Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Drobné vodní toky pod novou správou

Poznámka ENVI GROUP: pozor na kontakty na správce drobných toků ve Vašich havarijních plánech. Bude je nutné zaktualizovat v důsledku změny správce toků!

15. červenec 2011

Od letošního 1. ledna byly povinnosti a působnosti Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) převedeny na státní podniky Povodí a státní podnik Lesy ČR. Na jejich bedra tak dolehla i správa drobných vodních toků. Co změna přináší?

Konkrétně Lesy ČR převzaly zhruba 15 tisíc km drobných toků. Ovšem nutno dodat, že s údržbou potoků a bystřin protékajících lesními porosty i zemědělskou krajinou má zkušenosti od svého založení v roce 1992. Celkem se tedy v současné době tento státní podnik stará už o více než 39 tisíc km drobných toků, které organizačně spadají pod šest Správ toků působících v oblastech Povodí Labe (Hradec Králové), Vltavy (Benešov), Ohře (Teplice), Odry (Frýdek-Místek), Moravy (Vsetín) a Dyje (Brno).

Z jednotlivých státních podniků Povodí si vyberme jako příklad Povodí Vltavy. To teď pečuje o více než 12 tisíc km drobných vodních toků a o dalších téměř 6500 km jejich ještě menších přítoků.

NE VŠEM PŘÁNÍM LZE VYHOVĚT

Mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková v souvislosti s nejčastěji vznášenými požadavky obcí připomíná fakt, že v případě, kdy jde o požadavky na odstranění »sedimentů« nebo »břehových nátrží« na přirozených korytech vodních toků (neupravených vodním dílem), nelze vždy jednoduše vyhovět vzhledem k ustanovení § 44 odstavec 2 vodního zákona. Podle něho totiž přirozené koryto vodního toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil a zásahy na něm jsou legislativou přísně omezeny, a to pouze na stanovený režim při odstraňování povodňových škod a na údržbu břehových porostů.

Mluvčí také upozorňuje na to, že Povodí Vltavy spolu s převodem správy drobných toků a převodem vodních děl převzalo i 91 záměrů či projektů na různé akce včetně protipovodňových opatření. »Ne všechny však odpovídaly stavem přípravy a úrovní zpracování potřebám pro předložení žádostí o dotaci v rámci příslušných programů financování v letošním roce. Tam, kde bylo možné potřebné podklady doplnit a upravit, jsme žádosti podali a tyto akce se připravují pro realizaci. Tam, kde stav přípravy neodpovídal požadavkům programového financování, Povodí Vltavy intenzivně pracuje na úpravě těchto záměrů a projektů tak, aby se daly předložit v nejbližším možném období a mohly se co nejdříve provést.«

SPOLUPRÁCE PRO KRYTÍ INVESTIC

Mgr. Zbyněk Boublík, mluvčí Lesů ČR, dodává: »Je samozřejmé, že při takovém rozsahu námi spravovaných toků nelze vždy okamžitě vyhovět všem požadavkům obcí na námi nově spravovaných tocích. Také koncepce úprav toků prosazovaná Lesy ČR se v některých případech liší od staveb dříve prováděných ZVHS, což může být zdrojem určitých nedorozumění při realizaci nových opatření.«

Podle mluvčího Lesů ČR při přípravě plánovaných opatření státní podnik klade důraz na odbornou podporu obcí, především při řešení majetkoprávních vztahů či otázek ochrany přírody. Neméně podstatná je i spolupráce pro zajištění financování následných investic, které jsou bezpodmínečně nutné k provedení navrhovaných opatření a nelze je pokrýt z dotačních či vlastních prostředků Lesů ČR. Týká se to většinou přímo souvisejících staveb ve vlastnictví obce, jako jsou komunikace, chodníky, mosty, lávky, zábradlí aj.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.