Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Možnosti ukončení odpadového režimu

Zákon o odpadech řeší několik možností, kdy odpad přestává být odpadem. Oproti předchozí legislativě (zákon 185/2001 Sb.) jsou v ukončení odpadového režimu zásadní rozdíly.

10. duben 2024

Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

Seminář přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Možnosti ukončení odpadového režimu (§ 9):

Vždy se jedná o recyklaci nebo jiné využití odpadů v zařízení. Ukončení odpadového režimu není možné mimo zařízení určeného k nakládání s odpady.

1) Odpad vymezený evropským nařízením nebo prováděcím předpisem ("bez povolení k ukončení")

Odpad, který byl předmětem recyklace nebo jiného využití a současně je vymezený přímo použitelným předpisem Evropské unie (např. nařízení EU pro kovy a skleněné střepy) nebo prováděcím právním předpisem (např. vyhl. č. 169/2023 Sb.: paliva z odpadů; 283/2023 Sb. vyhláška o asfaltech; vyhl. 273/2021 Sb.: recykláty z SDO, komposty, digestáty, bioplyn), přestane být odpadem v okamžiku stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem, pokud

 1. splňuje kritéria stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem (viz výše) a splnění těchto kritérií je ověřeno vzorkováním a zkoušením nebo jiným způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem,
 2. splňuje další technické požadavky pro konkrétní účely, pokud byly stanoveny jinými právními předpisy nebo technickými normami použitelnými na výrobky,
 3. splňuje požadavky jiných právních předpisů (například zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích) a jeho využití nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí a
 4. byla pro něj zpracována průvodní dokumentace.

2) Odpad nevymezený evropským nařízením nebo prováděcím předpisem (s nutným povolením k ukončení režimu), podrobnosti na konci článku

Odpad, který byl předmětem některého ze způsobů využití a není vymezen přímo použitelným předpisem Evropské unie (například nařízení EU č. 333/2011, nařízení EU č. 715/2013) nebo prováděcím právním předpisem a současně se nejedná o odpad určený k dalšímu zpracování způsobem, pro který jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a kritéria, přestane být odpadem v okamžiku stanoveném v povolení krajského úřadu podle § 10 odst. 1 (recyklace nebo jiné využití odpadu, kterým přestává být daný odpad odpadem), pokud splní požadavky tohoto povolení, splnění těchto požadavků je ověřeno způsobem stanoveným v povolení a byla pro něj zpracována průvodní dokumentace, jejíž náležitosti stanoví vyhláška. Takže např. recyklace odpadních plastů nutně potřebuje povolení KÚ podle § 10!

3) Odpad k opětovnému použití ("bez povolení k ukončení")

Odpad, který byl připraven k opětovnému použití, přestane být odpadem v okamžiku, kdy

 1. příprava k opětovnému použití proběhla v souladu s § 34 odst. 3 (Pokud v zařízení na využití odpadu probíhá příprava k opětovnému použití, je provozovatel zařízení povinen zajistit, aby vystupující výrobky určené k opětovnému použití splňovaly požadavky na uvádění použitého zboží na trh.),
 2. splňuje technické požadavky pro konkrétní účely, pokud byly stanoveny jinými právními předpisy nebo technickými normami použitelnými na výrobky,
 3. splňuje požadavky jiných právních předpisů (napnapříklad zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích) a jeho využití nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí a
 4. pro něj byla zpracována průvodní dokumentace.

4) Odpad zapracovaný do výrobku ("bez povolení k ukončení")

Odpad přestane být odpadem v okamžiku zpracování do výrobku v zařízeních vymezených v bodech 1 až 3 přílohy č. 4 k zákonu (příloha B5: Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení). Jedná se pouze o papír, sklo a kovy!

Průvodní dokumentace a evidence věcí:

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která předává movitou věc, která přestala být odpadem, s výjimkou věci, která přestala být odpadem podle předchozího odstavce (zpracování do výrobku), a věci vyrobené v zařízení vymezeném v bodě 11 přílohy č. 4 k zákonu - pneumatiky (příloha B5), má povinnost předávat tuto věc s průvodní dokumentací.

Provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady, ve kterém přestávají být movité věci odpadem, je povinen vést evidenci těchto věcí do okamžiku zahájení jejich přepravy z tohoto zařízení.

Podrobnosti může stanovit vyhláška.

Ukončení odpadového režimu v zařízení na recyklaci/využití odpadu (§ 10):

Krajský úřad na žádost žadatele o povolení provozu zařízení k využití odpadu povolí, že v zařízení může docházet k recyklaci nebo jinému využití odpadu, kterým přestává být daný odpad odpadem, pokud se nejedná o odpad vymezený podle § 9 odst. 1 (odpady přímo vymezené legislativou) a žadatel prokáže, že výsledná věc

 1. se běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti,
 2. je věcí, pro kterou existuje trh nebo poptávka,
 3. splňuje technické požadavky pro konkrétní účely, pokud byly stanoveny jinými právními předpisy nebo technickými normami použitelnými na výrobky, a
 4. splňuje požadavky jiných právních předpisů (například zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích) a její využití nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí.

Toto povolení je součástí povolení provozu zařízení k využití odpadu podle § 21 odst. 2. Krajský úřad v rozhodnutí vymezí parametry v rozsahu § 10 odst. 3. Žadatel navrhne tyto parametry v žádosti nebo v návrhu PŘ zařízení. Žadatel připojí k žádosti vyjádření MPO a závazné stanovisko KHS.

Nový výklad MŽP k provozu zařízení k využití odpadu, kde odpad přestává být na výstupu odpadem

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

  ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. 

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

 • Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL

 • Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.