Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povolení zdrojů, které byly díky sčítání přeřazeny do vyšší kategorie

18. prosinec 2011

Vzhledem k přibývajícím dotazům ze strany provozovatelů a také orgánů státní správy, které se týkají povinností provozovatele zdroje, jehož kategorie byla v důsledku vstupu v účinnost nové právní úpravy změněna z kategorie „malý zdroj" na kategorii vyšší, zejména ve vztahu k vydání povolení takového zdroje a k povinnosti ohlašování souhrnné provozní evidence (SPE), rozvádíme tuto problematiku blíže v následujícím stanovisku.

Od 3. ledna 2011 vešla v účinnost vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky (dále jen „vyhláška"). Tato vyhláška s sebou mimo jiné přinesla změny týkající se kategorizace zdrojů dle přílohy č. 1 k vyhlášce.

Předně dochází ke změně kategorie zdrojů v důsledku tzv. „sčítacího pravidla" uvedeného v § 4 odst. 8 vyhlášky. Podle daného sčítacího pravidla se za účelem stanovení kategorie zdroje a emisních limitů sčítají projektované parametry (projektované spotřeby organických rozpouštědel / VOC / práškových plastů) u zdrojů umístěných v téže provozovně a spadajících pod tentýž bod či podbod dle přílohy č. 1 k vyhlášce. Dále vyhláška oproti předchozí právní úpravě slučuje kategorii malý a střední zdroj do jedné kategorie - střední zdroj - u následujících činností: nanášení práškových plastů, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů, výroba farmaceutických produktů.

Jaké důsledky tedy plynou z nové právní úpravy pro provozovatele zdroje, jehož kategorie byla změněna z malého zdroje na zdroj střední či velký?

Předně musí provozovatel středního či velkého zdroje plnit požadavky stanovené pro tyto zdroje v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Pro kategorii velký zdroj je zákonem stanovena povinnost zpracovat provozní řád, provozovatelé středních zdrojů mají dle zákona tuto povinnost za podmínky, že tak stanoví prováděcí právní předpis. Vyhláška s účinností od 3. 12. 2012 tuto povinnost stanovila pro všechny střední zdroje. Provozovatelé středních a velkých zdrojů musí dle § 11 odst. 1 písm. e) zákona vést provozní evidenci, zpracovávat souhrnnou provozní evidenci (SPE) z údajů provozní evidence za kalendářní rok a ohlašovat ji prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Vzhledem k tomu, že dle výše uvedeného ustanovení se povinnost ohlašovat SPE váže na povinnost vést provozní evidenci v daném kalendářním roce, nelze po provozovateli zdroje, který byl v kalendářním roce 2010 kategorizován jako malý zdroj a tudíž povinnost vést provozní evidenci neměl, vyžadovat v roce 2011 ohlašování SPE.

Co se týče povinnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) zákona, dle které je provozovatel středního, velkého, či zvláště velkého zdroje povinen provozovat zdroj pouze v souladu s podmínkami vymezenými ve stanovisku či povolení dle § 17 zákona, uvádíme:

V případě malého zdroje, kterému nebylo vydáno stanovisko nebo povolení dle § 17 zákona, a kterému je změněna kategorie na střední či velký zdroj pouze v důsledku změny právní úpravy, není možné vydat dodatečně stanovisko nebo povolení dle § 17 odst. 1 zákona, neboť vydání takového povolení či stanoviska se váže na řízení dle stavebního zákona, a to v tomto případě vedeno není. Z ustanovení § 17 zákona se na takový případ zdroje v dané situaci vztahuje pouze povinnost dle odst. 2 písm. g), dle kterého vydává příslušný orgán ochrany ovzduší (krajský úřad, KÚ) povolení k vydání či změně provozního řádu.

Zdroj: www.mzp.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.