Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Obce a průmysl: spolupráce při recyklaci obalových odpadů

20. únor 2009

Právě letos tomu bude deset let od doby, kdy začala aktivní spolupráce »obalového« průmyslu (výrobci, plniči, dovozci a distributoři obalů a balených výrobků) a obcí na rozvoji tříděného sběru a využití komunálních odpadů, včetně jejich obalové složky.

Obalový průmysl byl první, který v českých podmínkách začal uplatňovat svou zodpovědnost za výrobky v duchu evropského principu »znečišťovatel platí«. Tato odpovědnost je nyní součástí právních norem, které stanovují povinnost zpětného odběru a využití pro obaly podle zákona o obalech, a pro další výrobky, jako jsou např. baterie, elektrospotřebiče, oleje, podle zákona o odpadech.

V roce 1999  pro zpětné odběry ještě neexistovala odpovídající  česká legislativa. Obalový průmysl, representovaný Českým průmyslovým sdružením pro obaly a životní prostředí, však na základě evropské směrnice o obalech předvídal další vývoj.  Proto byla v tomto roce mezi sdružením a  Ministerstvem životního prostředí podepsána dobrovolná dohoda směřující k zajištění zpětného odběru a využití obalů. Pro tento účel  byl obalovým průmyslem založen systém Eko-kom. Když  byly v roce 2002 povinnosti průmyslu týkající se zpětného odběru skutečně zakotveny do samostatného zákona o obalech, systém zpětného odběru obalů už de facto  fungoval.

Nezvyklá forma spolupráce

Hlavními partery pro rozvoj celého systému se již na počátku staly obce. Bylo to strategické rozhodnutí, které přispělo k úspěšnému rozvoji systému.  Potvrzují to například současné výsledky ČR ve srovnání s ostatními evropskými státy, kdy se ČR v míře využití obalových odpadů pohybuje na předních místech.

Spolupráce průmyslu a obcí dlouhodobě napomáhá oběma partnerům plnit jejich zákonné povinnosti: pro průmysl vyplývající ze zákona o obalech, pro obce stanovené v zákoně o odpadech.  

Počátky spolupráce byly provázeny větší či menší nedůvěrou ze strany obcí a měst. Často nemohly pochopit, proč by jim chtěl někdo platit za činnosti, které jsou jejich zákonnou povinností. Naštěstí  pro obě strany  obce brzy pochopily, že Eko-kom nevytváří konkurenci jimi zavedenému systému  tříděného sběru komunálních odpadů, ani nehodlá nahradit jejich svozové firmy, tedy fyzicky nakládat s obalovým odpadem. Chce se však  podílet na financování nákladů spojených s tříděným sběrem a využitím odpadů a jejich obalové složky.  Pochopení této doposud nezvyklé spolupráce průmyslu a obcí se stalo základem pro integrovaný systém. Nastal dynamický rozvoj třídění odpadů v obcích a také se otevřela cesta pro spolupráci obcí a  dalších systémů zpětného odběru výrobků (například elektroodpad).

Rozvoj systému

Na základě smluvního vztahu  se systémem Eko-kom vedou obce podrobnou evidenci o sběru a další nakládání se svými odpady. Tato evidence je podkladem pro výpočet finanční odměny pro obec.

Struktura a výše odměn se v současné době odvíjí od průměrných nákladů spojených s nakládáním s jednotlivými tříděnými komoditami odpadů. Princip odměn je motivační. Základní odměny motivují obce dosahovat vyšších výtěžností na jednoho obyvatele. Čím je tato výtěžnost vyšší, tím vyšších jednotkových sazeb může obec dosáhnout. V roce 2002 byly k základním odměnám zavedeny bonusy jako nástroj k cílené optimalizaci systému třídění odpadů, zahuštění sběrové sítě apod. Obce při plnění podmínek jednotlivých bonusů mohou navýšit svou základní odměnu až o 50 % . Bonusy jsou s rozvojem systému průběžně upravovány. 

