Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela zákona týkající se systému ISPOP

Stav projednávání: schváleno PSP ČR, předáno Senátu - zařazeno na pořad 5. schůze (od 3. 3. 2011) 

Novela umožňuje snížení nákladů na provoz integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a současně snižuje administrativní zátěž povinných subjektů, čímž přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.

Navrhovanou novelou se nově stanoví možné způsoby plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Hlášení lze podat buď přímo do ISPOP prostřednictvím k tomu určené elektronické služby nebo prostřednictvím datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti životního prostředí.

Za účelem snížení administrativní snížení zátěže se dále navrhuje změna zákona o ochraně ovzduší spočívající ve vynětí provozovatelů zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší z povinnosti zpracovávat a ohlašovat souhrnnou provozní evidenci.

Efektivnější fungování systému ISPOP umožnují navrhované změny spočívající ve vymezení datového standardu pro ohlašování, povinné registraci do ISPOP pro všechny ohlašovatele a ve vyloučení plných mocí v listinné podobě.

Novela rovněž zavádí pružnější systém zveřejňování datových standardů. Termíny zveřejňování se nově budou vázat k termínům plnění jednotlivých ohlašovací povinností. Datové standardy musí být zveřejněny nejméně šest měsíců před stanovenými termíny.

Navrhovaná novelizace zákona č. 25/2008 Sb. se týká i integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Navrhuje se doplnění přenosů odpadů mimo lokalitu do příslušného ustanovení vymezujícího ohlašovací povinnost a do příslušných sankčních ustanovení. Účelem je vyloučení možných pochybností o tom, zda lze provozovatele sankcionovat za neohlášení přenosů odpadů mimo lokalitu do IRZ.

26. únor 2011

Kompletní informace ke znění schváleném sněmovnou: 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2010

VI. volební obdobíf

___________________________________________________________

219

Návrh

poslanců Václava Mencla, Jaroslava Krupky, Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka, Kateřiny Konečné a Robina Böhnische

na vydání

zákona

kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h

ZÁKON

ze dne 2011,

kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Čl. I

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

 1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova "znečišťujících látek" vkládají slova "a přenosy odpadů".
 2. V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit".

3. V § 4 odst. 3 se za slovo "prostředí" vkládají slova "nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí" a slova "každý ohlašovací rok" se nahrazují slovy "každou ohlašovací povinnost".

  1. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 8, které včetně poznámky pod čarou
   č. 6a znějí:

"(4) Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu
a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

(5) Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby.

(6) Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(7) Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a) podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(8) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje."

_____________________________

6a) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.".

 1. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova "znečišťující látky" vkládají slova "nebo přenosy odpadů".
 2. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova "znečišťující látky" vkládají slova "nebo přenosy odpadů".
 3. V § 7 písm. c) se slova "do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok" nahrazují slovy "nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. II

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona
č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb. a zákona 172/2010 Sb., se mění takto:

  1. V 11 odst. 1 písmeno e zní:

"e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a uchovávat ji nejméně po dobu 5 let; zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku; povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8,".

 1. V § 19 odst. 10 se před slova "podle zákona" vkládají slova "nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".
 2. V § 28 odst. 3 věta druhá nahrazuje větou "Údaje lze oznámit písemně, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 18).".
 3. V § 32 odst. 2 se konci textu věty první doplňují slova "nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o odpadech

Čl. III

V § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova "podle zákona" vkládají slova "nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vodního zákona

Čl. IV

V § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova "podle zákona" vkládají slova "nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o obalech

Čl. V

V § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
o obalech), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova "podle zákona" vkládají slova "nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, a další související zákony

OBECNÁ ČÁST

1) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny

Předkládaný návrh zákona řeší oblast integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen "ISPOP") a integrovaného registru znečišťování životního prostředí (dále jen "IRZ"). Obě tyto oblasti jsou upraveny zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 25/2008 Sb."). Tento zákon nabyl účinnosti dne 12. února 2008.

ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb. jako informační systém veřejné správy pro plnění ohlašovacích povinností ve vztahu k IRZ a ohlašovacích povinností podle zvláštních právních předpisů. Do provozu byl systém ISPOP uveden k 1. lednu roku 2010. Co se týče formy a způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP, podle § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb. se údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo") pro každý ohlašovací rok. Se zřízením systému ISPOP není spojeno zavedení nových ohlašovacích povinností, mění se pouze forma a způsob ohlašování. V případě ohlašování přes ISPOP jsou hlášení zasílána elektronicky na jediné místo, ze kterého jsou dále automaticky distribuována příslušným orgánům veřejné správy. To znamená pro povinné subjekty snížení administrativní zátěže oproti dosavadnímu systému plnění ohlašovacích povinností, který spočívá v zasílání hlášení jednotlivým orgánům veřejné správy, zpravidla v listinné podobě.

Zvláštními právními předpisy stanovujícími ohlašovací povinnosti plněné prostřednictvím ISPOP jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 25/2008 Sb. byly uvedené právní předpisy novelizovány tak, že do nich byla vložena ustanovení s výčtem ohlašovacích povinností plněných prostřednictvím ISPOP. Dále zákon č. 25/2008 Sb. obsahuje přechodná ustanovení § 14, 16, 18 a 20, která ve vztahu k jednotlivým zvláštním právním předpisům vymezují jednotlivé kategorie povinných subjektů a stanoví postupné zapojování povinných subjektů podle vymezených kategorií do systému ISPOP v letech 2010 až 2012. Kritériem pro rozdělení povinných subjektů do jednotlivých kategorií (vyjma zákona o obalech) je, zda těmto subjektům vznikla povinnost ohlásit do IRZ a v případě vodního zákona a zákona o odpadech také zda se jedná o provozovatele provozovny, ve které probíhají činnosti podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006/ES ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (dále jen "nařízení 166/2006/ES). Povinné subjekty, kterým vznikla ohlašovací povinnost ve vztahu k IRZ, plnily ohlašovací povinnosti podle vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší a zákona o odpadech prostřednictvím ISPOP poprvé za rok 2009, tj. v roce 2010. Za rok 2010, tj. v roce 2011, budou podle platné právní úpravy kromě ohlašovatelů do IRZ ohlašovat prostřednictvím ISPOP na základě přechodných ustanovení zákona č. 25/2008 Sb. vztahujících se k vodnímu zákonu, zákonu o ochraně ovzduší a zákonu o odpadech všichni provozovatelé provozoven podle přílohy I nařízeníč. 166/2006/ES, především však všechny povinné subjekty podle zákona o ochraně ovzduší, tj. všichni provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.Oproti ohlašování za rok 2009 tedy dojde k výraznému nárůstu počtu subjektů (o cca 15 tis.), které budou plnit ohlašovací povinnosti elektronicky prostřednictvím ISPOP, tj. na rozdíl od předchozích let nebudou zasílat hlášení v listinné podobě jednotlivým příslušným orgánům veřejné správy.

Plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP je ze strany Ministerstva životního prostředí resp. CENIA, české informační agentury životního prostředí, jako provozovatele systému ISPOP od počátku systematicky vyhodnocováno. Postupně bylo identifikováno několik problémů spojených s ohlašovacím procesem, které je zejména vzhledem k předpokládanému výraznému nárůstu počtu ohlašovatelů prostřednictvím ISPOP v roce 2011 nutno řešit novelou zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, která se bude vztahovat již na ohlašování v uvedeném roce.Většina ohlašovacích povinností má stanoven termín plnění v první čtvrtině kalendářního roku. Je proto nezbytné, aby tato novela nabyla platnosti a účinnosti co nejdříve. Předkládaný návrh zákona řeší následující problémy:

 • Zákon č. 25/2008 Sb. stanoví povinnost předávat údaje prostřednictvím ISPOP v datovém standardu, aniž by stanovil, co je předmětem standardizace. Není potom zřejmé, zda datový standard ve smyslu tohoto zákona popisuje kromě datové struktury elektronického dokumentu, který reprezentuje hlášení do ISPOP, i datový formát tohoto dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení za účelem snížení jejich chybovosti. Aby však mohl systém ISPOP maximálně snížit administrativní zátěž ohlašovatelů a orgánů veřejné správy jako příjemců podaných hlášení, je nutné, aby datový standard zahrnoval všechny tři výše popsané úrovně standardizace.
 • Stávající právní úprava podávání hlášení prostřednictvím ISPOP způsobuje interpretační problémy stran množiny způsobů, jakými lze hlášení podat. Z tohoto důvodu se jednoznačně stanoví, že do ISPOP se vstupuje s využitím zvláštní elektronické služby. Podávání hlášení prostřednictvím ISPOP současně vylučuje využití nejnovějšího prostředku pro komunikaci s veřejnou správou - datových schránek. Nově se tedy zavádí možnost užití zvláštní datové schránky Ministerstva životního prostředí k podávání hlášení.
 • Systém ISPOP přiděluje identifikátor provozovny pro agendu ovzduší a pro agendu IRZ. Identifikační číslo provozovny je podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, povinným údajem v hlášení do IRZ a v hlášení souhrnné provozní evidence stacionárního zdroje. Přidělení identifikátoru je výsledkem registračního procesu, který ale zákonem uložen není. Registrace do ISPOP je též žádoucí pro správné automatické zpracování podaných hlášení. Součástí ISPOP bude registr obsahující informace o účastnících agend, na které se ohlašování prostřednictvím ISPOP vztahuje. Proto je nutno stanovit ohlašovatelům povinnost, aby se před podáním hlášení prostřednictvím ISPOP do tohoto systému registrovali.
 • Podle stávajícího znění § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. zveřejňuje ministerstvo datový standard na portálu veřejné správy do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok. To znamená, že například pro ohlašovací rok 2011, za který se bude ohlašovat v roce 2012, musí být datový standard zveřejněn již do 31. prosince 2010. Tento systém zveřejňování datového standardu však neumožňuje dostatečně pružně reagovat na změny legislativy, která upravuje ohlašovací povinnosti plněné prostřednictvím ISPOP. Proto je třeba zveřejňování datového standardu upravit pružněji, ovšem se zřetelem k tomu, aby datový standard byl vždy zveřejněn v dostatečném předstihu před termínem plnění příslušné ohlašovací povinnosti.
 • Podle § 33 odst. 1 správního řádu se zmocnění k zastoupení prokazuje písemnou plnou mocí. V případě ohlašování do ISPOP však není prokazování zmocnění k zastoupení plnou mocí v listinné podobě v souladu s právní úpravou ohlašování do ISPOP jako plně elektronizovaného procesu a znamená zvýšenou zátěž na provozování ISPOP z hlediska lidských zdrojů. Též je velmi žádoucí, aby mohla být validní plná moc k dispozici v systému ISPOP všem orgánům veřejné správy, kterých se předmět plné moci dotýká. Proto je třeba zákonem uložit ohlašovatelům povinnost zajistit předložení elektronické plné moci nebo elektronického výstupu listinné plné moci vytvořené autorizovanou konverzí dokumentů podle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ohlašovatelé, kteří jsou fyzickými osobami, a nemají tedy IČ, poskytují v rámci podaných hlášení své osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo). V zákoně však není výslovně stanoveno, že ISPOP zpracovává osobní údaje.
 • Podle stávající právní úpravy v § 11 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší mají všichni provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, včetně provozovatelů zemědělských zdrojů podle § 5 odst. 8 tohoto zákona, povinnost vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a uchovávat ji po dobu nejméně 5 let, a dále povinnost zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím ISPOP do 31. března následujícího kalendářního roku. Podíl zemědělských zdrojů na celkovém znečišťování ovzduší je však nevýznamný a současně lze u provozovatelů zemědělských zdrojů předpokládat značné problémy s elektronickým ohlašováním. Proto byla v případě těchto provozovatelů povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci vyhodnocena jako nedůvodná administrativní zátěž.

Co se týče IRZ, zákon č. 25/2008 Sb. zejména zajišťuje adaptaci nařízení č. 166/2006/ES a dále zajišťuje kontinuitu s předchozí právní úpravou ohlašování do IRZ v zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištěn, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a prováděcím nařízení č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, ohledně rozsahu ohlašovací povinnosti, okruhu povinných osob, výkonu státní správy na úseku IRZ a sankcí. Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 25/2008 Sb. v části upravující IRZ je nařízení vlády č. 145/2008 Sb., se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

V § 3 zákona č. 25/2008 Sb. jsou rozlišeny dvě kategorie povinných subjektů - provozovatelé provozoven, na které se vztahuje režim nařízení č. 166/2006/ES (§ 3 odst. 1) a provozovatelé provozoven, v nichž je vykonávána jiná činnost než činnost podle přílohy I daného nařízení ES nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze (§ 3 odst. 2). Poprvé za rok 2009 plnili provozovatelé podle § 3 odst. 2 ohlašovací povinnosti do IRZ ve stejném rozsahu jako provozovatelé podle § 3 odst. 1. Ohlašovací povinnost do IRZ je vymezena v § 3 odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb. Podle tohoto ustanovení jsou předmětem ohlašovací povinnosti a) úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, s odkazem na čl. 5 a 9 nařízení č. 166/2006/ES, b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty. Ohlašovací povinnost podle písm. a) tedy zahrnuje ohlašovací povinnost podle nařízení č. 166/2006/ES, ohlašovací povinnosti podle písm. b) a c) jsou nad rámec tohoto nařízení.

Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení č. 166/2006/ES jsou předmětem ohlašovací povinnosti podle tohoto nařízení úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II; b) přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo ostatních odpadů překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu, a to pro jakýkoli způsob využití nebo odstranění s výjimkou odstranění úpravou půdními procesy a hlubinnou injektáží, jak je uvedeno v článku 6, s uvedením "R" nebo "D" podle toho, zda je odpad určen k využití nebo k odstranění, a v případě přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů  s uvedením názvu a adresy subjektu provádějícího využití nebo odstranění tohoto odpadu a lokality skutečného využití nebo odstranění; c) přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze II, sloupci 1b.

Podle platné právní úpravy však nejsou přenosy odpadů na rozdíl od úniků a přenosů znečišťujících látek v § 3 odst. 1 písm. a) výslovně uvedeny. Podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb., který se vztahuje na provozovatele podle nařízení č. 166/2006/ES, a § 5 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, který se vztahuje na provozovatele mimo režim tohoto nařízení, se provozovatel dopouští správního deliktu tím, že neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3.

Přenosy odpadů podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení č. 166/2006/ES tedy nejsou výslovně uvedeny v § 3 zákona č. 25/2008 Sb., kde je vymezena ohlašovací povinnost, ani v ustanoveních tohoto zákona o správních deliktech. Mohou tak vzniknout pochybnosti o možnosti sankčního postihu provozovatele za neohlášení přenosů odpadů do IRZ. Proto je nutno přenosy odpadů doplnit do § 3 odst. 1 písm. a) a sankčních ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb.

2) Hlavní principy navrhované právní úpravy

Navrhovaná právní úprava řeší výše popsané problémy spojené se stávající právní úpravou ohlašování prostřednictvím ISPOP a ohlašování do IRZ.

Ve vztahu k ISPOP je cílem navrhované právní úpravy umožnit ohlašování prostřednictvím ISPOP již za rok 2010 bez zbytečné administrativní zátěže pro ohlašovatele, orgány veřejné správy jako příjemce hlášení i pro ministerstvo jako zřizovatele a správce ISPOP resp. CENIA jako provozovatele tohoto systému. Navrhovaná novela též zajišťuje pružnější přizpůsobování datových standardů změnám příslušné legislativy. Navrhuje se:

 • Vymezení datového standardu pro ohlašování do ISPOP
 • Precizování způsobu vstupu do ISPOP a rozšíření možnosti podávání hlášení prostřednictvím zvláštní datové schránky ministerstva
 • Stanovení povinnosti ohlašovatelů registrovat se do ISPOP
 • Vyloučení prokazování zmocnění k zastoupení ohlašovatele plnou mocí v listinné podobě; plné moci v listinné podobě budou povinně konvertovány do elektronické podoby nebo vyhotovovány od počátku v elektronické podobě
 • Změna systému zveřejňování datových standardů; termíny zveřejňování se budou vázat k termínům plnění jednotlivých ohlašovacích povinností
 • Doplnění ustanovení o zpracování osobních údajů v systému ISPOP
 • Vynětí provozovatelů zemědělských zdrojů (cca 2200 provozoven) z povinnosti zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím ISPOP

Co se týče právní úpravy ohlašování do IRZ, navrhuje se doplnění přenosů odpadů do § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb., kde je vymezena ohlašovací povinnost podle nařízení č. 166/2006/ES, a do sankčních ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Účelem je vyloučení možných pochybností o tom, zda lze provozovatele sankcionovat za neohlášení přenosů odpadů mimo lokalitu do IRZ Ohlašovatelům do IRZ tedy není navrhovanou právní úpravou ukládána žádná nová povinnost.

Navrhovaná právní úprava se kromě orgánů veřejné správy týká ohlašovatelů, kteří plní ohlašovací povinnosti do IRZ a ohlašovací povinnosti podle zvláštních právních předpisů prostřednictvím ISPOP. Těmito ohlašovateli jsou právnické osoby, podnikající fyzické osoby i fyzické osoby - nepodnikatelé.

3) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet a na rozpočty krajů a obcí

Při předpokládaném navýšení počtu ohlašujících subjektů na cca 15 500 (tj. 25 000 provozoven) za agendu ovzduší a o cca 1 200 provozoven agendy IRZ v roce 2011 se počet nově příchozích hlášení navýší za obě agendy o 33 000 oproti roku 2010. V případě, že by noví uživatelé byli zároveň ohlašovateli agend vody nebo odpadů a bylo by jim za účelem snížení administrativní zátěže umožněno, aby tyto agendy hlásili prostřednictvím svého účtu v ISPOP, mohl by být celkový počet hlášení oproti roku 2010 o 53 000 vyšší. Za všechny agendy hlášené přes ISPOP by výsledný stav v roce 2011 mohl být takový, že počet subjektů by vzrostl meziročně ze 4 900 na cca 21 230 a počet hlášení by vzrostl z 19 500 až na možných 84 507.

Administrativní zatížení by za současného nastavení legislativy pro ministerstvo a CENIA mnohonásobně (až 6x) vzrostlo. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k novelizaci zákona tak, aby administrativní zátěž a s ní spojené vynucené požadavky na státní rozpočet, byly nulové nebo co nejmenší.

