Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Euronovela zákona o odpadech: hlavně rychle a bez diskusí

18. únor 2010

Bývalý ministr Martin Bursík zavelel po schválení evropské směrnice v létě roku 2008 rovnou k přípravě zcela nového zákona. První návrh se však setkal se silným a jednoznačným odporem odborné veřejnosti. Pak přišlo evropské předsednictví, pád vlády, vytvoření nové... a bylo jasné, že není možné zákon dotáhnout v navrhovaném tvaru do konce, zvláště když evropská směrnice musí být do naší legislativy implementována nejpozději do konce tohoto roku.

Mnohem schůdnější se jevila varianta euronovely (EUN). Náš zákon číslo 185/2001 (i přes všechny jeho novelizace) obsahuje dlouhé úseky, které jsou v souladu s evropskou legislativou. Toho, co je třeba změnit, není technicky vzato tak moc. Ministr životního prostředí Jan Dusík k tomu říká: "Dnes už je jisté, že není možné zpracovat ,a přijmout nový zákon o odpadech v tomto volebním období. Chceme však udělat co nejvíc kvůli transpozici evropských směrnic, které nejsou hotovy, a hrozí nám proto infringement (řízení pro porušení smlouvy)."

Ani na přípravu a schvalování euronovely však není moc času. Ministerstvo proto volilo cestu dohody: na základě kulatých stolů se širokým spektrem odborníků a kompetentních organizací byly nejdříve zpracovány teze rozvoje odpadového hospodářství u nás. Z nich vyšel text novely, který ministerstvo v polovině ledna předložilo odborné veřejnosti opět u kulatého stolu. 

Změny proti stávajícímu stavu

Změny nejsou sice nijak rozsáhlé, dotýkají se však důležitých věcí. Čistou transpozicí evropské směrnice byla z působnosti zákona vyjmuta mrtvá těla nebo exkrementy. Beze změny byly přejaty také definice vedlejšího produktu nebo okamžiku, kdy odpad přestává být odpadem. V § 4 jsou zavedeny nové definice (případně se text definice mění) u termínů nebezpečný odpad, skladování odpadů nebo původce odpadů. Nutnost urychlené transpozice směrnice o skládkování, která má značné zpozdění, si vynutila změnu definice skládky i definici jednotlivých fází jejího provozu.

K nebezpečným vlastnostech odpadů přibyla ještě jedna: senzibilita. Zpřísňují se povinnosti výrobců ve vztahu k autovrakům, zejména požadavek adekvátního informování spotřebitele nebo povinnost zajištění dostatečné hustoty sběrných míst.

V novele je v souladu s evropskou legislativou zakotvena hierarchie odpadů, která byla v předchozích návrzích sice zmiňována, ale nebyla explicitně zavedena. Odchýlení od hierarchie nakládání s odpady bude možné jen za určitých podmínek (například když nejsou k dispozici odpovídající technické prostředky).

Delší dobu se už mluvilo o tom, že obce budou mít povinnost zavést sběr bioodpadu. Euronovela tento záměr nepřebírá. Podle reakcí odborné veřejnosti to lépe odpovídá reálným možnostem jak organizace a financování v obcích, tak možnostem zpracování vytříděné suroviny a odbytu kompostů.

Pro energetické využití odpadů přebírá euronovela kriterium ze směrnice - stupeň energetické účinnosti zařízení. Pro zařízení, která získala souhlas k provozu před 1. lednem 2009, je tato hodnota stanovena na 0,60. Pro zařízení, která získala souhlas k provozu po 31. prosinci 2008, je zavedena hodnota 0,65. Podle předběžných výpočtů všechny tři české spalovny této hodnoty dosahují, měly by tedy být nadále požadovány za zařízení na využití odpadů.

Novela předpokládá vybudování Centrálního informačního systému odpadového hospodářství který by měl poskytnou přehled o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi, souhlasech k provozování zařízení, dopravcích odpadů, dále o systému zpětných odběru včetně autovraků, skladech nebezpečných odpadů, PCB, stavu finanční rezervy a volné kapacitě skládek nebo přeshraniční přepravě odpadů

Žádné připomínky!

V průběhu kulatého stolu, který MŽP k projednání návrhu svolalo, vyslovili zástupci nejrůznějších organizací vesměs návrhu svou podporu. Výjimkou byl Jiří Kropáček z Hnutí Duha: "Říkáte, že jste spolupracovali s mnoha organizacemi, ale s neziskovými organizacemi jsme při přípravě EUN nespolupracovali vůbec," stěžoval si a doplnil podstatné i věcné připomínky na např. na chybějící definice.

