Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Obsah novely emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Konečně vyšla dlouho očekávaná novela (po číslem 452/2017 Sb.) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

04. leden 2018

Novela zákona o ovzduší a vyhlášky 415/2012 Sb.

Seminář: Novela zákona o ovzduší a novela emisní vyhlášky 415/2015 Sb. Významné změny s okamžitým dopadem do praxe. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Ohlašování agendy ovzduší. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

Předmět úpravy:

Změny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. navazují na přijetí zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Druhým důvodem ke změně vyhlášky je provedení transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (směrnice o MCP).

Novela dále reaguje na skutečnost, že kontaktní místo České republiky pro EU Pilot obdrželo žádost Evropské komise o informace ohledně provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) do právního řádu České republiky. Přestože většina výtek k provedení cit. směrnice byla Komisi vysvětlena, některé nedostatky či nepřesnosti bylo vhodné v české právní úpravě opravit.

Dále byly zapracovány požadavky aktivity „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" (tzv. ekoaudit, například usnesení vlády ze dne 28. ledna 2015 č. 54, usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 10).

Novela nově stanovuje:

 • Náležitosti dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (příloha č. 18 vyhlášky).
 • Pro účely vyhlášky se nově rozumí oxidy dusíku (NOx) jako oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý.
 • Stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem (příloha č. 17 vyhlášky). Postup uvedený v příloze je možné využít, pouze pokud lze znečišťující látky obtěžující zápachem u stacionárního zdroje odvádět definovaným výduchem.

Novela částečně mění:

 • Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením (§ 4 vyhlášky).
 • Vyhodnocení jednorázového měření (§ 5 vyhlášky).
 • Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování kontinuálním měřením (§ 7 vyhlášky).
 • Vyhodnocení kontinuálního měření (§ 8 vyhlášky).
 • Vyhodnocení plnění emisních limitů při kontinuálním měření (§ 9 vyhlášky).
 • Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem: mimo bilanci a emisní faktory upřesňuje novela další způsob zjišťování výpočtem:součin měrné výrobní emise stanovené jednorázovým autorizovaným měřením a příslušné vztažné veličiny, pokud je tak stanoveno v povolení provozu.
 • Upřesnění výjimek pro platnost části třetí vyhlášky (Spalování paliv): stacionární zdroje, v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev,pro sušení, pro vypalování nebo pro jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů; krematoria.
 • Specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 (tabulka 2 části I přílohy č. 2 k vyhlášce) se nově použijí taképro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, u nichž došlo ke změně, která může mít dopad na životní prostředí (§ 14 odst. 2).
 • Technické podmínky provozu spalovacích stacionárních zdrojů – nově doplněno:Spalovací stacionární zdroje se uvádí do provozu a odstavují z provozu v co nejkratší možné době. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud je dodržena doba uvádění do provozu a odstavování z provozu stanovená podle rozhodnutí Evropské komise vydaného podle článku 41 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (§ 15 odst. 6).
 • Ohlašování údajů o kvalitě paliv – nově upraveno:Ohlašování údajů o kvalitě paliv podle § 16 odst. 1 zákona se vztahuje na těžký topný olej, plynový olej a na pevná paliva určená pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW včetně, pro která jsou stanoveny požadavky na kvalitu paliv v příloze č. 3 k této vyhlášce (§ 18 odst. 1).
 • Obecná ustanovení k tepelnému zpracování odpadu: pátá část vyhlášky (tepelné zpracování odpadu) se nově nevztahuje natepelné zpracování odpadu prováděné výhradně za účelem výzkumu a vývoje nebo zkoušení nových procesů tepelného zpracování odpadu, pokud je množství zpracovaného odpadu menší než 50 t za rok a cílem je zlepšení procesu tepelného zpracování odpadu.
 • Aktualizace požadavků na kvalitu paliv (příloha č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.).
 • Aktualizace přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.  (Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel, způsob provedení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek).
 • Aktualizace přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje).
 • Aktualizace přílohy č. 10 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Náležitosti provozní evidence).
 • Aktualizace přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Náležitosti souhrnné provozní evidence).
 • Aktualizace přílohy č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Obsahové náležitosti odborného posudku).
 • Aktualizace přílohy č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (Obsahové náležitosti rozptylové studie).

Změna v měření emisí (§ 3 vyhlášky):

 • Úvodní měření (nové zdroje, po změnách na zdrojích) – z lhůty do 3 měsíců prodloužení na lhůtudo 4 měsíců.
 • nově se měří emise 1x za 3 roky:Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW, kód 4.13 přílohy č. 2 zákona, pokud jsou vybaveny zařízením ke snižování emisí.
 • U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad.

Změny v Části II přílohy č. 2 vyhlášky (Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW):

 • Přísnější emisní limity platí až od 20.12.2018 (pro stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů před 1. zářím 2013, a které byly uvedeny do provozu nejpozději 1. září 2014).
 • Pro stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů1. září 2013 nebo později a pro stacionární zdroje, které byly uvedeny do provozu po 1. září 2014již platí přísnější specifické emisní limity od 1.1.2018.
 • Stále platí výjimka u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná paliva: přísnější emisní limity se uplatní až od 1. ledna 2020. Do 31.prosince 2019 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje emisní limity uvedené v tabulkách 1.1.2, 1.2.2 a 1.3.2 části II přílohy č. 2 vyhlášky.

Přechodná ustanovení vyhlášky č. 452/2017 Sb.

 • Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 3.1.2, 3.2.2 a 3.3.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se u spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, uvedených do provozu před 20. prosincem 2018, které dodávají alespoň 50 % užitného tepla, stanoveno jako klouzavý průměr za období 5 let, v podobě páry či teplé nebo horké vody do veřejné sítě dálkového vytápění, uplatní od 1. ledna 2030. Do 31. prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.1.2, 2.2.2 a 2.2.3 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou emisního limitu pro SO2, který nesmí být vyšší než 1 100 mg.m-3.
 • Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.3.2 a 3.3.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se u plynových turbín o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, uvedených do provozu před 20. prosincem 2018 a u plynových turbín, které byly uvedeny do provozu nejpozději 20. prosince 2018, používaných k pohonu plynových kompresorů nezbytných pro zajištění bezpečnosti vnitrostátních plynárenských přepravních soustav uplatní od 1. ledna 2030. Do 31. prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje specifické emisní limity stanovené v tabulce 1.3.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 • Specifické emisní limity VOCE pro činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 200 t za rok uvedené v bodech 1.1., 1.2., 4.7. a 7., dále specifické emisní limity VOCF pro činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 200 t za rok uvedené v bodě 4.2., 6. a 7. a specifický emisní limit TOC pro činnost s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 200 t za rok uvedený v bodě 6. přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se uplatní od 1. ledna 2019. Do té doby se pro tyto činnosti použijí emisní limity podle dosavadní právní úpravy.
 • Zjišťování úrovně znečišťování výpočtem stanovené v bodu 4.5. části II přílohy č. 8 k vyhlášce (Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den [kód 5.11. dle přílohy č. 2 zákona]), provádí provozovatel poprvé za rok 2019. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na provozovatele kamenolomu.
 • Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.2.2 a 3.2.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pro pístové spalovací motory o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW a nižším spalující skládkový plyn se uplatní od 1. ledna 2030. Do 31. prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje emisní limity stanovené v tabulce 1.2.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 • Údaje souhrnné provozní evidence za rok 2017 se ohlašují podle dosavadní právní úpravy.
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.