Přijetí navrhovaných způsobů podávání hlášení, které znamená automatické vyřazení hlášení neodpovídajících datovému standardu, a stanovení povinnosti prokazovat zmocnění k zastoupení ohlašovatelů výhradně plnou mocí konvertovanou do elektronické podoby nebo plnou mocí vyhotovenou od počátku elektronicky nebude mít negativní finanční dopad na rozpočty ministerstva a CENIA oproti současnému stavu, a naopak umožní uspořit prostředky na nezbytné administrativní úkony. Přijetím novely budou tyto práce zvládnuty pouze mírným navýšením personálních kapacit, vyvolaným nezbytností autorizací registrací a hlášení subjektů, které nedisponují elektronickým podpisem od certifikační autority a ani nemají nebo nevyužijí datovou schránku (zejména fyzické osoby a fyzické osoby podnikající, počet orientačně do 5000). Předpokládaná hodinová náročnost této práce za dobu 4 měsíců (leden - duben) je odhadována na 1200 hodin. Při průměrné ceně brigádníka na dohodu o provedení práce (resp. rozšíření smlouvy na dohodu o pracovní činnosti) 90 Kč/hod., jde o částku 108 000 Kč. Pro urychlení a automatizaci vyřizování (evidence, spárování s elektronickou žádostí registrace nebo hlášení) listinných autorizací CENIA zakoupí "čtecí zařízení" čárových 2D kódů, jež budou součástí listinných potvrzení. Náklady spojené s pořízením "čtecího zařízení" je možné odhadnout do 30 000 Kč. Zrychlení práce je pak cca 10ti násobné. Další přímé náklady jsou následující:

 • zajištění registrace ohlašovatelů agendy ovzdušíf na základě již existující evidence ČHMÚ a ORP.....140000 Kč,
 • doporučené rozeslání registračních údajů ohlašovatelům-fyzickým osobám agendy ovzduší poštou ...cca 100000 Kč.

Ohlašovatelé, přitom budou informační kampaní na webu ISPOP motivováni k využívání datových schránek nebo zaručených elektronických podpisů, aby listinná autorizace byla do budoucna jen okrajovým způsobem autorizace subjektů, resp. hlášení.

Zachování stávající právní úpravy by přitom znamenalo vynucený náklad krátkodobého zaměstnání cca 20 nových zaměstnanců na dobu 4 měsíců na provádění administrativních úkonů spojených s vyřizování hlášení neodpovídajících datovému standardu v souladu se správním řádem, dále s listinnou autorizací registrací subjektů a jejich hlášení a s evidencí plných mocí. Ve finančním vyjádření by se jednalo o nutnost zajištění cca (4 x 20 x 18 000) 1 440 000 Kč.

Předkládaný návrh zákona nemá žádné dopady na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí ve smyslu potřeby navýšení rozpočtových výdajů oproti stavu v roce 2010. Novelizace naopak umožní úsporu cca 80 % prostředků, jež by jinak musely být vynaloženy v případě neexistence této úpravy. Z tohoto pohledu má po finanční stránce jasně pozitivní dopad na veřejné finance.

4) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy na ohlašovatele prostřednictvím ISPOP

Redefinování množiny způsobů podávání hlášení neznamená pro ohlašovatele žádné navýšení nákladů spojených s ohlašováním, protože podání hlášení prostřednictvím elektronické služby portálu ISPOP i zřízení datové schránky jsou zdarma. Přehled způsobů registrace ohlašovatelů do ISPOP uvádí schéma na obrázku č. 1.

Povinnost prokazovat zmocnění k zastoupení ohlašovatelů plnou mocí konvertovanou do elektronické podoby na přepážkách kontaktních míst veřejné správy Czech POINT sice přináší ohlašovatelům náklady v řádu desítek Kč za provedení konverze, nicméně naopak ušetří náklady na zasílání listinné plné moci prostřednictvím pošty, které jsou přibližně srovnatelné. V případě udělení plné moci podle § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu, tj. plné moci pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu, znamená potom plná moc konvertovaná do elektronické podoby pro ohlašovatele oproti listinné plné moci jednoznačně úsporu nákladů spojených s ohlašování prostřednictvím ISPOP, protože konvertovaná plná moc bude validní k dispozici v ISPOP všem orgánům veřejné správy, kterým jsou hlášení podávaná prostřednictvím ISPOP určena, a není tak třeba zasílat stejnopis plné moci s úředně ověřeným podpisem každému z těchto orgánů veřejné správy.

Z okruhu povinných subjektů, které na základě § 11 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší zpracovávají souhrnnou provozní evidenci a předávají ji příslušným orgánům veřejné správy prostřednictvím ISPOP, jsou vyjmuti dotčení provozovatelé zemědělských zdrojů. Předložený návrh zákona tedy znamená pro tyto provozovatele významné snížení administrativní zátěže, resp. si ji nevynucuje.

Ostatní body navrhované právní úpravy nemají žádný dopad na ohlašovatele, kteří plní ohlašovací povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb. a zvláštních právních předpisů prostřednictvím ISPOP.

5) Ostatní předpokládané dopady navrhované právní úpravy

Navrhovaná právní úprava nemá žádné sociální dopady. Nemá ani žádné dopady z hlediska rovnosti mužů a žen. Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava zvyšuje efektivitu systému ISPOP, znamená pozitivní přínos z hlediska ochrany životního prostředí.

6) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky

Návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

7) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a právem EU

Na systém ISPOP se nevztahuje žádná mezinárodní smlouva ani žádný právní předpis Evropské unie.

Povinnost provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovat příslušnému orgánu veřejné správy údaje o znečišťování ovzduší, kterou stanoví platná právní úprava v zákoně o ochraně ovzduší, není stanovena žádnou mezinárodní smlouvou ani žádným právním předpisem EU.

V části upravující IRZ zákon č. 25/2008 Sb. zejména zajišťuje adaptaci nařízení č. 166/2006/ES. Nařízení EU jsou přímo závazná pro dotčené subjekty v členských státech. V čl. 20 tohoto nařízení jsou stanovena obecná pravidla pro ukládání sankcí za porušení stanovených povinností tak, že členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné při porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla prováděna. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Navrhované změny, kterými se do § 3 odst. písm. a), § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 2 písm. a) doplňují přenosy odpadů, odstraňují možné pochybnosti o tom, zda lze provozovatele za neohlášení přenosů odpadů do IRZ sankcionovat, tj. zda bylo dané nařízení ES adaptováno v plném rozsahu. Navrhované změny zákona č. 25/2008 Sb., týkající se části upravující IRZ, jsou tedy s nařízením č. 166/2006/ES zcela v souladu.

Navrhovaná právní úprava je tedy plně v souladu s mezinárodními smlouvami a právními předpisy EU.

