Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Metodika MŽP k přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení

Pro vyjasnění základních pravidel, která se týkají posuzování použitých elektrozařízení při jejich přeshraniční přepravě vydalo MŽP aktuální metodiku.

23. prosinec 2018

Metodika shrnuje technicko - administrativní požadavky, které je třeba splnit ze strany osob podílejících se na přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení za účelem jejich předání/prodeje k opětovnému použití, a kritéria posuzování zásilek, u nichž vzniká důvodné podezření, že nebudou dále užívána k původnímu účelu a je nutné je považovat za odpad se všemi právními důsledky vyplývajícími z této skutečnosti (nedovolená přeprava odpadů).

Cílem metodiky je sjednocení výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle zákona o odpadech, ve spojení s Nařízením o přepravě odpadů. Metodika je určena zejména orgánům zapojeným do kontrol, tj. České inspekci životního prostředí, Celní správě, Policii ČR, a dále krajským úřadům vykonávajícím v rámci přenesené působnosti veřejnou správu podle zákona o odpadech. Dále je metodika určena osobám zúčastněným na přepravě použitých elektrických a elektronických zařízení, tj. zejména vývozcům a dovozcům použitých elektrozařízení.

Použitá elektrozařízení jsou častým předmětem přeshraniční přepravy a při vývozu do rozvojových zemí jsou často deklarována jako tzv. second-hand zboží. Velká část elektrozařízení přitom obsahuje drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro, platina a jiné cenné suroviny. U předmětných vývozů existuje značné riziko, že nebudou v zemi dovozu použita k původnímu účelu, ale bude s nimi nakládáno jako s odpadem z důvodu získání druhotných surovin. K takovému nakládání dochází často neodborně (vypalování v otevřeném prostoru, tavení v kotlících, mechanické drcení) za rizika uvolňování nebezpečných látek, jež ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. Po vytěžení zpeněžitelných komodit nebo zpeněžitelných součástek k opětovnému použití navíc zůstává řada zbytkových odpadů, které jsou následně odstraňovány spalováním nebo živelným skládkováním, s vysokým rizikem kontaminace daného území.

Z výše uvedeného patří problematika přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení z hlediska rozlišení odpad / neodpad mezi sledované oblasti. Profesionální vývoz (business to business, dále „B2B") použitých elektrozařízení za jiným účelem než za účelem přímého opětovného použití, a ve vymezených případech za účelem reklamace, opravy nebo renovace, je třeba vždy považovat za vývoz odpadu ve smyslu Nařízení o přepravě odpadů.

Při posuzování přepravovaných zásilek použitých elektrozařízení existuje řada indikátorů, na jejichž základě lze předpokládat úmysl držitele přepravovat elektrozařízení za jiným účelem než za účelem opětovného použití. Zjištění takových skutečností při vizuální kontrole by mělo vést k podrobnějšímu prověření zásilky.

Některé prvotní znaky ještě nemusí znamenat, že jde skutečně o odpad, například odbyt některých použitých elektrozařízení a morální zastaralost může být odlišná v zemích EU a v třetích zemích. Hlavní kritéria posuzování přepravy použitých elektrozařízení jsou proto s ohledem na vyšší právní jistotu všech zúčastněných stran harmonizována přílohou VI Směrnice o OEEZ a v návaznosti na tento předpis upravena zákonem o odpadech a vyhláškou o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Tato pravidla pokrývají i rizika možného ohrožení bezpečnosti osob při následném běžném provozu použitých elektrozařízení po uskutečnění přepravy, mezi něž patří úraz elektrickým proudem s možným ohrožením života nebo nežádoucí zahřátí spotřebičů, které může způsobit popáleniny osob nebo zapříčinit požár.

Ministerstvo životního prostředí považuje za důležité vyjasnění základních pravidel, která se týkají posuzování použitých elektrozařízení při jejich přeshraniční přepravě.

Metodika je inspirována technickými návody připravenými pod Basilejskou úmluvou a návody připravenými skupinou kontaktních subjektů k Nařízení o přepravě odpadů

Obsah:

 1. Úvod
 2. Cíl metodiky
 3. Přeprava použitých elektrozařízení z hlediska obsahu nebezpečných látek
  • 3.1 Použitá elektrozařízení, která je zakázáno přepravovat
  • 3.2 Vývoz použitých elektrozařízení do třetích zemí
  • 3.3 Dovoz použitých elektrozařízení do ČR ze státu mimo EU
  • 3.4 Uvedení použitých elektrozařízení na trh v ČR z jiného členského státu EU
 4. Posuzování přepravovaného elektrozařízení – jedná se o odpad či nikoliv
  • 4.1 Hlavní indikátory k prověření zásilky
  • 4.2 Prokazování
  • 4.2.1 Výjimky z provádění zkoušek funkčnosti, vyhodnocení přítomnosti nebezpečných látek, zpracování dokumentace k jednotlivým kusům a předkládání daňových dokladů a smluv
 5. Požadavky při přepravě použitých elektrozařízení, která nejsou odpadem
  • 5.1 Zpracování dokumentace
  • 5.1.1 Protokol o provedené zkoušce funkčnosti elektrozařízení a doklad o provedeném
  • 5.1.2 Přiložení dalších dokumentů k zásilce
  • 5.2 Balení zásilky
  • 5.2.1 Ochrana a fixace jednotlivých elektrozařízení
  • 5.2.2 Ochrana a fixace celé zásilky
 6. Použitá elektrozařízení jako odpad
  • 6.1 Zařazování odpadního elektrozařízení určeného k využití pro účely přeshraniční přepravy
  • 6.2 Přepravní režimy
 7. Nedovolená přeprava elektroodpadu
 8. Kontakty
 9. Užitečné zdroje informací
 • Příloha 1 – Požadavek na zkoušky funkčnosti a vypracování dokumentace dle účelu přepravy
 • Příloha 2 – Vzor dokumentace

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

 • Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novely vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.