Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové vydání knihy Povinnosti firem v podnikové ekologii 9-2018

V září vyšlo novelizované vydání knihy Povinnosti firem. Kromě aktualizace povinností podle změn právních předpisů byly přidány i další související povinnosti v oblasti podnikové ekologie a ochrany ŽP (energetika, EIA, ochrana přírody, ADR).

14. září 2018

Povinnosti firem v podnikové ekologii (kniha)

Stručný průvodce problematikou podnikové ekologie, přehled povinností s komentáři

Úplné znění

Ve sledovaných povinnostech nastaly změny především v důsledku zapracování těchto předpisů:

Legislativní změny za období leden až srpen 2018:

 • 61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
 • 27/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • 79/2018 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
 • 113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • 172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • 189/2018 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
 • 190/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii si můžete objednat v našem eShopu.

Více informací o změnách ve vydání 9-2018:

A - Chemické látky a směsi
BodPovinnostPředpisyPoznámka
5.2Vydání prováděcího předpisu pro § 65 odst. 4 školského zákona (Střední vzdělávání): Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise (61/2018 Sb.). 61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů Podrobněji článek Nakládání s chemickými látkami - další upřesnění pro žáky
C – Ochrana a využití vod
BodPovinnostPředpisyPoznámka
5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.15, 5.16, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30Změny v uvedených bodech (platnost až od 1.1.2019!).113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředíZměny, které přinesla novela vodního zákona.
5.2Nahrazující provádění předpis v oblasti žádostí na vodoprávní úřad.183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí vodoprávního úřadu a o předkládaných dokladechVyhláška nově stanovuje doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádostí o povolení, souhlas, vyjádření, stanovení, schválení, ohlášení podle vodního zákona. Dále stanovuje náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných podle vodního zákona. Nové formuláře ke stažení.
D – Ochrana ovzduší
BodPovinnostPředpisyPoznámka
5.6, 5.13Změny v bodech 5.6 (kotle na tuhá paliva) a 5.13 (biopaliva).172/2018 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZměny, které přinesla novela jsou podrobněji uvedeny v článku.
5.13Nahrazující provádění předpis v oblasti biopaliv v pohonných hmotách (účinnost od 1.9.2018).189/2018 Sb.  Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmotNahrazující nařízení vlády upravuje:
 • kritéria udržitelnosti biopaliv,
 • způsob výpočtu emisí skleníkových plynů,
 • náležitosti zprávy o emisích,
 • požadavky na biopaliva,
 • podmínky ověření snížení emisí z těžby,
 • náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy,
 • náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.
5.3Přípustná úrověň znečišťování ovzduší: změna emisních limitů pro kotle.190/2018 Sb.   Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťováníZměna emisních limitů platných do 19. prosince 2018 pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje na pevné palivo (příloha č. 2, část II, tabulka 1.1.2) pro stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů před 1. zářím 2013, a které byly uvedeny do provozu nejpozději 1. září 2014.
nová část H – Související povinnosti
BodPovinnostPředpisyPoznámka
5.1Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů§ 6a zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 193/2013 Sb., č. 194/2013 Sb.Provozovatel kotlů s výkonem nad 20 kW nebo klimatizačních systémů s chladicím výkonem vyšším než 12 kW je povinen zajistit kontrolu energetickým specialistou.
5.2Průkaz energetické náročnosti budov§ 7a zákona č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 78/2013 Sb.Při výstavbě nových budov, při větších změnách budov, při prodeji nebo nájmu budov je stanovena povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti.
5.3Energetický audit§ 9 zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 480/2012 Sb.,193/2007 Sb.,194/2007 Sb.Pro budovy užívané/vlastněné velkými podnikateli, nebo pro budovy s nadlimitní roční spotřebu energie, je stanovena povinnost zpracovat energetický audit.
5.4Energetický posudek§ 9a zákona č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 480/2012 Sb.
Při výstavbě nových budov nebo při větší změně budovy se zdrojem energie s výkonem nad 200 kW, je stanovena povinnost zpracovat energetický posudek.
5.5Posuzování vlivů na životní prostředí§ 2-9 zákona č. 100/2001 Sb.Záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, podléhají povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí.
5.6Ochrana dřevin, povolení ke kácení dřevin§ 7-9, § 86 zákona 114/1992 Sb., vyhláška č. 189/2013 Sb.Vlastník je povinen pečovat o dřeviny. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení.
5.7Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí§ 23 zákona č. 111/1994 Sb., § 17-17c vyhlášky č. 478/2000 Sb., Dohoda ADROsoby předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel), dopravci a osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) jsou při přepravě nebezpečných věcí povinni v souladu s Dohodou ADR plnit stanovené povinnosti.

Publikaci je možné objednat v našem e-shopu.

Kniha je dále součástí těchto kurzů:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.