8) Návrh na schválení návrhu zákona již v prvním čtení

Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna postupem podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila s předloženým návrhem zákona souhlas již v prvním čtení. Navrhované změny se týkají těch identifikovaných problémů spojených s platnou právní úpravou ohlašování prostřednictvím ISPOP, které je nutno řešit již pro plnění ohlašovacích povinností za rok 2010, tj. pro ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011. Většina ohlašovacích povinností má stanoven termín plnění v první čtvrtině kalendářního roku. Návrh novely obsahuje konkrétní změny ve vztahu k ohlašovací povinnosti do IRZ a povinnosti ohlašovat souhrnnou provozní evidenci podle zákona o ochraně ovzduší, které mají stanoven termín plnění 31. března. Proto je nezbytné, aby předložený návrh zákona nabyl platnosti a účinnosti co nejdříve.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K části první

K čl. I

K bodu 1

Do ohlašovací povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) byly doplněny přenosy odpadů, aby bylo zcela nepochybné, že ohlašovací povinnost podle daného ustanovení zahrnuje celý rozsah ohlašovací povinnosti stanovené v čl. 5 nařízení č. 166/2006/ES. Na tento novelizační bod navazuje navrhovaná úprava sankčních ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 2 písm. a).

K bodu 2

Stávající znění zákona umožňuje podávat hlášení pouze prostřednictvím ISPOP. Nově se stanoví další způsob podávání hlášení, jímž je jejich zasílání do datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Ponechává se na vůli ministerstva, zda o zřízení takové datové schránky (v režimu
§ 7 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) požádá. K činění hlášení lze užít pouze tuto datovou schránku, nikoliv "obecnou" datovou schránku ministerstva. I v případě použití datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je nutné hlášení zasílat v stanoveném datovém standardu.

K bodu 3

Ustanovení § 4 odst. 3 je uvedeno do souladu s navrhovanou právní úpravou zveřejňování datových standardů v § 7 písm. c). Podle navrhované úpravy již nemá ministerstvo povinnost zveřejnit datové standardy vždy do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok; zveřejňování datových standardů se váže k termínům plnění jednotlivých ohlašovacích povinností.

K bodu 4

Do § 4, který upravuje systém ISPOP, se doplňuje několik nových ustanovení (odstavce 4 až 8), jejichž účelem je řešení vybraných identifikovaných problémů spojených s procesem ohlašování prostřednictvím ISPOP.

V odstavci 4 je vymezen datový standard pro ohlašování prostřednictvím ISPOP. Podle platné právní úpravy je k tomuto datovému standardu pouze v § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb. stanoveno, že údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok. Není však stanoveno, co je předmětem standardizace. Bez bližšího vymezení datového standardu v zákoně se tento pojem standardně interpretuje spíše tak, že se jedná o technický popis datové struktury elektronického dokumentu, který reprezentuje hlášení. Reálně je však předmětem standardizace nejen XSD popis elektronického dokumentu, ale rovněž technický popis jeho datového formátu a popis automatizovaných kontrol přijatých hlášení, prováděných validačním modulem. Tyto kontroly snižují chybovost vyplňovaných údajů v hlášení. Pouze za předpokladu takto nastavené standardizace může ohlašování prostřednictvím ISPOP v maximální možné míře snížit administrativní zátěž ohlašovatelů a příslušných orgánů veřejné správy, vůči kterým jsou ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP plněny.

V odstavci 5 se stanoví způsob vstupu do ISPOP.

V odstavci 6 se nově ohlašovatelům výslovně zákonem ukládá, aby se před učiněním podání prostřednictvím ISPOP registrovali do tohoto systému. Tato povinnost se ukládá zejména z toho důvodu, že systém ISPOP přiděluje identifikátor provozovny pro agendu ovzduší a pro agendu IRZ. Přidělení identifikátoru je výsledkem registračního procesu, který ale v současné době není uložen zákonem. Registrace do ISPOP je též žádoucí pro správné automatické zpracování podaných hlášení. Součástí ISPOP bude registr obsahující informace o účastnících agend, na které se ohlašování prostřednictvím ISPOP vztahuje. Povinnost registrace se bude vztahovat i na provozovatele, kteří budou k podávání hlášení užívat zvláštní datové schránky.

Účelem navrhované právní úpravy v odstavci 7 je zamezit administraci plných mocí v listinné podobě, a tím minimalizovat alokaci lidských zdrojů při zpracování podání v systému ISPOP. Konverze plné moci v listinné podobě do elektronické podoby je upravena v § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, do elektronické podoby. Podle § 22 odst. 2 tohoto zákona má dokument, který provedením konverze vznikl, tzv. výstup, stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl, tzv. vstup. V § 22 odst. 3 je potom stanoveno, že má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu, kterým lze potom u orgánů veřejné správy vždy prokázat zmocnění k zastoupení. Konverze plných mocí v listinné podobě do elektronické podoby budou na základě § 23 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. provádět kontraktní místa veřejné správy (Czech POINT). Vedle elektronických výstupů z autorizované konverze listinných plných mocí bude možné použít též plné moci vyhotovené od počátku v elektronické podobě podepsané tzv. uznávanými elektronickými podpisy zmocněnce a zmocnitele.

Účelem navrhovaného odstavce 8 je legalizace zpracování osobních údajů v ISPOP. Poprvé za rok 2010 budou prostřednictvím ISPOP ohlašovat i fyzické osoby bez IČ. Součástí hlášení je v těchto případech jméno a příjmení ohlašovatele, jeho rodné číslo a adresa.

K bodu 5

Podle platného znění § 5 odst. 1 písm. a) se provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 dopouští správního deliktu tím, že "neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3". Navrhuje se doplnit do § 5 odst. 1 za slova "znečišťující látky" slova "přenosy odpadů", aby bylo zcela nepochybné, že provozovatel se dopouští správního deliktu podle daného ustanovení i tím, že neohlásí do IRZ přenosy odpadů mimo lokalitu. Navrhovaná úprava navazuje na doplnění přenosů odpadů do ohlašovací povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. a). Povinnost ohlašovat přenosy odpadů mimo lokalitu je stanovena v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení č. 166/2006/ES, které je pro provozovatele v režimu tohoto zařízení přímo závazné.

K bodu 6

Účel navrhované změny, spočívající ve vložení slov "přenosy odpadů" do sankčního ustanovení § 5 odst. 2 písm. b), je totožný s účelem změny navrhované v novelizačním bodě č. 3. Správní delikty v § 5 odst. 2 jsou stanoveny pro druhou kategorii provozovatelů podle zákona č. 25/2008 Sb. - provozovatele provozoven, v nichž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení 166/2006/ES, nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze.

K bodu 7

Účelem navrhované změny v § 7 písm. c) je učinit systém zveřejňování datových standardů pro předávání údajů prostřednictvím ISPOP na portálu veřejné správy pružnější ve vztahu ke změnám legislativy upravující ohlašovací povinnosti, které jsou plněny prostřednictvím ISPOP. Podle současné právní úpravy se datové standardy zveřejňují do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok, tj. rok, za který se ohlašuje. Podle navrhované právní úpravy se zveřejňování datových standardů váže na termíny plnění jednotlivých ohlašovacích povinností, s tím, že datový standard musí být zveřejněn vždy nejméně šest měsíců před termínem plnění příslušné ohlašovací povinnosti.

