Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Silniční přeprava nebezpečných odpadů z hlediska dohody ADR

Při přepravě některých nebezpečných odpadů jsou odesilatelům, dopravcům i příjemcům uloženy nejen povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ale též povinnosti stanovené zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zprostředkovaně též přílohami A a B dohody ADR.

06. listopad 2019

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob

Seminář: Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Seminář je vhodný i jako školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Tento článek stručně řeší některé odlišnosti mezi těmito právními předpisy při ukládání povinností týkajících se zařazení, způsobu balení a přepravy nebezpečných odpadů, ale i o odlišnostech v průvodní dokumentaci.

Odchylky od zákona o odpadech

Hlava II zákona o odpadech řeší hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Příloha A dohody ADR se v části 2 zabývá též hodnocením nebezpečných věcí, tedy i odpadů, ale v řadě případů odchylně od zákona o odpadech. Zařazení nebezpečné věci podle kritérií části 2 ADR je mimo látek a předmětů třídy 1 a 7 vždy záležitostí odesilatele. Kritéria pro hodnocení nebezpečnosti jsou v řadě případů odchylná, ať už se to týká například odchylně stanovených hodnot bodů vzplanutí u hořlavých kapalin nebo definic jedovatosti a žíravosti.

Některé nebezpečné vlastnosti uvedené v zákonu o odpadech pak v ustanoveních přílohy A dohody ADR nenalezneme vůbec. Samo zařazení nebezpečného odpadu podle kritérií ADR v sobě nese často subjektivní hledisko, jelikož je možné uplatnit ustanovení 2.1.3.5.2 dohody ADR, které říká, že v případě neúměrně vysokých nákladů na zjištění fyzikálních, chemických a fyziologických charakteristik může být odpad zařazen do třídy podle té nebezpečné složky, která představuje převažující nebezpečí.

Tak například odpad s názvem „odpady ze zpracování ropy – kyselé dehty" by mohl být zařazen buď jako UN 2810, II či UN 2810, III – Látka jedovatá, kapalná, organická, ale též jako UN 2927, II – Látka jedovatá, kapalná, žíravá, organická. Na tomto příkladu jsem chtěl ilustrovat, že pouze mechanické zařazení odpadů podle různých převodníků katalogových čísel na UN čísla může být velmi zrádné, a to se již nezmiňuji o další komplikaci – určení míry nebezpečí, která se odráží v příslušné obalové skupině (I, II či III). Řada nebezpečných odpadů podle zákona o odpadech pak vůbec nemusí mít nebezpečné vlastnosti podle kritérií ADR a nebo mohou existovat úplné či částečné výjimky z povinností nařizovaných dohodou ADR při jejich přepravě. V praxi jsou to nejčastěji výjimky taxativně uvedené v odstavci 1.1.3 ADR, včetně podlimitních přeprav. Dále pak jsou to výjimky platné na základě zvláštních ustanovení uvedených v kapitole 3.3 ADR. Zcela zanedbatelné je u přeprav nebezpečných odpadů využití ustanovení kapitoly 3.4 ADR o vynětí z platnosti předpisů týkajících se nebezpečných věcí balených v omezených množstvích.

Přeprava odpadu

Pokud je již tedy nebezpečný odpad zařazen podle kritérií ADR pod UN číslo, případně pod obalovou skupinu, je nutné vyřešit způsob jeho přepravy. Nebezpečný odpad může být přepravován buď balený, tzn. v kusech, jako volně ložený nebo v cisterně. Poslední dva jmenované způsoby přepravy ovšem musí být dovoleny ustanoveními dohody ADR.

