Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinná dokumentace při předávání/přebírání odpadů (ZPO, PIO)

Kromě základní povinnosti ověřovat oprávněnost osob při předávání odpadů stanovuje legislativa povinnost předat s odpadem také příslušné písemné informace.

06. září 2017

Podnikový ekolog (2-denní kurz)

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Kdo smí převzít odpad

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení § 14 odst. 2 zákona (tj. využití odpadu jako vstupní suroviny), nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona (tj. malé zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. 

Prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Ověřit oprávněnost ke konkrétnímu druhu odpadu lze např. na stránkách Informační Systém Odpadového Hospodářství.

Dopravce odpadu není oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech a za odpad odpovídá jen po dobu jeho přepravy. Dopravce tedy může odpad naložit a odvést, i když není oprávněnou osobou. Nepřebírá totiž odpad do vlastnictví a pouze jej převáží k oprávněné osobě (např. na skládku). V evidenci a hlášení původce odpadů se pak dopravce vůbec neuvádí, ale přímo oprávněná osoba, která odpad přijala od dopravce.

Pozor na služby facility firem. Velké firmy často využívají externích služeb i na odpadové hospodářství. Pokud však facility firma není oprávněnou osobou, nesmí se objevit evidenci a hlášení původce odpadů.

Dokumentace k dodávce odpadů

Kromě základní povinnosti ověřovat oprávněnost osob při předávání odpadů stanovuje legislativa povinnost předat s odpadem také příslušné informace. Pozor by si měli dávat zejména provozovatelé zařízení, protože bez písemných podkladů od dodavatele nesmí odpad do zařízení převzít. Původci odpadů se naopak v praxi s povinností předat informace provozovateli zařízení moc netrápí, protože jim není stanovena žádná povinnost o tom uchovávat doklady.

Písemné informace o odpadu (PIO)

Vyhláška č. 383/2001 Sb. požaduje v § 4 odst. 3, aby při přejímce odpadů do zařízení (zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů) postupoval provozovatel zařízení a dodavatel odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2 zmíněné vyhlášky. Příloha č. 2 definuje mimo jiné informace, které musí dodavatel odpadu předat provozovateli zařízení: jde o písemnou informaci k jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu. Příklad PIO je dole ke stažení.

Základní popis odpadu (ZPO)

V případě, že je odpad předáván na skládku či dalším zařízením (povrchové doly, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu), kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám) musí být zpracován jiný dokument: základní popis odpadu (ZPO). ZPO je průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. ZPO předává původce nebo oprávněná osoba s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.

Rozdíl mezi PIO a ZPO

Rozdíl mezi PIO a ZPO je v rozsahu předávaných informací dokumenty. Základní popis odpadu vyžaduje provozovatel vyjmenovaných  zařízení (skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám), a to vždy při předávání každé jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do těchto zařízení.

Pokud je odpad předáván do jiných zařízení, dodavatel odpadu předává provozovateli zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu zjednodušený dokument - písemné informace o odpadu. Cílem je jednoduchost a získání základních údajů o vlastnostech odpadu, které jsou nezbytné pro zjištění, zda je možné do příslušného zařízení uvedený odpad přijmout.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; z knihy Povinnosti firem v podnikové ekologii

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.