Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Je odpadní voda či kal z ČOV odpadem?

Stanovisko MŽP k vyloučení působnosti působnosti zákona o odpadech na odpadní vody. Týká se to hlavně případů předávání z jedné ČOV na druhou ČOV.

22. leden 2016

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k čištění městských odpadních vod ve smyslu zákona č. 223/2015 Sb.

Toto stanovisko upřesňuje postup při nakládání s výstupy z čistíren odpadních vod bez kalové koncovky, tzn. např. bez aerobní či anaerobní stabilizace, mechanického odvodnění, kalového pole atp., v případě, že při čištění městských odpadních vod vzniká řídká suspenze pevných a koloidních částic, organických i anorganických, která je předávána k další úpravě
na čistírnu odpadních vod s kalovou koncovkou.

Pro účely stanovení působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění novelizačního zákona č. 223/2015 Sb., a působnosti zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, je rozhodující, že tato suspenze, kterou lze charakterizovat jako relativně řídkou směs organických i anorganických, pevných i koloidních částic přítomných ve vodě, je odpadní vodou.

Je tedy nezbytné zabývat se změnou působnosti zákona o odpadech ve vztahu k odpadním vodám. Odpadní vody jsou nově z působnosti zákona o odpadech vyloučeny pouze v rozsahu, ve kterém se na ně vztahují jiné právní předpisy, konkrétně zákon o vodách a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Režim zákona o odpadech se tak díky formulaci výjimky z působnosti zákona o odpadech pro odpadní vody ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) vztahuje pouze na odpadní vody, u kterých není nakládání plně pokryto jinými zákony.

Pokud je s výstupem z „ČOV bez kalové koncovky", který je odpadní vodou, nakládáno v souladu se zákonem o vodách, tj. že výstup z „ČOV bez kalové koncovky" je dopraven na „ČOV s kalovou koncovkou", kde je po vyčištění vypouštěn jako odpadní voda do vod povrchových nebo podzemních v souladu s povolením k vypouštění odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, je takové nakládání plně v režimu zákona o vodách a zákon o odpadech se na takové nakládání nevztahuje.

Na základě výše uvedeného není nutné, aby „ČOV s kalovou koncovkou" disponovala souhlasem k provozování zařízení k odstraňování odpadů ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Celý text sdělení MŽP

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.