Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Revize normy ISO 14001 - Environmentální systém řízení

Práce na revizi normy ISO 14001 byly zahájeny již v roce 2012, kdypracovní skupina vydala 25 doporučení, která by se měla v rámci revize ISO 14001projednat, a která by mimo jiné měla normu ISO 14001 ještě více propojit nejen snormou ISO 9001, ale také se systémem environmentálního řízeníEMAS.

28. leden 2014

Vydání revidované normy se očekává v polovině roku 2015,ale již v současné době je známo 7 klíčových změn, na které bude klást revizenormy nejvyšší důraz.

Zásadní změny v revizi normyISO 14001:2015

1. Závazek k trvale udržitelnému rozvoji
Norma ISO 14001byla často kritizována za to, že nekladla dostatečný důraz na přispívánícertifikovaných společností k trvale udržitelnému rozvoji. Místo toho sestávající norma věnuje péči o životní prostředí v izolaci od ostatních "pilířůudržitelnosti", a proto jedním z 25 doporučení pro revizi normy ISO 14001 bylozvážení obsahu normy ISO 26000 o společenské odpovědnosti firem, která považuježivotní prostředí jako jeden element ze tří pilířů udržitelného rozvoje, jimižjsou pilíř environmentální udržitelnosti, ekonomické udržitelnosti a sociálníudržitelnosti.

2. Vyšší požadavky na top management v řízeníenvironmentálního chování organizace
Současná verze standarduvyžaduje, aby top management pouze definoval politiku životního prostředí,jmenoval zástupce vedení odpovědného za EMS a zavázal se k pravidelnémupřezkoumání systému řízení. Tento nedostatek požadavků kladených na topmanagement vrcholovému vedení umožnilo, aby se prakticky izolovalo odsmysluplného a opravdového řízení tohoto systému.

Znění některýchpožadavků revidované normy by nemělo umožňovat přenesení některých povinností apravomocí na nižší úrovně, a to tam, kde bude výslovně popsáno, že danou činnostmusí zajistit vrcholový management.

3. Kontext organizace, rizikaa příležitosti
Stejně jako revidovaná norma ISO 9001, požaduje irevize ISO 14001 širší strategické chápání organizace, tzv. v kontextu. Kontextorganizace musí zahrnovat všechny požadavky jak externích, tak interníchfaktorů, které mohou ovlivnit schopnost organizace dosáhnout zamýšlených výstupův rámci EMS. Cílem těchto požadavků je identifikace a uchopení veškerých rizik apříležitostí organizace.

4. Posouzení shody se závazky apovinnostmi organizace
Verze normy ISO 14001:2004 požaduje, abyorganizace identifikovala a zajistila přístup k právním a jiným požadavkům a vrámci environmentální politiky se zavázala k dodržování těchto požadavků. Tím jezajištěno, že společnost rozumí požadavkům právních předpisů v oblasti životníhoprostředí a plánuje své činnosti v souladu s nimi. Ovšem požadavek na soulad sjinými předpisy nebyl většinou dobře pochopen a většina organizací se zaměřilapouze na identifikaci a soulad s legislativními požadavky.

V některýchpřípadech ale musí organizace čelit většímu tlaku ze strany jiných zúčastněnýchstran, než je legislativa, a to zejména při činnostech v méně rozvinutýchjurisdikcích. V takových případech tyto zúčastněné strany jako věřitelé,nevládní organizace, mateřské společnosti, atd. mohou organizacím přikazovatpřísnější ekologické standardy.

Aktuální návrh normy používá nový pojem"compliance obligations“ (volný překlad: soulad sezávazky), který se vztahuje jak k povinným, tak dobrovolným požadavkům, sekterými organizace musí nebo se rozhodla být v souladu. To může zahrnovat, jakje definováno v poznámce k tomuto bodu, povinnosti dodržovat průmyslovéstandardy a kodexy, smluvní vztahy, principy dobré správy, etické normy, atd.

5. Využívání výkonnostních ukazatelů k zajištění neustáléhozlepšování
Dalším z 25-ti doporučení pro revizi normy ISO 14001 byloposílení hodnocení výkonnosti, například užitím ukazatelů. Současná verze revizenormy ISO 14001 odkazuje na použití ukazatelů ve dvou bodech: v oblastienvironmentálních cílů a sledování výkonu.

6. Rozšíření vlivuenvironmentálního managementu do hodnotového řetězce
Návrhrevidované normy představuje významný pokrok vzhledem k požadavkům na řešenídopadů v rámci hodnotového řetězce. ISO 14001:2004 pouze odkazoval na hodnotovýřetězec v kapitole o řízení provozu, kde vyžaduje vytvoření, zavedení audržování postupů pro identifikované významné environmentální aspekty zboží aslužeb a sdělování příslušných postupů a požadavků dodavatelům. Návrh revizenormy nyní zahrnuje mimo jiné definici hodnotového řetězce, požadavek dívat sena identifikované environmentální aspekty výrobků a služeb z hlediska jejichceloživotní perspektivy („life cycle“), rozšíření požadavků kapitoly Řízeníprovozu i do outsourcovaných činností; požadavek na monitorování kontrolhodnotového řetězce, atd.

7. Environmentální návrh jako nástrojpro zlepšování
Návrh a vývoj produktů je v normě ISO 14001:2004zmíněn pouze jednou, a to v příloze, takže téměř můžeme říci, že životníprostředí ve fázi návrhu tato norma neřeší.

Poslední verze revize normyobsahuje krátký, ale potenciálně silný požadavek ohledně návrhu, vývoje a změnyproduktů a služeb a potřeb sdělovat informace týkající se potenciálních dopadůspojených s užíváním a ukončením užívání produktů a poskytovánímslužeb.

V současné době se norma nachází ve fázi Committee Draft 2,přičemž členové mezinárodní organizace pro standardizaci a jejich komise mají napřipomínkování jednotlivých bodů tři měsíce, konkrétně do 23. ledna2014.

Zdroj: www.e-iso.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.