Motivační princip odměn výrazně napomohl zvýšení výtěžnosti tříděného sběru papíru plastu, skla, nápojových kartonů a kovů z 9,3 kg/obyvatele v roce 1999 na očekávaných 56,6 kg/obyvatele a rok v roce2008. V průběhu tohoto období se podařilo téměř šestinásobně zvýšit výtěžnost na jednoho obyvatele.

Zapojení obcí  do zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů  narůstalo velmi rychle. V roce 1999 spolupracoval systém Eko-kom s 754 obcemi. V roce 2008  už to bylo obyvatel, tj. více než 98 % populace ČR. Se zapojením obcí se rozšiřoval i sběru jednotlivých druhů odpadů. Sběr plastů a směsného skla je zaveden téměř ve všech obcích zapojených do systému Eko-kom.  V roce 2002 byl sběr papíru zaveden v 52 % obcích což pokrývalo 88 % obyvatel. V současné době je sběr papíru zaveden v 81 % obcích zapojených do systému Eko-kom, což representuje 96 % obyvatel

Od roku 2003 začal být podporován v systému oddělený sběr bílého (transparentního) skla. Tehdy byl zaveden v 11 % obcích (14 % obyvatel). V současné době je sběr bílého skla zajišťován v 39 % obcích zapojených do systému Eko-kom (62 % obyvatel).

Sběr nápojových kartonů byl zaveden v roce 2002 pouze ve dvou procentech obcí. Nyní se nápojové kartony sbírají v 59 % obcí (76 % obyvatel).

Spolupráce s obcemi  není představována pouze přímou podporou tříděného sběru. Systém Eko-kom již od počátku svého působení používal tzv. nepřímé finanční podpory. Důležitým prostředkem rozvoje sytému jsou dlouhodobé informační kampaně, které ve spolupráci  s jednotlivými kraji realizujeme již od roku 2003. Obsah a náplň kampaní je zaměřena na konkrétní oblasti a objasnění aktuálních témat v daném regionu.

Účast občanů na třídění

Rozvoji systému třídění na obcích výrazně napomáhá rozšiřování základní kontejnerové sítě. Dostupnost sběrných míst je jedním z rozhodujících faktorů pro účast občanů na třídění.  I do této sféry plynou finanční prostředky ze systému Eko-kom. Od roku 2003, kdy se tento druh podpory začal rozvíjet, bylo do konce roku 2008 nakoupeno a bezplatně propůjčeno obcím více než 24 tis. kontejnerů na tříděný sběr. V současné době je sběrná síť v obcích tvořena asi 175 tis. kontejnerů na tříděný sběr, z čehož největší podíl zaujímají nádoby na sběr plastů, kterých je republice instalovaných téměř 64 tis. kusů. Z pohledu celkové sběrné sítě tříděného sběru narostl počet kontejnerů v období let 2004-2008 o 60 tis. kusů.

Díky aktivní práci obcí, krajů a systému Eko-kom se podařilo zvýšit aktivní účast obyvatel z 28 % v roce 1999 na 70 % aktivních třídičů v roce 2007. 

Za deset let spolupráce průmyslu a obcí se podařilo vybudovat funkční model spolupráce, který napomohl vybudovat efektivní systém tříděného sběru a přiblížit jej občanům natolik, že se třídění odpadů stalo součástí životního stylu.

Tlak na snižování množství odstraňovaných odpadů stále poroste. Tříděný sběr využitelných odpadů s jejich následným materiálovým a energetickým využitím proto bude jedním z důležitých článků dlouhodobě udržitelného a efektivního odpadového hospodářství.

Ing. Petr Balner, PhD,
Eko-kom, a. s. 

Schéma finančních podpor  obcím

  • Financování zpětného odběru  a využití spotřebitelských obalových odpadů
  • Přímá finanční podpora
  • Odměna závislá na množství vytříděných odpadů
  • Odměna za zpětný odběr
  • Nepřímá finanční podpora
  • Informační kampaně
  • Projekty na podporu a zefektivnění sběru
  • Finanční podpora úpravy a zpracování

 

 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.