Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyšla nová vyhláška o poskytování informací o nebezpečných chemických přípravcích

26. srpen 2010
Citace: 265/2010 Sb.Částka: 98/2010 Sb.
Na straně (od-do): 3842-3871Rozeslána dne: 16. září 2010
Datum přijetí: 6. září 2010Datum účinnosti od: 1. října 2010

Vydáno na základě: 356/2003 Sb.  

VYHLÁŠKA č. 265 o poskytování informací o některých nebezpečnýchchemických přípravcích

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 22 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 371/2008 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví pro chemické přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n) zákona (dále jen "chemické přípravky")

a) náležitosti poskytování informací o účincích těchto přípravků na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP),

b) formu elektronické podoby informací podle písmene a) a datové rozhraní.


§ 2
Náležitosti poskytování informací, forma jejichelektronické podoby a datového rozhraní
(1) Náležitosti poskytování informací o chemických přípravcích podle § 1 odst. 1 písm. a) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Forma elektronické podoby informací o chemických přípravcích a datového rozhraní je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Jde-li o informace z bezpečnostního listu podle přímo použitelného předpisu EU, které jsou v příloze č. 1 k této vyhlášce uvedeny jako nepovinné, poskytují se též v náležitostech, formě a datovém rozhraní podle této vyhlášky. Informace podle čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081) nejsou určeny pro předávání dalším subjektům.


§ 3
Přechodné ustanovení
Podle této vyhlášky postupují zhotovitelé nebo dovozci, kteří poprvé uvedli na trh chemické přípravky po nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.


Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

____________________________________________________________
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 265/2010 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 265/2010 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.