Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

B – Odpady

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Kompletní přehledy s vysvětlujícími komentáři, s odkazy na právní předpisy upravující danou povinnost, výběrovými dotazníky pro filtrování povinností podle činností a dalšími informacemi naleznete v publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii nebo v on-line publikaci Průvodce podnikovou ekologií.

bod povinnost
b1

Každá osoba musí definovat stav věci (věc/odpad/vedlejší produkt). Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.

b2

Povinnosti při ukončení odpadového režimu: možnosti, kdy odpad přestává být odpadem.

b3

Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů.

b4

Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie.

b5

Vlastník pozemku s nezákonně soustředěným odpadem je povinen oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu ORP a odpad odklidit.

b6

Původce odpadů je povinen plnit základní povinnosti ze zákona o odpadech.

b7

Provozovatel zařízení je povinen plnit základní povinnosti ze zákona o odpadech.

b8

Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení podle stanovených podmínek.

b9

Každý je povinen soustřeďovat odpady pouze za splnění stanovených technických podmínek a odpady musí soustřeďovat odděleně. Skladovat odpad lze pouze v zařízení ke skladování odpadu.

b10

Provádět sběr, úpravu, využití nebo odstranění odpadu lze jen v zařízení za stanovených podmínek.

b11

Obchodovat s odpady lze jen na základě povolení k obchodování s odpady.

b12

Osoby zúčastněné na přepravě odpadů jsou musí zabezpečit přepravu podle ADR, uchovávat doklady, informovat řidiče, označit vozidlo a další.

b13

Plnit stanovené povinnosti při přeshraniční přepravě odpadů.

b14

Povinnosti obcí, osob a firem při nakládání s komunálním odpadem.

b15

Při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kaly a sedimenty musí být plněny stanovené požadavky.

b16

Při nakládání s nebezpečným odpadem je nutné plnit stanovené požadavky (balení, označování, ILNO, hodnocení vlastností, zákaz mísení).

b17

Před přepravou nebezpečných odpadů je odesílatel povinen ohlásit přepravu přes SEPNO. Příjemce je povinen potvrdit převzetí nebezpečných odpadů.

b18

Při nakládání s vybranými druhy odpadu (oleje, TiO, PBC, POPs, azbest, rtuť, radionuklidy, lodě) je nutné plnit stanovené požadavky.

b19

Osoby nakládající s odpadem ze zdravotní a veterinární péče plní stanovené povinnosti. Provozovatel lékárny vede samostatnou evidenci o odpadu léčiv z domácností, dále zasílá o něm čtvrtletní hlášení na KÚ.

b20

Původce odpadu, provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce musí plnit evidenční a ohlašovací povinnosti.

b21

Provozovatel skládky je vybrat poplatky za ukládání odpadů na skládky.

b22

Porušení zákona o odpadech je přestupkem, za který lze uložit pokutu.

b23

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství.

b24

Ustanovení upravují v přechodném období některé povinnosti odlišně. Rozhodnutí, souhlasy a dalších dokumenty podle zákona 185/2001 Sb. mají omezenou platnost.

b25

Zbavit se výrobku s ukončenou životností lze pouze předáním osobě oprávněné k jeho převzetí. Kdo vyrábí vybrané výrobky, je povinen je navrhovat a konstruovat podle stanovených podmínek. Uvádět na trh lze pouze takové vybrané výrobky, které splňují požadavky zákona VUŽ a mají stanovenou průvodní dokumentaci.

b26

Výrobce vybraných výrobků je povinen zajistit zpětný odběr výrobků s ukončenou životností.

b27

Výrobce elektrozařízení, výrobce baterií nebo akumulátorů a výrobce pneumatik jsou povinni podat návrh na zápis do Seznamu výrobců.

b28

Výrobce vybraných výrobků je povinen vést evidenci a zpracovat roční zprávu o plnění povinností.

b29

Povinnosti v individuálním a kolektivním systému zpětného odběru vybraných výrobků.

b30

Výrobce, poslední prodejce elektrozařízení, zpracovatel odpadního elektrozařízení musí plnit stanovené povinnosti.

b31

Výrobce bat/aku, poslední prodejce, výrobce elektrozařízení s bat/aku, zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů musí plnit stanovené povinnosti.

b32

Výrobce pneumatik, distributor, poslední prodejce, výrobce protektorovaných pneumatik, zpracovatel odpadních pneumatik musí plnit stanovené povinnosti.

b33

Výrobce vozidel a dílů, provozovatel zařízení ke sběru vozidel, zpracovatele vozidel s ukončenou životností musí plnit stanovené povinnosti.

b34

Porušení zákona VUŽ je přestupkem, za který lze uložit pokutu.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.