Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako zdraví škodlivé

Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky

Při styku s kůží

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže

Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při požití

 • NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do  dýchacích cest a plic, mechanické poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší ohrožení, než požitá látka)
 • pokud možno podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet
 • zajistěte lékařské ošetření

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.