Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový Věstník MŽP - nové číselníky a emisní faktory pro hlášení za ovzduší

MŽP vydalo listopadové číslo Věstníku. Obsahem je: MP ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území. Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů a sdělení, jímž se stanovují emisní faktory.

22. listopad 2019

Ministerstvo životního prostředí vydalo listopadové číslo Věstníku MŽP.

Obsahem tohoto čísla je:

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona

Mezi veřejné zájmy, které zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) chrání, patří i vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní (viz § 1 odst. 1 vodního zákona). Důležitou skupinu povodňových opatření představuje stanovování záplavových území (viz § 65 odst. 2 písm. a) vodního zákona). Novela vodního zákona (zákon č. 113/2018 Sb.) zavedla povinnost vodoprávních úřadů stanovit mimo aktivní zónu v záplavovém území opatřením obecné povahy omezující podmínky. Tento metodický pokyn upřesňuje postup vodoprávních úřadů při stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území podle § 67 odst. 3 vodního zákona, ve znění zákona č. 113/2018 Sb.

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma - vyhlašuje se přírodní památka Trhovokamenické rybníky.

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů

Na základě přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku MŽP číselníky pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2019 (ohlašování v roce 2020). Číselníky jsou uvedeny podle označení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Na základě § 6 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a § 3 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., se namísto měření provádí zjišťování úrovně znečišťování výpočtem. Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem je uveden § 12 této vyhlášky.

Podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky se k výpočtu použijí emisní faktory obsažené v tomto sdělení, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Výpočet se provede jako součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Emisní faktory se použijí také pro účely vypracování rozptylové studie podle bodu 3.2. b) iii. přílohy č. 15 vyhlášky s výjimkou emisních faktorů pro povrchové doly paliv.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • ISPOP 2020: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

  • Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.