Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyšší místní poplatek za odpad obcím pomůže jen částečně

29. říjen 2012

O 1. 1. 2013 mohou města a obce zvýšit místní poplatek za provozsystému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů (poplatek za odpady). Umožňuje jim to zákon č. 174/2012 Sb.,kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Chystají se radnicetuto možnost využít?

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Dosavadní místnípoplatek za odpady sestává podle zákona č. 565/1990 Sb. ze dvou částí. Prvnítvoří částka za tříděný odpad, který nesmí překročit 250 Kč na jednu fyzickouosobu za kalendářní rok. Druhou část místního poplatku obce stanovují na základěsvých skutečných nákladů na svoz netříděného odpadu - ovšem i v tomto případějsou limitovány nejvyšší možnou částkou 250 Kč. Celkem tedy místní poplatek zaodpady dosud nesmí překročit 500 Kč na hlavu.

Počínaje 1. 1. 2013 všakdochází ke změně. Poplatek i nadále sice zůstává složen ze dvou částí - úhradyza tříděný odpad a úhrady za svoz netříděného odpaduu. Avšak zatímco úhrada zatříděný odpad nadále nesmí překročit původní výši 250 Kč, úhrada za svoznetříděného odpadu (vypočítává se podle skutečných nákladů obce na sběr a svoznetříděného komunálního odpadu v předchozím kalendářním roce) může vzrůst zesoučasných (až) 250 Kč na (až) 750 Kč. Celkem tedy obyvatel obce může nověplatit až 1000 Kč ročně. Novinkou je i to, že obce mohou začít vybírat poplatkyza odpady i od cizinců, kteří mají v České republice povolení k dlouhodobémupobytu. Poplatky za odpady nově zaplatí i vlastníci tzv. rekreačních apartmánů,kteří v domech nebydlí, ale bytové jednotky pronajímají. Podle zákona o místníchpoplatcích mají nyní povinnost platit poplatky za odpady jenom lidé, kteří jsouv obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo zde vlastní stavbu určenou kindividuální rekreaci.

Většina obcí v ČR využívá institut místníhopoplatku. Druhou možností je, aby obec aplikovala zákon č. 185/2001 Sb., oodpadech, konkrétně jeho § 17a, podle něhož je plátcem poplatku vlastníknemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Pak lidé platí za počet a objemodvezených poplenic, tedy podle skutečného množství odpadu, kterývyprodukují.


1) Jak vysoký je nyní na území vaší obce/vašeho městamístní poplatek za odvoz odpadu?

2) Jak vysoké byly loni skutečné nákladyobce na svoz odpadu? Jak vysoké očekáváte letos skutečné náklady na svoz odpadu,kolik jste si na tyto účely naplánovali vybrat formou místníhopoplatku?

3) Kolik neplatičů místního poplatku za odpad v obci/městěevidujete a jak vysokou sumu celkem dluží?

4) Už jste se dohodli, zda vpříštím roce zvýšíte poplatek za odvoz odpadu?

5) Budete vybírat tytopoplatky rovněž od cizinců, kteří mají v ČR povolení k dlouhodobému pobytu, a odvlastníků tzv. rekreačních apartmánů, tedy od osob, kteří v domech/bytovýchjednotkách nebydlí, ale pronajímají je?

6) Na jakou částku by sezvýšením poplatku za odpad ve vaší obci/městě v roce 2013 mohlo zvýšit celkovéinkaso poplatku za odpad a měla by tato suma už stačit na pokrytí skutečnýchcelkových nákladů obce/města za svoz odpadu?

7) Jaké další legislativnízměny byste případně uvítali, pokud jde o provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníchodpadů?


Mgr. Jaroslav Budek, starosta města Otrokovice (okr.Zlín)

1) Tento místní poplatek činí 480 Kč naobyvatele.