K části druhé

K čl. II

K bodu 1

Navrhovanou právní úpravou se z povinnosti zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci, stanovené v § 11 odst. 1 písm. e), vyjímají provozovatelé zemědělských stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, tj. zdrojů uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem navrhované změny je skutečnost, že podíl zemědělských zdrojů na celkovém znečišťování ovzduší je nevýznamný a současně lze u provozovatelů zemědělských zdrojů předpokládat značné problémy s elektronickým ohlašováním. Proto byla v případě těchto provozovatelů povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci vyhodnocena jako nedůvodná administrativní zátěž. Navrhovaná úprava se týká cca 2200 provozoven.

K bodům 2 až 4

Jedná se o legislativně technické úpravy reflektující zavedení možnosti podávat hlášení prostřednictvím zvláštní datové schránky určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

K části třetí až páté

K čl. III až V

Jedná se o legislativně technické úpravy reflektující zavedení možnosti podávat hlášení prostřednictvím zvláštní datové schránky určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

K části šesté

K čl. VI

Navrhované změny se týkají těch identifikovaných problémů spojených s platnou právní úpravou ohlašování prostřednictvím ISPOP, které je nutno řešit již pro plnění ohlašovacích povinností za rok 2010, tj. pro ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011. Většina ohlašovacích povinností má stanoven termín plnění v první čtvrtině kalendářního roku. Proto je nezbytné, aby předložený návrh zákona nabyl platnosti a účinnosti co nejdříve. Vzhledem k předpokládané délce legislativního procesu i při schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení se navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení.

V Praze dne 7. ledna 2011

Václav Mencl v.r.

Jaroslav Krupka v.r.

Bořivoj Šarapatka v.r.

Milan Šťovíček v.r.

Kateřina Konečná v.r.

Robin Böhnisch v.r.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

Platné znění zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných paragrafů zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), s vyznačením navrhovaných změn

zÁKON o integrovaném registru znečišťování

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

25/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

§ 1

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen "integrovaný registr znečišťování") ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2).

§ 2

Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy 3), který vede Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

§ 3

(1) Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20064) ohlašuje ministerstvu

a) úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 5),

b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a

c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty.

(2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061), nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze, ohlašuje úniky a přenosy znečišťujících látek podle odstavce 1 a vede evidenci údajů pro ohlašování způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 1).

(3) Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování stanoví vláda nařízením.

(4) Provozovatel ohlašuje požadované údaje podle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok.

(5) Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit.

_________________________________________

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

2) Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

3) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 2 bod 6, čl. 5, čl. 9 odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

5) Čl. 5 a 9 odst. 1, příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

§ 4

(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro splnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6), který vede ministerstvo.

(2) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informačním systémem veřejné správy3) a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí.

(3) Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok pro každou ohlašovací povinnost.

(4) Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu
a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

(5) Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby.

(6) Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(7) Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a) podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(8) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje.

______________________________________

6) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6a) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Správní delikty

§ 5

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1).

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 2.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.

§ 6

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce").

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

Výkon státní správy na úseku integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

§ 7

Ministerstvo

a) zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování za kalendářní rok do 30. září následujícího kalendářního roku na portálu veřejné správy8) a zabezpečuje jejich předávání Evropské komisi v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství a dále v souladu s mezinárodními závazky,

b) zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů,

c) zveřejňuje na portálu veřejné správy8) do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

d) metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve vztahu k ostatním informačním systémům veřejné správy v oblasti životního prostředí,

e) poskytuje správcům informačních systémů veřejné správy v oblasti životního prostředí informace o formě a struktuře výstupů z integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

______________________________________

7) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

8) § 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

§ 8

Inspekce

a) kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování,

b) rozhoduje o správních deliktech podle § 5.

§ 8a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a inspekci

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 9

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 plní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za rok 2007 a ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) poprvé za rok 2009.

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 plní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok 2009.

§ 10

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

2. Nařízení vlády č. 304/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

3. Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrované prevenci

§ 11

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí" zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

3. V § 2 se písmena e), i) a l) zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g), dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena h) a i) a dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno j).

4. V části první se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 až 18 zrušuje.

5. V § 29 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

6. V § 33 písm. c) se slova "odst. 2 až 4" zrušují.

7. V § 34 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

8. V § 35 písm. d) se slova "odst. 2 až 4" zrušují.

9. V § 37 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

10. V § 37 odstavec 4 zní:

"(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b) do 7 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2 a 3.".

11. V § 38 odst. 5 se slova "2 až 4" nahrazují slovy "1 až 3".

12. V § 47 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

13. V § 47 se slova "a § 25 odst. 1" zrušují.

§ 12

Přechodné ustanovení

Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009; provozovatel podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

ČÁST TŘETÍ

Změna vodního zákona

§ 13

V § 126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.".

§ 14

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

§ 15

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší" nahrazují slovy "a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku; uchovávat provozní evidenci nejméně po dobu 5 let".

2. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti, formu a postup zpracování provozního řádu, hlášení havárie stacionárního zdroje, vedení provozní evidence a zpracování souhrnné provozní evidence a jejího ohlašování.".

3. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci," zrušují.

4. V § 13 se odstavce 4 až 8 zrušují.

5. V § 19 odst. 10 se slova "do 15. února" nahrazují slovy "prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března".

6. V § 19 odst. 16 se slova "do 15. února" nahrazují slovy "do 31. března".

7. V § 40 odst. 2 a 3 se slovo "e)," zrušuje.

8. V § 40 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

"(14) Pokutu ve výši do 1 000 000 Kč uloží inspekce provozovateli zvláště velkého, velkého nebo středního zdroje, který v rozporu s § 11 odst. 1 písm. e) nevede provozní evidenci nebo nepředá souhrnnou provozní evidenci příslušným orgánům ochrany ovzduší, anebo v souhrnné provozní evidenci uvede nesprávné údaje.".

Dosavadní odstavce 14 až 18 se označují jako odstavce 15 až 19.

9. V § 46 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c) až n).

10. V § 46 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) plnění povinností souvisejících s provozní evidencí a souhrnnou provozní evidencí podle § 11 odst. 1 písm. e),".

