Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pro podporu z evropských fondů existuje více možností

04. květen 2009

V jeho gesci běží Operační program Průmysl a inovace, který je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. OPPI je ve výrazné synergii s prioritami Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (v gesci MŠMT).

PODPORA PRO EKO-ENERGII

OPPI byl schválen Evropskou komisí na konci roku 2007. Zahrnuje patnáct programů podpory ve formě dotace, úvěru, záruky. Celkově v něm byly alokovány prostředky ve výši 3 578 014 760 EUR, tj. téměř 100 mld. Kč. Poměr národního spolufinancování k dotacím je 15 % k 85 %.

Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce strukturálních fondů. Program administrují CzechInvest (implementační agentura) a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., (agentura pro úvěry a zvýhodněné záruky).

OPPI je zaměřen na mnoho různých odvětví průmyslu, lze v něm však nalézt výzvy, které mohou využít i podniky z oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.

Již proběhla první výzva pro příjem žádostí z programu Eko-energie I., aktivita "Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů" (příjem registračních žádostí 1. 6. 2007-31. 7. 2007, plné žádosti: 1. 11. 2007-29. 2. 2008). V první výzvě bylo přijato celkem 437 žádostí, celková požadovaná dotace dosahuje téměř 10 mld. korun. V druhé výzvě programu Eko-energie (příjem registračních žádostí 14. 11. 2008 - 6. 3. 2009, plné žádosti: 20. 1. 2009-30. 4. 2009) bylo ve stejné aktivitě (Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů) zatím registrováno 771 přijatých žádostí a celková požadovaná dotace přesahuje 11 mld. korun.

PŘEDCHŮDCE OPPI

Operační program podnikání a inovace navázal na zkušenosti ze zkráceného programovací období let 2004-2006 a na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP). Ten zajišťoval především podporu malého a středního podnikání a byl zaměřen na budování a rozvoje průmyslového výzkumu a vývoje a jeho propojení s terciální sférou, rozvoj podnikatelských nemovitostí, školících středisek pro odborné vzdělávání, výrobní základny malých a středních podnikatelů a využívání netradičních zdrojů energie.

V OPPP bylo možné získat dotaci z programu Obnovitelné zdroje energie. V období 2004-2006 bylo do programu přijato 47 žádostí, 35 projektům byla přiznána dotace v celkové hodnotě 698 147 000 Kč (ke dni 8. 3. 2009).

Operační program Životní prostředí (v gesci Ministerstva životního prostředí) v současnosti nemá v běhu žádnou výzvu, která by byla věnována nakládání s odpady. Prioritní osy se zaměřují zejména na čištění odpadních vod a budování čistíren v obcích nad 2000 obyvatel. Výzva, věnovaná odpadovému hospodářství (prioritní osa 4), se dá očekávat až na podzim tohoto roku.

- jhm -

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.