Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Výkopová zemina bývá klasifikována jako odpad. Lze to i jinak? Jak postupovat, aby zemina nebyla odpadem?

11. červen 2009

Existují dvě možnosti, kdy není povinnost zařadit výkopovou zeminu jako odpad a nakládat s ní jako s odpadem podle zákona o odpadech:

  1. Výkopová zemina nenaplňuje definici pojmu „odpad", protože se jí vlastník nezbavuje, nemá úmysl , ani povinnost se jí zbavit. Tato situace nastává v těch případech, kdy výkopová zemina je ukládána zpět na místo (stavbu), ze kterého byla vytěžena.
  2. Novela č. 9/2009 Sb. zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. mimo jiné mění i zákon o odpadech v oblasti vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. Ke dni 23. ledna 2009 byly provedeny následující změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Právní úprava

Předmět změny zákona o odpadech

§ 2 Působnost zákona

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou

i) vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto zákona, a sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů9a). 

9a) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Zrušení odstavce 3:

(3) Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou podrobnosti nakládání a limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech.

§ 76 Inspekce

(1) Inspekce 

g) kontroluje, zda osoby využívající vytěžené zeminy, hlušiny nebo sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků jako materiál k zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu, mají doklady, které osvědčují, že vytěžené zeminy, hlušiny nebo sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám); může odebírat jejich vzorky a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin, jejichž limity jsou stanoveny v příloze č. 9 tohoto zákona,

Nová příloha č. 9

LIMITNÍ HODNOTY KONCENTRACI ŠKODLIVIN VE VYTĚŽENÝCH ZEMINÁCH A VYTĚŽENÝCH HLUŠINÁCH, VČETNĚ SEDIMENTŮ Z VODNÍCH NÁDRŽÍ A KORYT VODNÍCH TOKŮ  

 

ukazateljednotkalimitukazateljednotkalimit
Znmg/kg sušiny600Bamg/kg sušiny600
Nimg/kg sušiny80Bemg/kg sušiny5
Pbmg/kg sušiny100AOX1)mg/kg sušiny30
Asmg/kg sušiny30uhlovodíky C10-C40mg/kg sušiny300
Cumg/kg sušiny100trichlorethylenμg/kg sušiny50
Hgmg/kg sušiny0,8tetrachlorethylenμg/kg sušiny50
Cdmg/kg sušiny2,5BTEX2)μg/kg sušiny400
Vmg/kg sušiny180PAU3)μg/kg sušiny6 000
Comg/kg sušiny30PCB4)μg/kg sušiny200

 

V případech výskytu vyšších hodnot koncentrací určitých škodlivin ve vytěžených zeminách a hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, způsobených výskytem těchto látek v dané oblasti v přirozeném pozadí, se limitní hodnoty pro využití takových materiálů v dané oblasti zvyšují na prokázané hodnoty výskytu těchto látek v přirozeném pozadí.

 

1)AOX - adsorbovatelné organické halogeny
2)BTEX - monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované (suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů)
3)PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, fenanthrenu, fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
4)PCB - ostatní aromatické uhlovodíky halogenované (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180)".

 

Na základě výše jmenovaných ustanovení zákona o odpadech je z působnosti zákona o odpadech  vyloučeno  využívání  výkopových (vytěžených) zemin k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, pokud jejich znečištění  není vyšší, než odpovídá limitním (maximálním) hodnotám koncentrací vybraných škodlivin v nich obsažených, stanovených v příloze č. 9 k zákonu o odpadech.  Doklady o tom, že zeminy vyhovují stanoveným hodnotám je Vaší povinností předložit při kontrole České inspekci životního prostředí, která je oprávněna i odebírat vzorky a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin v nich. 

Pokud výkopová zemina splňuje požadavky na obsah škodlivin a je využívána k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, nevztahuje se na  tento způsob nakládání s ní  zákon o odpadech, tzn. nejste původcem odpadu a nemáte povinnosti původce odpadů stanovené zákonem o odpadech.

Ing. Zdeněk Fildán
ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.