Z věcných připomínek dalších účastníků bylo zřejmé, že je v návrhu ještě nutné formulace vycizelovat. Ministr Dusík však přítomné upozornil: "Má-li mít EUN šanci na úspěch, musí být stručná a také konsensuální. Víme, že konsensus se v podstatě nemůže líbit nikomu stoprocentně. Toto je však jediná možnost, kdy můžeme euronovelu předložit tak, abychom předešli infringementu. O dalších věcech a nové legislativě se budeme bavit ve větším klidu až potom."

Poslankyně Kateřina Konečná pak uzavřela zcela jasně: "Pokud má návrh projít sněmovnou, musí projít bez námitek poslanců. Jediná připomínka poslance, jediná kontroverzní věc bude znamenat, že EUN neprojde, a nebude to odložení na pár týdnů, ale na pár měsíců nebo rok."

Apel na spolupráci všech zúčastněných složek a jejich snahu po konsensu završila studená sprcha: zástupci ministerstva stanovili pro zaslání připomínek k novele termín ve stejný den odpoledne. Účastníci kulatého stolu se to dozvěděli kolem poledne, na zaslání připomínek tedy zbývalo pouze několik málo hodin. Samotný text novely byl účastníkům kulatého stolu zaslán jen o zhruba 36 hodin dříve. 

Zcela nový zákon bude taky

Po ukončení prací na euronovele nastane období, kdy by se podle ministra Dusíka mělo v klidu pracovat na nové legislativě: "Současně s euronovelou se rozbíhají práce na zcela novém zákoně o odpadech, který by měl v budoucnu nahradit ten dnešní, který se již stal špatně přehledným. Podle výsledku analýz nejspíš nakonec budou dva - uvažujeme o tom, že ze zákona o odpadech vydělíme zákon o zpětném odběru výrobků."

Koexistence obou témat v jednom zákoně způsobuje podle ministra potíže, například konflikty v definicích. Dalším důvodem je také obtížná provázanost směrnic o odpadech a zpětném odběru. Navíc směrnice ke zpětnému odběru často procházejí novelizací, což by se u legislativy k odpadům nemělo stávat tak často. Práce na této zcela nové legislativní normě sotva začaly, na jednotlivých tématech se podílejí pracovní skupiny, pracuje rovněž skupina koordinační.

Návrh znění nového zákona by mohl být předložen někdy v průběhu podzimu a pak projde dlouhou legislativní cestou Parlamentem. Aktuální euronovela směřuje do Parlamentu již v březnu a měla by začít platit do konce tohoto roku.

AUTOR: Jarmila Šťastná


"Návrh euronovely vznikl ve spolupráci všech hlavních sil českého odpadového hospodářství. Témata jsme s partnery zpracovávali do detailů, " říká Zdeňka Bubeníková, ředitelka Odboru odpadů MŽP.

"Podle výsledku analýz budou nejspíš nové zákony dva - uvažujeme o tom, že ze zákona o odpadech vydělíme zákon o zpětném odběru výrobků," říká ministr Jan Dusík 


Co je nového v euronovele

Zakotvena hierarchie odpadů, která byla v předchozích návrzích sice zmiňována, ale nebyla explicitně zavedena. Odchýlení od hierarchie nakládání s odpady bude možné jen za určitých podmínek (například když nejsou k dispozici odpovídající technické prostředky).

Z působnosti zákona (§ 2) jsou vyjmuta (přímá transpozice směrnice)
- mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou,
- exkrementy, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu, nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností a využívají k výrobě energie.

Pojem odpad (§ 3) doplněn o pojem vedlejší produkt (přímá transpozice směrnice):
Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud vzniká jako nedílná součást výroby, její další využití je zajištěno a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Nově zavedené definice
Odpad podobný komunálnímu odpadu
Opětovné použití
Prvotní původce odpadů
Skládka a její jednotlivé fáze

Obec může zavést sběr BRKO
V § 17 odst 2) se doplňuje znění: Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování..., včetně systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a stavebním odpadem.
Znamená to, že obec není povinna zavádět systém odděleného třídění BRKO, může však jej zavést podle místních podmínek.

Energetické využití odpadů (§ 23)
Stávající zákon považuje spalování odpadů za energetické využití pouze tehdy, jestliže odpad nepotřebuje podpůrné palivo a vznikající teplo se využije.
EUN používá jako kriteria stupeň energetické účinnosti. Pokud ho spalovna dosahuje, pak se spálení považuje za využívání podle kódu R1. Energetická účinnost se počítá z ročního množství vyrobené energie, vstupu paliv a množství energie v odpadech. Podle předběžných výpočtů všechny tři české spalovny požadované hodnoty dosahují.

Pozn: Redakčně upraveno - znění je pouze orientační.

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.