11. V § 49 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

12. V § 55 odst. 3 se za slova "§ 10 odst. 2," vkládají slova "§ 11 odst. 4,".

§ 16

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o odpadech

§ 17

V § 82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.".

§ 18

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, a nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o obalech

§ 19

V § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se na konci textu písmene b) doplňují slova "prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů".

§ 20

Přechodné ustanovení

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

§ 11

Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů

(1) Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni

a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle § 17 a v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem a s provozním řádem, pokud je stanovena povinnost k jeho zpracování podle odstavce 2; v případě jejich nevydání postupují provozovatelé podle rozhodnutí vydaných podle právních předpisů platných do dne účinnosti tohoto zákona,

b) dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, limitní obsah látek ve výrobcích, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem,

c) zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících a pachových látek postupem a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

d) plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38,

e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku; uchovávat provozní evidenci nejméně po dobu 5 let,

e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a uchovávat ji nejméně po dobu 5 let; zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku; povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8,

f) poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší údaje podle písmene e) a další jimi vyžádané údaje potřebné zejména ke zjištění podílu zdroje na znečišťování ovzduší,

g) bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení havárií; v případě výskytu takového stavu podat o něm zprávu orgánu ochrany ovzduší nejpozději do 24 hodin; v případě poruchy, za kterou se považuje odchylka od normálního provozu zdroje v důsledku technické závady a při které u zdroje nemohou být dodrženy emisní limity, bezodkladně odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizačních opatření, není-li ji možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,6)

h) vypracovat pro účely regulace emisí za situace uvedené v § 8 regulační řády pro provoz stacionárních zdrojů a předložit je inspekci ke schválení,

i) při vyhlášení regulačních opatření podle § 8 odst. 3 plnit povinnosti vyplývající z ústředního, krajského a místního regulačního řádu podle § 8 odst. 4 a 5,

j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro nepřetržité (kontinuální) měření emisí látek znečišťujících ovzduší včetně zaznamenávání, vyhodnocování a uchovávání jeho výsledků, pokud to stanoví prováděcí právní předpis,

k) při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz stacionárního zdroje, jeho části nebo jinou činnost, která je příčinou ohrožení nebo snížení kvality ovzduší, neprodleně informovat inspekci a správní úřady podle zvláštního právního předpisu6) a plnit jejich pokyny ke zjednání nápravy; současně informovat veřejnost o následcích poruchy nebo jiné příčiny, která vedla ke vzniku této situace,

l) umožnit osobám pověřeným orgány ochrany ovzduší a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství znečišťujících látek, kontroly provozu a technického stavu tohoto zdroje,

m) zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních omezení tohoto znečišťování,

n) na základě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout informace nutné ke stanovení kategorie stacionárního zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke stanovení rozsahu sledovaných znečišťujících látek podle § 9 odst. 4,

o) plnit úkoly vyplývající z plánu snížení emisí podle § 5 odst. 6,

p) plnit úkoly vyplývající z programů ke zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6,

r) plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje podle § 5 odst. 8,

s) předkládat inspekci protokoly o výsledcích měření znečišťujících látek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9,

t) zpracovává a realizuje plány snížení emisí pachových látek.

(2) Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou dále povinni vypracovat ve lhůtě stanovené příslušným orgánem ochrany ovzduší soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen "provozní řád") a předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád také provozovatelé středních stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními řády vázáni. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené podle zvláštního právního předpisu.6)

(3) Spalovny odpadu a zařízení povolená pro spoluspalování odpadu mohou být provozovány pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platné autorizace podle § 15 odst. 1 písm. c). Tato osoba provádí dohled nad dodržováním podmínek stanovených v povolení podle § 17 a v prováděcím právním předpisu.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti, formu a postup zpracování provozního řádu, hlášení havárie stacionárního zdroje, vedení provozní evidence a zpracování souhrnné provozní evidence a jejího ohlašování.

______________________________________

6) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 19

Poplatky za znečišťování ovzduší

(1) Provozovatelé zvláště velkých, velkých, středních a malých stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad (dále jen "správce poplatku"). Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří.

(2) Poplatkovým obdobím podle tohoto zákona je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován.

(3) Na běžný rok se platí poplatek zpravidla zálohově (odstavec 12); výše záloh se stanoví podle skutečného množství znečišťujících látek za předcházející kalendářní rok.

(4) O výši poplatku provozovatelů zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů rozhoduje krajský úřad a poplatek vybírá a vymáhá správce daně příslušný podle místa stacionárního zdroje a v případě Prahy správce daně příslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy. Údaje na vyžádání poskytuje orgán kraje ministerstvu. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Krajský úřad vede evidenci zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší. Kopie veškerých rozhodnutí týkajících se poplatků zasílá krajský úřad místně příslušnému správci daně do 7 dní od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

(5) O výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Poplatky vybírá a vymáhá správce daně příslušný podle místa stacionárního zdroje a v případě Prahy správce daně příslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy. Tyto poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci středních stacionárních zdrojů a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší. Kopie veškerých rozhodnutí týkajících se poplatků zasílá obecní úřad obce s rozšířenou působností místně příslušnému správci daně do 7 dní od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

(6) O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zvláštního právního předpisu.13) Obecní úřad vede evidenci zpoplatněných malých stacionárních zdrojů a evidenci o vyměřených poplatcích za znečišťování ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí.

(7) Jsou-li v provozním areálu téhož provozovatele stacionární zdroje různých kategorií, je příslušný rozhodovat o poplatcích za znečišťování všech těchto zdrojů ten správce poplatku, který je příslušný rozhodovat o poplatcích týkajících se nejvyšší kategorie zdroje. Toto ustanovení se nevztahuje na malé zdroje znečišťování.

(8) Poplatky za zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje se platí za znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, pro které má zdroj znečišťování stanoven emisní limit nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují. Roční výše sazeb poplatků a způsob jejich výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Vypočtený poplatek se zaokrouhluje na celé 100 Kč.

(9) Roční výši poplatku pro malý stacionární zdroj vyměří obecní úřady pevnou částkou v rozmezí uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a to úměrně k velikosti stacionárního zdroje a době jeho provozu v poplatkovém období, případně podle druhu a spotřeby paliva.

(10) Provozovatel zvláště velkého, velkého a středního stacionárního zdroje je povinen vypočítat poplatek způsobem podle odstavce 8 za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet správci poplatku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března po skončení poplatkového období nebo v termínu podle odstavce 14. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

(11) Správce poplatku prověří údaje uvedené v oznámení podaném provozovatelem, a zjistí-li skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatku, vydá rozhodnutí o vyměření poplatku za skončené poplatkové období a současně o výši záloh na poplatky pro běžný rok, přesahuje-li poplatek 2 000 Kč ročně, nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výši poplatku nebo podkladu pro vyměření poplatku pevnou částkou.