Přeprava v kusech je umožněna vždy a zákon o odpadech v § 13 odkazuje na zvláštní právní předpisy, pokud se týká balení nebezpečných odpadů a značení kusů. Nebezpečný odpad zařazený pod příslušné UN číslo, případně pod obalovou skupinu, musí být zabalen do předepsaných obalů podle pokynů pro balení uvedených v části 4 ADR. Většina těchto obalů podléhá zvláštnímu schvalování podle části 6 ADR, a to včetně splnění všech všeobecných podmínek balení, uvedených v části 4 ADR. Značení kusů (tedy finálních produktů balení sestávajících se z nebezpečného odpadu a obalu) je řešeno v části 5 ADR.

V obecné poloze se dá říci, že na kusu musí být bezpečnostní značka či značky předepsané pro dané UN číslo a obalovou skupinu v části 3 ADR a nápis „UN číslo". Toto jsou povinnosti stanovené mimo rámec § 13 zákona o odpadech. Další povinnosti dohoda ADR ukládá pro způsob přepravy, nakládku, vykládku, manipulaci a provoz, a to vždy podle konkrétního zařazení pod UN číslo, a případně obalovou skupinu. Odkaz na tyto povinnosti je uveden v § 24 zákona o odpadech.

Požadavky na průvodní doklady

Část 5 ADR pak odchylně od zákona o odpadech řeší požadavky na průvodní doklady, a to jak u dokladů vztahujících se k řidiči, tak i u dokladů k vozidlu a k nákladu. U některých přeprav nebezpečných odpadů je vyžadováno dohodou ADR pro řidiče tzv. „osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci" a nově též doklad vydaný státem, na němž je fotografie řidiče. Při přepravě nebezpečných odpadů cisternovými vozidly je dokladem k vozidlu myšleno „osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí". Dokladem vztahujícím se k nákladu je vždy nákladní list s předepsanými údaji v předepsaném pořadí. Zápis v nákladním listu může vypadat například následovně:

ODPAD, UN 1263, BARVA, 3, II nebo ODPAD, BARVA, 3, UN 1263, II.

Dále v zápisu následuje údaj o popisu a počtu přepravovaných kusů, hmotnost či objem nebezpečného odpadu. Přitom platí pro jednotlivé třídy a UN čísla řada odchylných či zvláštních ustanovení. Při přepravách, které nejsou tzv. podlimitní, jsou rovněž vyžadovány „písemné pokyny pro řidiče". Jejich forma je stanovena v části 5 ADR a jejich obsah je dán konkrétním nebezpečných odpadem a jeho zařazením pod příslušné UN číslo. Z těchto pokynů pak vyplývají požadavky na zvláštní vybavení vozidel pro přepravu ADR.

Jelikož dohoda ADR ukládá řadu dalších povinností, se zařazením nebezpečného odpadu jako nebezpečné věci podle ADR se výrazně komplikuje způsob jeho balení, značení, odesílání, přepravy i příjmu, včetně dalších požadavků na průvodní doklady.

Tvůrci předpisu si toho byli vědomi, a proto u odesilatelů, dopravců a příjemců nebezpečných věcí je stanovena povinnost zajistit si odborně způsobilou a státem přezkoušenou osobu, tzv. „bezpečnostního poradce". Tato osoba pak má za povinnost uvést firmu do souladu s poněkud komplikovanými, a navíc v každém lichém roce se měnícími předpisy ADR.

M KONZULT, s. r. o.

Naše sužby v oblasti ADR

 • zajištění funkce bezpečnostního poradce ADR
 • provedení vstupního auditu
 • směrnice pro provádění přeprav dle ADR
 • školení zaměstnanců – osob zúčastněných na přepravě
 • poradenský servis (zatřídění věcí, vyplňování přepravních dokladů)
 • kontrola činností souvisejících s ADR (balení, nakládky, vykládky)
 • roční zpráva o přepravě dle ADR.
 • zastupování při mimořádných událostech

V případě zájmu nás kontaktujte o bližší informace:

Ing., Mgr. Jitka Fuitová
tel. +420 739 658 218
email: fuitova@envigroup.cz

___________________________________________________

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR

  Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: M KONZULT, s. r. o., www.mkonzult.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.