Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny chemického zákona v roce 2021

V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl vydán také zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon ve své deváté části mění některá ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách.

22. listopad 2021

Změny v legislativě chemických látek

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Od 2021 byly zavedeny do národní legislativy nové povinnosti dané evropskými předpisy:

 • nařízením 1272/2008 (CLP): nový způsob oznamování nebezpečných směsí dle PŘÍLOHY VIII - Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření. (§ 22, odst. 1, 2 a 5 zákona 350/2011 Sb.)
 • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/2008 o odpadech - poskytovat informace Agentuře ECHA o předmětech uváděných na trh EU obsahujících látku vzbuzující mimořádné obavy z Kandidátského seznamu (dále "SVHC") prostřednictvím SCIP databáze. (§ 22, odst. 7 zákona 543/2020 Sb.)

Neplnění těchto povinností má také stanoveny v § 34 sankce, a to až do výše 500 000 Kč.

Povinnost oznamovat nebezpečné směsi do ECHA Submission portalu - Portál oznámení toxikologickým střediskům (známé pod zkratkou Poison Centrum Notification portal) je termínově odstupňované dle toho, zda se směs uvádí na trh pro spotřebitelské a profesionální použití (povinnost platí od 1. 1. 2021) nebo pro průmyslové použití (povinnost platí od 1. 1. 2024):

Termíny pro ohlašování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení

 • od 1. 1. 2021 chemické směsi pro spotřebitelské a profesionální použití (směs určená k použití profesionálními uživateli, nikoli však v průmyslových areálech)
 • od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití (směs určená k použití pouze v průmyslových areálech)
 • od 1. 1. 2025 směsi již oznámené podle čl. 45 odst. 1 (databáze CHLAP) do data výše uvedeného, pokud do té doby nedojde ke změně popsané v oddíle 4.1 části B Přílohy VIII.

Má-li směs více použití, uplatní se dřívější termín.

Oznamovací portál (Portál PCN): https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-submission-portal

Metodický výklad MZd

Oznamují se směsi, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka nebo mají fyzikální rizika. Tento jednotný portál je výhodou pro nadnárodní výrobce, kteří oznamují své směsi do více zemí. Nyní mohou provést oznámení jedním předložením, které je díky kódům vkládaných informací jazykově mutováno do úředních jazyků členských zemí, kam je výrobek oznamován.

Nevýhodou je, že tento systém není pro členské země oficiálně závazný, mohou se připojit, ale nemusí. V některých zemích navíc je nutné oznamovat směsi souběžně do PCN portálu a do národního registru. Zároveň některé země vyžadují platby za přijetí oznámení směsi, a i na to mají právo. 

Povinnost dodavatelů předmětů s obsahem SVHC látky na trh EU je oznámení těchto předmětů do databáze SCIP (Substance of Concern In Products) https://echa.europa.eu/cs/scip-database. Tato povinnost platí od 5. 1. 2021.

Hlavním cílem databáze SCIP je snížit vznik odpadů obsahujících nebezpečné látky tím, že bude podporovat nahrazování látek vzbuzujících obavy v předmětech uváděných na trh EU a zpřístupnit informace za účelem dalšího zlepšení recyklace a zpracování odpadu.

Informace o zveřejněných zápisech do databáze SCIP

SCIP databáze
SCIP - základní informace
Rámcová směrnice o odpadech

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Změny v legislativě chemických látek

  Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. ČIŽP: REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu.

 • Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: EnviWeb.cz; Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.