2) Skutečné náklady na svoz odpadu celkem - včetně souvisejícíúdržby města, loni dosáhly 12,148 mil. Kč. Svoz netříděného odpadu vyšel městona 5,776 mil. Kč. Formou místního poplatku za odpad jsme přitom od fyzickýchosob vybrali 8,625 mil. Kč.

Pro letošní rok předpokládáme skutečnénáklady na svoz odpadu celkem 12,882 mil. Kč a na svoz netříděného odpadu pak6,159 mil. Kč. Od fyzických osob jsme si naplánovali formou místního poplatku zaodpad vybrat 8,500 mil. Kč.

3) U tohoto poplatku evidujeme 1277 neplatičůs celkovým dluhem 2,746 mil. Kč.

4) Zvýšení místního poplatku za odpadypro příští rok nenavrhujeme, ale konečné rozhodnutí záleží na zastupitelstvuměsta. Město Otrokovice totiž zatím disponuje příjmem poplatku za uložení odpaduna skládku, která leží na jeho katastru. Prostředky, které město takto utrží, sesnažíme vracet nejen do oblasti životního prostředí, ale také přímo občanům.Například tím, že nezvyšujeme poplatek za odvoz odpadu na obyvatele a to i přesfakt, že skutečné náklady na odpadové hospodářství města jsou samozřejmě vyšší,než kolik na tomto poplatku vybereme.

Proto také máme vážné výhrady knovele zákona o odpadech, která zavádí přerozdělení poplatků za uložení odpaduna skládku. Na základě našich dlouhodobých zkušeností jednoznačně tvrdíme, žeobce, na jejichž katastru leží skládka odpadu, by i nadále měly být příjemcemcelého poplatku za uložení odpadu nebo alespoň mnohem většího podílu z tohotopoplatku než navrhovaných 20 %. Málokdo si totiž uvědomuje, že obec, která má nasvém území skládku regionálního významu, je »postižena« hnedněkolikrát:

- Musela projít obdobím, kdy své občany musela přesvědčit,aby souhlasili se skládkou za »svými humny«.

- Po dobu životnosti skládkyje katastr obce, kromě jiných negativních provozních dopadů, významně zatížendopravou odpadu na skládku.

- Skládka na katastru obce zabíránezanedbatelnou výměru, která je takřka navždy znehodnocena pro další využití.Kromě toho bude kolem areálu skládky i po jejím uzavření vždy koridor, kde budoumožnosti využití území velmi omezené. Celkově lze říci, že obci se významnězmenšuje výměra rozvojových území, ať již pro bydlení, odpočinek obyvatel, nebopro podnikatelské aktivity.

- Po uzavření skládky na svém katastru obec opříjem kompenzující negativní dopady přijde i přesto, že negativní dopadytrvají. Kromě toho, v případě ukládání poplatku na jinou skládku už samozřejměpoplatky za uložení svého odpadu platí, což představuje skokový nárůst nákladůna odpadové hospodářství obce.

5) Máme to v návrhu pro listopadovéjednání zastupitelstva města. Nicméně rozšíření okruhu osob, podléhajícíchpoplatkové povinnosti by v Otrokovicích celkový výběr tohoto poplatku zvýšil jenzanedbatelně.

6) Nenavrhujeme.

7) Místo neustálých novel bychompřivítali nový zákon, který by vyřešil všechny spornéotázky.

Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř (okr.Trutnov)

1) Tento místní poplatek je nyní stanoven na 456Kč.

2) Celkové náklady činily 1,762 mil. Kč, svoz netříděného odpaduměsto stál 1,268 mil. Kč. Formou místního poplatku bylo vybráno 1,347 mil.Kč.

3) Evidujeme zhruba 500 neplatičů, kteří městu dluží přibližně 0,980mil. Kč.

4) Pro příští rok zvolíme standardní výpočet výše poplatku jakov letech minulých, resp. podle výše skutečných nákladů na svoz odpadu. Myslím sivšak, že zásadní zvýšení poplatku nenastane.

