Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evidence a ohlašování odpadů obcí

Metodika správné evidence a hlášení odpadů v obcích podle zákona o odpadech (zařazení odpadu, evidence a hlášení, ohlášení přepravy nebezpečných odpadů, školní sběr, sběrny odpadů, sběrné dvory).

08. leden 2020

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Účelem metodického návodu je dosáhnout správné evidence odpadů v obcích podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Obec je dle zákona o odpadech povinna zajistit místa, kam mohou fyzické osoby nepodnikající (dále jen „občané") odkládat veškerý komunální odpad, který produkují na jejím katastrálním území.

Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území (dále jen „obecní systém nakládání s komunálními odpady").

Zařazení odpadu

Obec zařadí své komunální odpady do skupiny 20 Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů). Tříděný sběr využitelných složek obec zařadí do podskupiny 20 01 Katalogu odpadů.

Pouze samostatně odděleně sbíraný obalový odpad obec zařadí do podskupiny 15 01 Katalogu odpadů.

Tříděný sběr nebezpečných složek obec zařadí do skupiny 20 Katalogu odpadů.

Směs zbytkového odpadu sbíraného od občanů (po vytřídění nebezpečných a využitelných složek) obec zařadí pod katalogové číslo druhu odpadu 20 03 01 směsný komunální odpad, kategorie ostatní.

Původce odpadu (např. živnostník), který se zapojí do obecního systému nakládání s komunálními odpady na základě písemné smlouvy s obcí, svůj odpad charakteru komunálního odpadu předává do tohoto obecního systému a zařadí odpad podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. 

Stavební odpady obec zařadí do skupiny 17 Katalogu odpadů.

Evidence

Obec vede průběžnou odpadovou evidenci o produkci odpadů (včetně odpadů od živnostníků zapojených do obecního systému) a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou.

Při periodickém svozu komunálního odpadu obec vede průběžnou evidenci v měsíčních intervalech.

Obec (IČO obce) eviduje odpady za celé své území a občany. Odpad vyprodukovaný občany není nutné evidovat podle jednotlivých městských částí.

Obec k identifikaci použije identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP") vázané k adrese sídla obce. Ve většině případů si obec zvolí tzv. interní číslo provozovny, ale může použít i číslo přidělené v Rejstříku živnostenského podnikání (www.rzp.cz), vázané k adrese sídla. IČP se použije k identifikaci provozovny obce jako ohlašovatele i jako partnera pro účely sledování toků odpadů.

Pro vytvoření „interního čísla provozovny" platí základní pravidla, viz metodický návod MŽP k používání IČP https://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni.

Pokud obec chce vést zvlášť evidenci za dvě provozovny např. „za občany" a „za úřad", je to možné, přičemž každá z těchto provozoven musí být označena odlišně a v souladu s metodickým návodem MŽP k používání IČP. Rovněž roční
hlášení o produkci a nakládání s odpady obec podává za tyto dvě provozovny.

Pokud obec provozuje zařízení k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech (s přiděleným IČZ), pak samostatně vede za toto zařízení průběžnou odpadovou evidenci a podává roční hlášení.

Roční hlášení

Obec zasílá roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (včetně odpadů od živnostníků zapojených do obecního systému) a podrobné údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou.

V rámci popisu obecního systému nakládání s komunálními odpady je důležité rozlišit, zda je platba občanů za komunální odpady nastavena podle množství produkovaných komunálních odpadů (tj. platba na základě počtu, hmotnosti nebo objemu sběrných nádob, případně frekvence jejich svozu).

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady obec podává za „provozovnu na adrese sídla" („za občany").

Pokud obec provozuje zařízení k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech (s přiděleným IČZ), pak za toto zařízení podává roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

Pokud obec odesílá nebezpečný odpad, je odesílatelem a uvede jedno místo nakládky s identifikačním číslem provozovny vztaženým k adrese sídla obce (IČZÚJ sídla obce).

Pokud nebezpečný odpad v obci sbírá mobilní zařízení ke sběru odpadů, odesílatelem je provozovatel mobilního zařízení ke sběru a uvede jedno místo nakládky s identifikačním číslem provozovny vztaženým k adrese sídla obce (IČZÚJ sídla obce).

Školy – „Školní sběr"

MŽP doporučuje, aby škola (samostatný subjekt s IČO) odpad evidovala ve své odpadové evidenci, jakožto původce odpadu, jelikož se jedná o odpady vyprodukované jejími žáky a jejich rodiči při činnosti školy.

Obec také může školu (samostatný subjekt s IČO) zahrnout do obecního systému nakládání s komunálními odpady a zřídit ve škole místo pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu. Občané jsou obcí informováni o možnosti odkládat složky komunálního odpadu na určené místo ve škole. Potom obec je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (A00), to zároveň omezuje školu v prodeji tohoto odpadu. Tato varianta vyžaduje smluvní vztah mezi obcí a školou, proto MŽP předpokládá, že nebude školami využívána.

Zařízení ke sběru odpadů - „Sběrny odpadů"

Běžně sběrna odpadů (zařízení povolené podle § 14 odst. 1 zákona, samostatný subjekt s IČO) není zahrnuta do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Sběrna přebírá odpad od občana (BN30). V evidenci partnerem je občan obce s IČZÚJ obce, kde byl odpad vyprodukován, když toto nelze zjistit, pak s IČZÚJ obce, na jejímž území se nachází sběrna. Obec není původcem tohoto odpadu.

Obec také může soukromou sběrnu odpadů (zařízení povolené podle § 14 odst. 1 zákona, samostatný subjekt s IČO) zahrnout do obecního systému nakládání s komunálními odpady a zřídit zde místo pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu. Sběrna přebírá odpad od obce (B00) a informuje obec o množství přebraných odpadů. V evidenci je partnerem obec (s IČZÚJ obce). Obec je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (A00). Občané jsou obcí informováni o možnosti odevzdat odpad do sběrny.

Sběrné dvory

Pokud má obec zřízen sběrný dvůr jako shromažďovací místo (takovéto místo nemusí být provozováno podle § 14 odst. 1 zákona, IČO obce) v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady, pak je zde občany odkládán odpad. Obec je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (A00).

Sběrný dvůr (zařízení povolené podle § 14 odst. 1 zákona, samostatný subjekt s IČO) je zahrnut do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Sběrný dvůr přebírá odpad od obce (B00) a informuje obec o množství přebraných odpadů. V evidenci je partnerem obec (s IČZÚJ obce). Obec je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (A00). Občané jsou obcí informováni o možnosti odkládat odpad do sběrného dvora.

Sběrný dvůr (zařízení povolené podle § 14 odst. 1 zákona, provozovatelem je obec, IČO obce) je obecním zařízením, které přebírá odpad od obce (B00). V evidenci je partnerem obec (s IČZÚJ obce). Obec je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (A00). Občané jsou obcí informováni o možnosti odkládat odpad do sběrného dvora.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.