(12) Zálohy na poplatky, uvedené v rozhodnutí podle odstavce 11, platí provozovatel předem takto:

a) nad 1 000 000 Kč ročně v měsíčních zálohách splatných nejpozději do posledního dne každého kalendářního měsíce,

b) nad 10 000 Kč do 1 000 000 Kč ročně včetně ve čtvrtletních zálohách splatných nejpozději do posledního dne každého kalendářního čtvrtletí,

c) nad 2 000 Kč do 10 000 Kč ročně včetně v pololetních zálohách splatných nejpozději do 30. června a 30. prosince příslušného kalendářního roku.

Správce poplatku může na žádost provozovatele, bez přihlédnutí k jiným důvodům než finančním, stanovit v rozhodnutí termíny úhrad záloh odlišné od lhůt uvedených pod písmeny a) až c), přitom však musí provozovateli uložit povinnost úhrady celkové výše záloh na poplatky pro běžný rok nejpozději do 30. prosince příslušného kalendářního roku.

(13) Poplatky do výše 2 000 Kč ročně platí provozovatel jednorázově ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyměření poplatku.

(14) Zálohy na poplatek v prvním roce uvedení stacionárního zdroje do provozu se stanoví výpočtem z jeho projektované kapacity. Oznamovací povinnost podle odstavce 10 je provozovatel povinen splnit do 2 měsíců od vydání povolení k provozu.

(15) Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost podle odstavce 16.

(16) Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 31. března po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.

§ 28

(1) Osoba oprávněná k používání methylbromidu pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou je povinna písemně oznámit ministerstvu množství používaného methylbromidu a účel takového používání do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

(2) Osoba, která použije regulovanou látku jako vstupní surovinu nebo technologické činidlo, je povinna písemně oznámit ministerstvu množství použité látky, typ použití a výpočet nebo odhad emisí regulovaných látek, ke kterým během takového používání došlo. Oznámení osoba podává do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

(3) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní systémy požární ochrany a hasicí přístroje s halony, je povinna oznámit ministerstvu jejich počet a množství v nich obsažených halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí do 31. března za uplynulý kalendářní rok. Údaje lze oznámit písemně nebo prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí18). Údaje lze oznámit písemně, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 18). Vzor formuláře pro oznámení údajů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 32

(1) Osoba, která v kalendářním roce

a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,

b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,

c) zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo

d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky,

podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy a množství získaných, předaných nebo zneškodněných fluorovaných skleníkových plynů, s uvedením členského státu, ze kterého byly látky získány nebo do kterého byly předány, původ látek, které byly zneškodněny, nebo názvy a množství regulovaných látek uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných, s uvedením původu látek, které byly zneškodněny.

(2) Zprávu podle odstavce 1 a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1b) podává osoba prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí18) nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Vzor formuláře zprávy stanoví prováděcí právní předpis.

ZÁKON O ODPADECH

§ 82

Společné ustanovení

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád.13)

(2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a 3, § 12 odst. 5, souhlas podle § 48a písm. b), § 51 odst. 1 a § 52, stanovení doby trvání a podmínky péče podle § 52 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až d) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.

(3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

____________________

13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

VODNÍ ZÁKON

§ 126

Společná ustanovení

(1) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem "vlastník" nebo "nabyvatel", rozumí se jím i ten, komu svědčí právo hospodaření. Pokud vlastník přenesl práva nebo povinnosti, jichž se příslušné ustanovení týká, na uživatele, hledí se na něj jako na vlastníka.

(2) Správci vodních toků, jsou-li státními organizacemi, jsou povinni na výzvu převzít od příslušných organizačních složek státu vodní díla na vodních tocích a pozemky tvořící koryta vodních toků v úsecích, které spravují, od těchto organizačních složek státu, jestliže hospodaří s uvedeným majetkem podle zvláštního zákona proto, že při jeho nabytí státem nebylo patrno, které organizační složce nebo státní organizaci s ním přísluší hospodařit, anebo se o něm zjistilo, že je majetkem státu, ale žádná organizační složka státu ani státní organizace s ním nehospodaří.45) V pochybnostech o tom, který správce má převzít vodní dílo nebo pozemek státu, určí takového správce Ministerstvo zemědělství; toto určení nemá povahu rozhodnutí ve správním řízení.

(3) Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku se stává včetně příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka pozemku dotčeného touto stavbou a podrobné odvodňovací zařízení vybudované státem na pozemku, který je ve vlastnictví státu, přechází v případě převodu tohoto pozemku do vlastnictví nového nabyvatele bezúplatně spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24 měsíců od účinnosti tohoto zákona příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí. K přechodu těchto vlastnických práv dochází dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění nesouhlasu s přechodem.

(4) Působnost vodoprávních úřadů výslovně neuvedenou je třeba posuzovat podle oblastí, v nichž jim výkon státní správy přísluší.

(5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 39 odst. 2 písm. a) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona, včetně časového omezení platnosti povoleného nakládání s vodami, tím nejsou dotčena a musí být při postupu podle zákona o integrované prevenci zohledněna, s výjimkou požadavku současného vydání rozhodnutí podle § 9 odst. 5. Ten, komu svědčí právo z rozhodnutí vydaného podle zákona o integrované prevenci, se považuje za oprávněného podle vodního zákona (§ 8 odst. 2).

(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

(7) Opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b) se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů45a). Zahájené řízení o uložení opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b) vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách zahájeno řízení o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 45a).

(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 rozhoduje vodoprávní úřad z moci úřední.

____________________

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

45) § 10 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

45a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

ZÁKON O OBALECH

§ 15

Evidence

(1) Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle § 14, je povinna

a) vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi,

b) ohlašovat údaje z této evidence za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,

c) prokázat na vyžádání Ministerstva životního prostředí nebo České inspekce životního prostředí pravdivost údajů vedených a ohlašovaných podle písmen a) a b),

d) uschovávat doklady s údaji vedenými v této evidenci a ohlašovanými z této evidence po dobu nejméně 5 let.

(2) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. b). Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní nahlížet, pořizovat si z ní kopie nebo výpisy.

(3) Rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence, jakož i zjednodušené vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence pro osoby podle § 30 odst. 3 stanoví prováděcí právní předpis.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.