Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

UFI kódy a oznámení v PCN pro český trh: vyrábíte, dovážíte nebo distribuujete chemické výrobky?

02. říjen 2022

2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Dovozce (tj. ze země mimo EU) nebo následný uživatel (výrobce směsi v ČR), který jako první uvádí na trh EU na území ČR směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout MZd prostřednictvím portálu PCN spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII nařízení CLP.

Distributor (tj. ze zemí EU), který na území ČR uvádí na trh směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout MZd prostřednictvím portálu PCN spravovaného ECHA informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII nařízení CLP, pokud tyto informace nebyly poskytnuty podle předchozího odstavce nebo distributor mění označení této směsi. Povinnost podle předchozí věty může za distributora splnit dodavatel, pokud se tak dohodnou; odpovědnost za splnění této povinnosti má nadále distributor.

Dovozce, následný uživatel nebo distributor je v případě, že dojde ke změně podle oddílu 4.1 části B přílohy VIII nařízení CLP (Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření), povinen provést před uvedením směsi v pozměněné podobě na trh aktualizaci poskytnutých informací.

Termíny pro ohlašování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení:

 • od 1. 1. 2021 chemické směsi pro spotřebitelské a profesionální použití (směs určená k použití profesionálními uživateli, nikoli však v průmyslových areálech)
 • od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití (směs určená k použití pouze v průmyslových areálech)
 • od 1. 1. 2025 směsi již oznámené podle čl. 45 odst. 1 (databáze CHLAP) do data výše uvedeného, pokud do té doby nedojde ke změně popsané v oddíle 4.1 části B Přílohy VIII.

Má-li směs více použití, uplatní se dřívější termín.

Oznamovací portál (Portál PCN): https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-submission-portal

Metodický výklad MZd

UFI kódy

Příklad:

Firma dováží nebezpečnou chemickou směs z EU. Tato směs je opatřena UFI kódem. Lze nějak zjistit, zda tato dovezená směs je oznámena v PCN i pro český trh? Když výrobce směs nezaregistruje i pro český trh, jak dál postupovat? Musí nahlásit do PCN firma, která směs dovezla?

Podnikatelský subjekt nemůže sám ověřit, zda směs byla oznámena pro český trh. Tuto informaci lze získat jedině od původního prodejce, případně ji ověří inspekční orgán. Pokud se směs dováží ze země EU pro vlastní spotřebu, a dodavatel ji pro český trh neoznámil, pak ale ani vy nejste povinni zajistit oznámení, neboť neuvádíte směs na trh. Povinnost směs oznámit by byla ale v případě, že se směs bude dále prodávat v ČR (distrubuce).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Změny v legislativě chemických látek

 • Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu.  

 • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

  Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".

 • Klasifikace a správné označování chemických látek a směsí

  Na praktických příkladech se naučíte klasifikovat chemické látky a směsi včetně vyhledávání dat a použití výpočtových metod klasifikace včetně zásad správného označování nebezpečných vlastností.

 • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

  Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek, SVHC látky. Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. 

 • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

  Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Nejčastější chyby v bezpečnostních listech. Formát BL. Základní informace o expozičních scénářích. Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.