také jako jedna z podmínek u nově vydávaných souhlasů k provozování zařízení krajskými úřady podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Výše uvedené platí pro stacionární zařízení. V případě mobilních zařízení k úpravě odpadů se musí evidence odpadů vytvářet samostatně za všechny činnosti realizované na příslušném území obce s rozšířenou působností.

PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE

Každá průběžná evidence by měla obsahovat přesnou identifikaci provozovaného zařízení. Jedná se především o IČ a název provozovatele, adresu provozovny včetně základní územní jednotky (ZÚJ), u mobilních zařízení k úpravě odpadů pak místo adresy název a kód obce s rozšířenou působností. Nově se pro označování zařízení používá i Identifikační kód zařízení, který přiděluje krajský úřad.

Samotná průběžná evidence musí obsahovat datum u každého záznamu, číslo zápisu do evidence, jméno a příjmení osoby odpovědné za její vedení a dále položky, jejichž rozsah je dán přílohou 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Jsou to: katalogové číslo podle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., kategorie O/N, N = nebezpečný, O = ostatní), název odpadu a případně upřesnění (technický název) u odpadů jinak blíže neurčených (katalogové číslo končí na 99), množství (kladná hodnota v tunách s přesností až na 6 desetinných míst), kód způsobu nakládání, IČ, název a adresa partnerské organizace včetně ZÚJ v případě převzetí nebo předání odpadu jinému subjektu či jiné vlastní provozovně.

Evidence odpadů by měla obsahovat záznamy, které popisují veškeré činnosti, jež s odpady provádíte. V tom se ale často chybuje. Mnohdy se zapomíná právě na uvedení záznamu identifikující úpravu odpadu (třídění, lisování, drcení ...). Jak by to tedy mělo být?

PŘEVZETÍ A ÚPRAVA ODPADU V EVIDENCI

Jako první se do evidence zaznamenává převzetí odpadu. Od právnické osoby, obce či fyzické osoby oprávněné k podnikání se převzetí označuje kódem nakládání B00. Pokud je odpad dovezen ze zahraničí, použijte kód BN6 (z členského státu EU) nebo BN16 (mimo území EU). Jestliže vám odpad předává občan (fyzická nepodnikající osoba), a to mimo systém "nakládání s komunálními odpady" stanovený obcí, nebo pokud se jedná o použitý výrobek předávaný v rámci zpětného odběru, označte takový příjem kódem nakládání BN30. Při převzetí odpadů od občanů nezapomeňte vyplnit ZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukován!

Množství odpadu, které upravujete, zaznamenejte do evidence pod kódem nakládání, který je zpravidla uveden ve vašem souhlasu k provozování zařízení od krajského úřadu. Jedná se např. o kód nakládání BR12 (Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11) nebo BD13 (Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12).

První písmeno v kódu nakládání se váže k převzetí odpadu. Pokud byste odpad vyprodukovali (A00) a poté jej upravovali, pak by kód nakládání začínal písmenem A. U skladových zásob (odpady převedené z předcházejícího roku C00) musí kód nakládání začínat písmenem C.

Nezapomeňte, že záznamy v evidenci odpadů musí mít vždy vyrovnanou množstevní bilanci v rámci konkrétního druhu odpadu. To znamená, že množství všech převzatých odpadů musí odpovídat množství upravených odpadů. Pokud upravujete pouze část, pak zbylou část musíte v evidenci označit podle skutečnosti např. kódem představujícím předání jiné oprávněné osobě či provozovně (BN3) nebo uskladnění odpadu ke konci roku (BN5) pro převod do roku následujícího.

Samotnou úpravou odpady nezaniknou. Proto se musí v evidenci následně zaznamenat vznik upravených odpadů a předání jiné oprávněné osobě či provozovně, kde se dále budou tyto odpady zpracovávat nebo odstraňovat. Pro určení správného kódu nakládání pro vznik je důležité, zda úpravou došlo ke změně katalogového čísla odpadu. Např. při třídění k tomu často dochází, při lisování nikoliv. Pokud úpravou nedojde ke změně katalogového čísla, pak použijte pro zaznamenání vzniku odpadu kód nakládání BN40. V opačném případě se jedná o klasickou produkci odpadů, která se označuje kódem nakládání A00. Pro předání upravených odpadů použijte v evidenci kód nakládání BN3 resp. AN3. V případě, že se jedná o vývoz odpadu do zahraničí, použijte kód nakládání BN7 resp. AN7 (do států v EU) nebo BN17 resp. AN17 (do států mimo EU).

Jak již jsem výše uvedl, musí mít evidence odpadů vyrovnanou množstevní bilanci. V praxi se ale často stává, že dojde k provážení odpadu, nebo ke změně množství např. vysycháním. Tuto skutečnost můžete v evidenci zaznamenat s kódem nakládání AN50, BN50, CN50 = vyrovnání nedostatku odpadů, AN53, BN53, CN53 = vyrovnání přebytku odpadů.

CO KDYŽ ÚPRAVOU ODPAD NEVZNIKNE?

Mnohdy řešíme otázku týkající se zařízení ke sběru odpadů (sběrných surovin a kovošrotů), kde kromě sběru provádějí právě třídění odpadů. Při této činnosti provozovatel vytřídí věc, která může sloužit k původnímu účelu (trubky, ploty, traverzy, plechy atd.). Je otázkou, zda se stále ještě jedná o odpad. Podle mého názoru tomu tak není, jedná se přece o materiál, který lze opětovně použít. Provozovatel by však tento materiál měl evidovat ve své skladové evidenci a zaznamenávat v účetnictví. Pak by takový materiál neměl být již evidován v průběžné evidenci odpadů! Je však nutné podotknout, že přesný postup této činnosti by měl být prokonzultován s krajským úřadem a měl by být součástí provozního řádu příslušného zařízení.

Evidence odpadů není složitá a nedomnívám se, že by se jednalo o velkou administrativní zátěž, jak se často píše. V současnosti existuje řada počítačových programů, které průběžnou evidenci vytvářejí automaticky na základě účetních dokladů a vážních lístků.

Petr Grusman
INISOFT, s. r. o.


 Zdroj: odpady.ihned.cz

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ISPOP 2019: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

  Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny legislativy ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

 • ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novely vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.