Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování v roce 2016 - ISPOP

I v roce 2016 ohlašují údaje prostřednictvím ISPOP všechny subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle jednotlivých složkových předpisů. Přinášíme aktuální přehled ohlašovacích povinností.

03. leden 2016

1. Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů (ELPNO)

 Po celý rok 2016 je možné vykazovat přepravu NO stejným způsobem jako v roce 2015.

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k elektronickému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (ELPNO):

 

Dne 10. září 2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o odpadech zákon č. 223/2015, která upravuje využití systému v roce 2016 - Čl. II Přechodná ustanovení "7. Přede dnem 31. prosince 2016 nejsou odesílatel a příjemce povinni ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud vedou evidenci podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."

Výše uvedené znamená, že bude možné do 31. 12. 2016 vykazovat přepravu nebezpečných odpadů (NO) dosavadním způsobem. Po celý rok 2016 je možné vykazovat přepravu NO stejným způsobem jako v roce 2015. Spuštění elektronického ohlašování je plánováno v průběhu roku 2016. 

Podrobně pak návrh ohlašovacího listu a další podrobnosti týkající se hlášení přepravy NO budou řešeny novelou vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, která je v současnosti v legislativním procesu. 

Doporučujeme sledovat aktuální legislativu a postupovat dle platných znění právních přepisů.

2. Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2016

V roce 2016 ohlašují údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

 • č. 25/2008 Sb.,  o IRZ a ISPOP
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách
 • č. 477/2001 Sb., o obalech -vyjma povinných osob, které jsou zapojeny do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Prostřednictvím ISPOP se NEZASÍLÁ:

 • Hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory). Hlášení je možné vyplnit na webových stránkách Ministerstva životního prostředí priloha24.mzp.cz a zaslat přímo na příslušné ORP.
 • Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad. 
 • Žádost o proplacení podpory z programu na podporu nakládání s autovraky. Zasílá se na elektronickou adresu autovraky@sfzp.cz. 

 Pokud budou výše zmíněná hlášení (potvrzení) do systému ISPOP v roce 2016 zaslána, budou zamítnuta jako nevalidní.

3. Přehled ohlašovacích povinností v roce 2016

Níže uvedené ohlašovací povinnosti lze zpracovat v interaktivních PDF  formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu.  PDF formuláře jsou ke stažení pro registrované uživatele po přihlášení do ISPOP v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

AgendaFormulář
Zákon/vyhláška
Termín podání/
Ověřovatel

ODPADY

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady: § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2016

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady: § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2016

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady: § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2016

ORP

ODPADY

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech: § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

31. 3. 2016

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu: § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2016

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a akumulátorů za uplynulý kalendářní rok: vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2016

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok: vyhl. č. 465/2013 Sb. - příloha č. 2

31. 3. 2016

MŽP

ODPADY

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7): § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

od 1. 1. 2016

(ihned po změně)

CENIA

OVZDUŠÍ

F_OVZ_SPE

Ohlášení souhrnné provozní evidence: podle§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2016

MŽP

OVZDUŠÍ

F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání: podle§ 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2016

KÚ (MHMP)

OVZDUŠÍ

F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů: podle§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2016

MŽP

OVZDUŠÍ

F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění): podle § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2016

MŽP

VODA

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu: odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

VODA

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody: § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

31. 1. 2016

správce povodí

VODA

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody: § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

31. 1. 2016

správce povodí

VODA

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody: § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

31. 1. 2016

správce povodí

VODA

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody: § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

31. 1. 2016

správce povodí

VODA

F_VOD_PV

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody): § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

15. 10. 2016/
15. 2. 2016

ČIŽP

VODA

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

15. 10. 2016/
15. 2. 2016

ČIŽP

IRZ

F_IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování: § 3 zákona č. 25/2008 Sb.

31. 3. 2016

MŽP

OBALY

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence: vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2016

CENIA

Autor: ENVI GROUP, ISPOP

Více informací se dozvíte na seminářích k tématu ohlašování:

ISPOP 2016: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Změny v ohlašovacím portálu ISPOP. Nové funkcionality ISPOP pro 2016. Novinky, které přinese systém ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně souhrnná provozní evidence ovzduší za rok 2015 - návod na ohlašování a aktuální změny. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností.

Hlavní témata semináře:
 • změny v ohlašovacím portálu ISPOP
 • nové funkcionality ISPOP pro 2016
 • novinky, které přinese systém ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb.
 • ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend
 • SPE - návod na ohlašování a aktuální změny
 • aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.