Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Činnosti E-PRTR a odpovídající "podlimitní" činnosti IRZ; objem výroby

Část z činností IRZ se vyznačuje tím, že mají dolní prahovou hodnotu pro kapacitu, ale současně i horní prahovou hodnotu pro kapacitu. To zcela jednoznačně indikuje, že na tuto IRZ činnost plynule navazuje odpovídající E-PRTR činnost.

02. březen 2022

Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

Seminář: Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Činnosti IRZ a E-PRTR

Jedním ze specifik IRZ je, že v sobě zahrnuje provozovny, které provozují jednu nebo více činností z E-PRTR (tj. z přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek), tak i provozovny provozující jednu nebo více činností IRZ (tj. z přílohy k zákonu č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Poslední variantou je, že dotčené provozovny provozují jednu nebo více E-PRTR činností a současně i jednu nebo více činností IRZ. A právě jednomu ze specifických případů z této skupiny se budeme věnovat v dnešní aktualitě.

Část z činností IRZ se vyznačuje tím, že mají dolní (příp. žádnou) prahovou hodnotu pro kapacitu, ale současně i horní prahovou hodnotu pro kapacitu. To zcela jednoznačně indikuje, že na tuto IRZ činnost plynule navazuje odpovídající E-PRTR činnost. Proto se lze setkat s pojmenováním, že taková IRZ činnost je "podlimitní" (vyznačuje se nižší prahovou hodnotou pro kapacitu, než tomu je u odpovídající činnosti E-PRTR). O správném zařazení tedy rozhoduje projektovaná kapacita provozovny - je tedy nutné vyhodnotit, zda tato hodnota spadá do intervalu uvedeného u IRZ činnosti nebo již přesahuje hodnotu kapacity uvedenou u odpovídající činnosti E-PRTR. Každopádně není v tomto případě správné uvádět obě dvě činností - tj. jak činnost IRZ, tak i činnost E-PRTR. Poměrně často se s tímto jevem lze v IRZ setkat.

Je možné doplnit, že odstranění tohoto nešvaru nabývá na důležitosti ve vazbě na uvádění objemu výroby, což je od ohlašovacího roku 2021 novou povinností. Ke každé činnosti je nutné uvést objem výroby a pokud se uvede totožný objem výroby dvakrát, dojde k výraznému zkreslení celkově ohlášených údajů, což není žádoucí. Bylo by možné považovat takové ohlášení za nesprávné.

Jak nesprávně rozepsaný seznam činností upravit? Veškeré změny registrovaných údajů se provádí v CRŽP (Centrální registr životního prostředí). Je tomu tak i v případě činností. V případě problémů při úpravách výčtu činností v CRŽP se lze obrátit na podporu, kterou zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí.

Na úplný závěr si uveďme příklad takové situace. Ohlašujícím subjektem je standardní čistírna odpadních vod. Tato činnost spadá jak pod E-PRTR, tak i IRZ. Ohlašovatel si chtěl být jist, že má činnost správně vybranou, proto zvolil jak činnost z přílohy I evropského nařízení (tj. kategorii 5.f) - Čistírny městských odpadních vod o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel), tak i činnost z přílohy k zákonu (v tomto případě se jedná o kategorii 5.1 - Čištění městských odpadních vod o kapacitě od 50000 ekvivalentních obyvatel do 100000 ekvivalentních obyvatel). Jak jistě uznáte, samotné vymezení činností, ač se trochu liší svou textací, je v podstatě totožné. Jedinou odlišností je prahová hodnota pro kapacitu. Ta je v tomto případě stěžejní, zda daná provozovna bude mít E-PRTR činnost nebo činnost IRZ. Na základě projektované kapacity dané provozovny je tedy nutné zvolit buď E-PRTR nebo IRZ činnost. Zvolit obě činnosti bez ohledu na projektovanou kapacitu příslušné provozovny je chybným krokem.

Nová položka – objem výroby

Prostřednictvím Úředního věstníku Evropské unie, L 023, 2. února 2022 bylo zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/142 ze dne 31. ledna 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1741, pokud jde o ohlašování objemu výroby, a opravuje uvedené prováděcí rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2022) 451) (Text s významem pro EHP). Jak již název avizuje, zásadní změnou oproti předchozímu Prováděcímu rozhodnutí je zahrnutí podrobných specifikací vztahujících se k problematice vykazování objemu výroby. Na tuto záležitost bylo již poukazováno v předchozí aktualitě s tím, že prozatím je k dispozici jen anglická odsouhlasená verze. Se zveřejněním tohoto předpisu v Úředním věstníku se toto mění a předpis je nyní k dispozici i v českém jazyce. Lze jej dohledat zde.

Ačkoliv na evropské úrovni se bude objem výroby povinně uvádět až od ohlašovacího roku 2023, na národní úrovni tomu je jinak. Objem výroby je nutné uvádět již za ohlašovací rok 2021. Bez jeho uvedení nebude možné náležitým způsobem splnit ohlašovací povinnost! V této souvislosti je možné doplnit, že samotnou "distribuci" tohoto údaje do E-PRTR (resp. EU registru průmyslových míst) zajistí MŽP.

Jak již bylo uvedeno v předchozí aktualitě, doporučujeme, aby se, v případě činností z přílohy I nařízení o E-PRTR, ohlašovatelé řídili již nyní evropským předpisem, co se týče volby typu objemu výroby (např. u kategorie 8.c) Úprava a zpracování mléka se jedná o tuny výrobků).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

    Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. 

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

    Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Změny legislativy od roku 2013 (klasifikace chem. směsí, zranitelné oblasti, evropsky významné lokality, zdroje znečišťování ovzduší). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi - změny v povinných osobách. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH.

Autor: www.irz.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.