5) Ano, poplatek začneme nazákladě novely zákona vybírat i od těchto poplatníků. Přesto neočekávám, že byse celkový výběr poplatku tím nějak významně zvýšil.

6) Jak už jsemuvedl, i výpočet výše poplatku pro příští rok bude vycházet ze skutečnýchnákladů roku 2011. Naše náklady na provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2013 toasi zcela nepokryje, ale rozdíl mezi náklady a příjmy by už měl být přece jenmenší.

7) Víceméně jsme s novelou zákona o místních poplatcích spokojenia tento způsob plateb nám vyhovuje.

Bc. Martina Rosenbergerová,primátorka statutárního města Liberec

1) Tento místní poplatek vsoučasnosti činí 492 Kč za osobu/rok

2) V roce 2011 skutečné náklady nasvoz netříděného odpadu činily téměř 57,360 mil. Kč. Od fyzických osob jsmepřitom na poplatku za odbvoz odpadů vybrali 43 mil. Kč. Letos za prvním pololetískutečné náklady na svoz netříděného odpadu činily bezmála 29,520 mil. Kč, vrozpočtu města je plánováno na tyto účely vybrat v roce 2012 od fyzických osob45 mil. Kč.

3) Za veškerá poplatková období počínaje 1. 8. 2000 a konče31. 12. 2012 eviduje správce místních poplatků 18 200 plátců dlužících namístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů celkem 41 mil. Kč.

Dlužnáčástka se do konce roku sníží, protože přes každoroční informační kampaň předdatem splatnosti poplatku mnoho plátců stále nezměnilo trvalý příkaz k úhradězadaný v letech 2000-2004 a platí poplatek ve čtvrtletních splátkách.

Dluh ve výši do 1000 Kč evidujeme u 6,7 tis. plátců, dluh do 10 tisíc Kčvykazuje 11,5 tis. plátců, více než 10 tisíc Kč dluží 22 plátců. Strukturadlužníků prochází napříč spektrem různorodé sociální a příjmové skladbypoplatníků (= všichni občané města Liberce). Proto jsou některé nedoplatkyobtížně vymahatelné.

4-7) Pokud jde o možnost navýšení poplatků, vybíráníod cizinců a odpovědi na další dotazy, které souvisejí s novelou zmiňovanéhozákona, zatím nemohu říct konkrétní závěry. V současné době totiž na toto témaprobíhají jednání napříč celé koalice. Možnost vybrat více na poplatcích zaodpady je pro město Liberec vzhledem k jeho nelehké finanční situaci velicelákavá. Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, že občané jsou stále vícezatěžováni daněmi. My jsme například letos navýšili daň z nemovitosti. Jde ovelice zodpovědné a těžké rozhodování a jednání jsou teprve vpočátcích.

Ing. Jiří Kučera, místostarosta města Hostivice (okr.Praha-západ)

1) Od roku 2005 činí místní poplatek 500 Kč napoplatníka a rok, tj. dosud maximální možnou výši.

2) Podle výkazů prospolečnost EKO-KOM náklady města Hostivice na nakládání s odpadem za rok 2011činily následující částky (některé položky při tvorbě rozpočtu nepovažujeme zanáklady na odpad, ale na péči o vzhled města): tříděný sběr využitelných odpadů- 1,704 mil. Kč; sběrný dvůr nebo sběrné místo - 0,619 mil. Kč; směsný komunálníodpad - 2,577 mil. Kč; odpady vzniklé z údržby zeleně obce - 0,379 mil. Kč;úklid košů na veřejných prostranstvích - 0,345 7mil. Kč; úklid veřejnýchprostranství - 2,821 mil. Kč; černé skládky - 0,440 mil. Kč; celkové náklady -10,591 mil. Kč. Náklady na nakládání s odpadem se v roce 2012 předpokládajíobdobné.

