Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Firmy neplní povinnost informovat o nebezpečných látkách ve výrobcích

Pilotním projektem Fóra o prosazování v 15 zúčastněných zemích bylo zjištěno, že 12% kontrolovaných výrobků obsahuje látky SVHC. Většina dodavatelů (88%) předává spotřebitelům nedostačující informace.

11. prosinec 2019

Výsledky pilotního projektu Fóra (síť orgánů členských států odpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP, BPR, PIC a POP v EU, Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku) ukazují, že společnosti dodávající výrobky spotřebitelům musí zlepšit své znalosti o výrobcích a tyto informace sdělovat, aby výrobky obsahující látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC) mohly být bezpečně používány.

Během projektu bylo zkontrolováno 405 společností z 15 zemí a 682 předmětů. Bylo zjištěno, že 84 z 682 předmětů (12%) obsahovalo látky SVHC s ohledem na lidské zdraví nebo životní prostředí tj. látky z Kandidátského seznamu (dále jen KS) v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních.

Ke kontrole byly vybrány zejména výrobky, u kterých bylo vysoce pravděpodobné, že obsahují látky z KS. Mezi tyto výrobky patří oděvy, obuv a bytový textil; dráty, kabely a elektronické příslušenství; plastové nebo textilní podlahy; obklady stěn; a další výrobky z plastů a pryže.

Zatímco téměř 90% výrobků neobsahuje látky SVHC nad 0,1%, zpráva jasně ukazuje selhání komunikace v dodavatelském řetězci. Aby nařízení REACH fungovalo ve všech aspektech a přispívalo k cílům oběhového hospodářství, je potřebné vytvořit kvalitní databázi podle požadavku rámcové směrnice o odpadech.

Povinnost sdělit v dodavatelském řetězci informace o přítomnosti látek z KS v předmětech se týkala 45 předmětů. Dodavatelé tak neučinili u 40 z nich (89%) a 37 ze 42 společností (88%) neposkytlo příjemcům předmětů název látky.

U společností dodávajících předměty pouze přímo spotřebitelům nemělo 22 dodavatelů ze 43 (51%) k dispozici dostatečné informace, aby mohli na požádání splnit svoji povinnost a poskytnout spotřebitelům požadované informace. Z výsledků vyplývá, že téměř ve všech případech byl v dodavatelském řetězci uveden pouze název látky z KS, což nemusí být pro bezpečné zacházení dostačující.

U 12% předmětů uvedených na trh EU obsahujících látky z KS, ukazují výsledky projektu vysokou míru nesouladu. Tato situace brání bezpečnému používání látek uvedených v KS ve vyráběných a dovážených předmětech, především pokud jsou určeny spotřebitelům.

Sekretariát ECHA a Fórum budou dále analyzovat výsledky tohoto projektu i doporučení obsažená v závěrečné zprávě a zváží další opatření, která by mohla situaci zlepšit.

Povinnosti spojené s látkami na kandidátském seznamu:

 • Poskytování bezpečnostních listů
  (BL) pro látky na kandidátském seznamu: dodavatelé směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a jsou uváděny na trh v EU a EHP, musí poskytnout BL, pokud směsi obsahují látku z kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních pro směsi pevné a kapalné nebo vyšší než 0,2 % objemových pro směsi plynné.
 • Oznamování látek obsažených v předmětech
  (do 6 měsíců poté, co byla látky zařazena na kandidátský seznam). Výrobci a dovozci předmětů musí notifikovat látku v předmětech u ECHA, pokud byly splněny všechny následující podmínky, že předmět obsahuje látku z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % hm. a její celkové množství v předmětu je vyšší než 1t/rok na výrobce nebo dovozce.
  Látka se nemusí oznamovat ECHA v případě, že látka již byla pro dané použití zaregistrována jinou společností nebo lze prokázat, že nedochází k expozici lidí nebo životního prostředí během celého životního cyklu předmětu.
 • Povinnost poskytnutí informací v odběratelském řetězci
  Dodavatelé předmětů, jejichž předměty obsahují látku z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % hm. musí poskytnout informace, které umožní bezpečné použití předmětu (průmyslovým odběratelům automaticky, spotřebitelům na požádání ve lhůtě 45 dní od požádání). Informace musí obsahovat minimálně název látky. Pro poskytování informací není stanoven hmotnostní limit výroby/dovozu.

Blížší informace o povinnostech se dozvíte na odborných akcí uvedených níže, nebo Vám rádi poskytneme odbornou konzultaci.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list (ČIŽP+Envigroup)

 • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS (ČIŽP+Envigroup)

 • Workshop: UFI kódy

 • Konference Chemická legislativa 2020

 • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost (Envigroup)

 • Chemické látky na pracovištích a ve skladech

 • Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví

Autor: ECHA; MPO, Odbor průmyslové ekologie; Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.