Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Posouzení objektu - nevyjmenované látky

Většina firem musí provést posouzení svých objektů z hlediska rizika vzniku závažné havárie. Sčítání poměrných množství nebezpečných látek se provádí podle jejich nebezpečných vlastností ve třech skupinách nebezpečnosti.

31. březen 2016

Zákon č. 224/20015 Sb., o prevenci závažných havárií vyžaduje po většině firem provést posouzení svých objektů z hlediska rizika vzniku závažné havárie. O tomto posouzení je nutné zpracovat písemný záznam. V případě podlimitních množství nebezpečných látek je to protokol o nezařazení.

Uživatel objektu zpracuje protokol o nezařazení, ve kterém zaznamená skutečnost, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 v sloupci 2 tabulky I nebo II, a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu je menší než 1. Protokol o nezařazení se uchová pro účely kontroly (nikam se neposílá).

Sčítání poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu se provádí podle jejich nebezpečných vlastností ve třech skupinách nebezpečnosti:

  • H - Oddíl „H" - NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
  • P - Oddíl „P" - FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST
  • E - Oddíl „E" – NEBEZPEČNOST PRO ŽP

Pro snadnější začlenění do jednotlivých skupin nebezpečnosti může posloužit následující tabulka:

HH300 Při požití může způsobit smrt.
H301 Toxický při požití.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H331 Toxický při vdechování.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
PH200 Nestabilní výbušnina.
H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H221 Hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H223 Hořlavý aerosol.
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H240 Zahřívání může způsobit výbuch
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H242 Zahřívání může způsobit požár.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
EH400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uživatel objektu musí zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

V případě, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 v sloupci 2 tabulky I nebo II, musí uživatel objektu do 1 měsíce zaslat protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu. Krajský úřad posoudí tento "nadlimitní" protokol a v případě, že zjistí skutečnosti odůvodňující zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, zahájí řízení o zařazení objektu do příslušné skupiny.

Kompletní přehledová tabulka kategorií nebezpečnosti pro jednotlivé klasifikační třídy a množství bude součástí prezentací k semináři o prevenci závažných havárií (viz níže).

Podrobné informace o posuzování objektů, zařazení či nezařazení do skupiny A/B, povinnostech uživatelů a provozovatelů se dozvíte na semináři (Praha, Brno):

ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií v praxi

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.