Na místním poplatku se vybere přibližně 3,5 mil. Kč, letošnípředpis místního poplatku činí 3,674 mil. Kč.

3) Ke konci srpna dlužilomístní poplatek přibližně 700 poplatníků, tj. zhruba 10 % z celkového počtu.Nejčastějšími neplatiči jsou osoby hlášené k trvalému pobytu na adrese úřadu(asi 150 osob) a dále osoby, které jsou sice hlášeny v Hostivici, ale faktickybydlí jinde a poplatek platit nechtějí. Dluh za místní poplatek letošního rokučiní 0,363 mil. Kč. Z předchozích let dosud nebyl vymožen dluh na místnímpoplatku v celkové výši okolo 0,200 mil. Kč.

4) Zastupitelstvo městaschválilo dne 17. 9. 2012 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, podle níž bude i vroce 2013 místní poplatek zachován ve výši 500 Kč na poplatníka a rok. Vyššínáklady na svoz směsného odpadu, které se vyčíslují v obecně závazné vyhlášce aumožňovaly by zvýšení místního poplatku na 585 Kč na poplatníka a rok, bylykompenzovány snížením části místního poplatku určené na tříděný odpad.

5)Zastupitelstvo města zároveň schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012,kterou aktualizovalo definici poplatníků podle nového znění zákona o místníchpoplatcích. K určitému zvýšení výběru místního poplatku by mohlo dojít, protožecizinců žije v Hostivici několik set.

6) Zvýšením místního poplatku na585 Kč na poplatníka a rok by se výnos z výběru poplatku zvýšil zhruba o 0,6mil. Kč. Ani tato navýšená částka by nestačila na pokrytí všech nákladů naodpad, jejichž přehled je uveden v odpovědi na otázku 2.

7) Novela zákonaje přínosem v tom, že staví na roveň všechny obyvatele žijící na území města,resp. přihlášené zde k pobytu. Rovněž je vhodná změna, podle níž jsouzpoplatněny nejen objekty určené pro individuální rekreaci, ale i byty, v nichžnení hlášen nikdo k trvalému pobytu. Nepřihlašování občanů k trvalému pobytu vmístě faktického bydliště je problém, který trápí nepochybně nejen Hostivici,ale i další rychle se rozrůstající obce v okolí velkých měst. Takových obyvatelmá Hostivice nejméně ve stovkách, možná i přes tisíc. Novela takové případy řešíaspoň částečně. Za nešťastný dlouhodobě považuji název místního poplatku, kterýje pro praktické použití velmi nevhodný.

Ing. Josef Zámečník,starosta obce Písečná (okr. Ústí nad Orlicí)

1) Za systémshromažďování a ukládání odpadu naše obec vybírá poplatek 250 Kč (v této částceje zahrnut svoz tříděného odpadu a možnost ukládání odpadu ve sběrném dvoře).Svoz netříděného odpadu je řešen formou placené služby ve výši 30 Kč/1popelnici. Svoz netříděného odpadu provádí obec sama.

2) Skutečné nákladyna svoz a ukládání odpadu v roce 2011 byly 0,266 mil. Kč. Výběr tohoto poplatkuv roce 2011 činil 0,130 mil. Kč.

Náklady v roce 2012 předpokládáme vevýši 220 tis. Kč, předpokládaný výběr poplatku 130 tis. Kč.

3) Evidujeme43 neplatičů s celkovým dluhem 11 tis. Kč.

4) Výší poplatků se budezabývat finanční komise při přípravě rozpočtu, pravděpodobně k navýšenídojde.

5) Tyto poplatky budeme vybírat, ale v naší obci činí zcelazanedbatelnou částku.

6) Snaha o vyrovnání příjmů a výdajů v odpadovémhospodářství bude předmětem jednání zastupitelstva, ale nepředpokládáme, že ktomuto úplnému vyrovnání dojde.

7) Zatím nemáme žádné zásadnípřipomínky.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.