Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přeprava nebezpečných odpadů

V paragrafu 13 Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je v odst. 1 uvedeno, že „balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy" a v odstavci 2 je pak mimo jiné uvedeno, že „původce je povinen zajistit označení nebezpečných odpadů dle zvláštního právního předpisu". V paragrafu 24 je pak uvedeno, že „osoby zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních předpisech".

06. listopad 2019

ADR: přeprava nebezpečných věcí/odpadů

Výkon bezpečnostního poradce ADR, poradenství v oblasti ADR

Úplné znění

Ve všech těchto případech jsou zvláštními předpisy míněny Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. v platném znění a Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí, známá pod zkratkou ADR. Pokud jsou nebezpečné odpady dopravovány po železnici, pak se jedná o Zákon o dráhách a o Řád pro železniční přepravu nebezpečných věcí - RID.

Přeprava nebezpečných odpadů má tedy oproti přepravě tzv. ostatních odpadů řadu zvláštností a je více „svázána" dalšími předpisy a nařízeními. U nebezpečných odpadů nestačí jejich přiřazení k příslušným katalogovým číslům, ale je rovněž nutno provést jejich zařazení do tzv. UN čísel (dle předpisů citovaných výše). Nebezpečné odpady je v některých případech nutno zabalit do certifikovaných obalů, označit jinak než odpady bezpečné atd. Další důležitou povinností je vystavení tzv. přepravních dokladů. Zde velmi často dochází k záměně těchto dokladů s Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, což je zcela jiný dokument. Přepravní doklady vystavuje a za jejich obsah zodpovídá ten, kdo odpad podává k přepravě, tedy v naprosto drtivé většině případů původce odpadu. S přípravou, označováním a odesíláním nebezpečných odpadů jsou spojeny ještě další povinnosti, jejichž výčet a způsoby řešení může navrhnout pouze zkušený odborník – bezpečnostní poradce. Představa řady původců odpadů, že předáním odpadů tzv. „odpadové" firmě se výše uvedených povinností zbaví v plném rozsahu, je mylná. Převážná většina původců odpadů odesílá nebezpečné odpady v tzv. nadlimitních množstvích na jedné dopravní jednotce a má tedy zákonnou povinnost jmenovat bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

Nebezpečný odpad - specifika ve zdravotnictví a veterinární péči

Většina zdravotnických zařízení také odesílá nebezpečné odpady, jako např. různé infekční odpady, nepoužitá léčiva a cytostatika, obaly od léčiv, ostré předměty, ale i chemické odpady. Odesílání infekčního nemocničního prádla (!) - i když dle Zákona o odpadech odpadem není - podléhá rovněž režimu ADR/RID. Odesílání v tzv. nadlimitních množstvích u nebezpečných odpadů je ve zdravotnictví nezpochybnitelné u odpadů pod kódem 18 01 03, které byly zařazeny dle ADR nebo RID do UN čísla 2814 a 2900 (nejsou nikdy podlimitní), u odpadů, které byly zařazeny dle ADR/RID pod UN číslo 3291 je podlimitním množstvím 333 kg, pokud je odpad zabalen dle požadavků ADR/RID. U jiných UN čísel, pod která mohou být zdravotnické nebezpečné odpady zařazeny, existuje spousta výjimek a podmínek vztahujících se k balení a způsobu dopravy a pro stanovení podlimitního množství je pak nutno využít pomoc odborníka – bezpečnostního poradce.

POZOR!

Předáním odpadů specializované odpadové firmě se původce odpadů některých povinností vyplývajících z ADR nebo RID zcela nezbaví. Odpadové firmy plní zpravidla pouze požadavky Zákona o odpadech a povinnosti dopravce dle ADR/RID.

Z výše uvedeného vyplývá, že prakticky každé větší zdravotnické zařízení je odesilatelem nebezpečných odpadů v nadlimitních množstvích, a tak při přepravě nebezpečného odpadu PODLÉHÁ zákonné povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce.

Stanovit, zda zdravotnické zařízení podléhá povinnosti jmenovat poradce, zvládne zase jen akreditovaný poradce, takže je vhodné provést alespoň tzv. zjišťovací audit, ve kterém zařízení dostane odbornou odpověď.

www.bologis.cz

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR

    Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: http://www.bologis.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.