Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Identifikační číslo provozovny pro evidence odpadů. Živnostenské IČP, interní IČP, číslo ORP/SOP.

Podrobné informace, jak správně používat identifikační číslo provozovny.

03. srpen 2016

Vznik odpadů v (klasické) provozovně

Pokud se jedná o provozovnu podle živnostenského zákona, najdete identifikační čísla provozovny (IČP) na stránkách Živnostenského rejstříku www.rzp.cz (Vyhledávání > zadat IČ či název a vyhledat > údaje bez historie a ke konci výpisu jsou 10-ti místná čísla provozoven). 

Vznik odpadů mimo (klasickou) provozovnu (stavby, servisní zásahy, zařízení...)

V případě, že Vám vznikají odpady i na jiných místech, než jsou živnostenským zákonem definované stabilní nebo mobilní provozovny, je potřeba nahradit kód IČP.

Pokud provozovna není provozovnou podle zvláštních právních předpisů, pak v úvahu přicházejí dvě varianty náhrady kódu IČP:

1) Jedná se o samostatnou provozovnu:

Místo vzniku odpadu - v provozovně bez IČP (která IČP mít nemusí nebo nemůže)
Odpad vzniká původci na stálých místech (stavby, samostatné sklady, vodojemy, přečerpávací stanice odpadních vod, garáže techniky), která mohou být považována za samostatné provozovny (dle zákona o odpadech (ZOO) a vyhlášky), ale současně nejsou provozovnami dle živnostenského zákona - nemají přidělené IČP.

Náhrada IČP (evidence, ohlašování):
Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost (viz varianta 2)), uvádí se interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám (evidence, roční hlášení, ohlašování přepravy NO). Podrobnější informace pro tvorbu interních IČP.

Zákon o odpadech ani vyhláška nestanoví povinnost oznamovat toto interní číslo oprávněné osobě při předání odpadu, je však zřejmé, že se jedná o nedostatek vyhlášky, a původci odpadu nebrání nic, aby toto interní číslo sdělil oprávněné osobě jako náhradu IČP.

2) Nejedná se o samostatnou provozovnu (bez ohledu na IČP):

Místo vzniku odpadu - mimo samostatnou provozovnu
Odpad vzniká původci při činnosti mimo provozovnu (např. při údržbě veřejné liniové infrastruktury, údržbě veřejné zeleně, při provádění drobných staveb, rekonstrukcích staveb či demolicích atd.) - tzv. hlášení za činnost.

Náhrada IČP (evidence, ohlašování):
V případě, že se jedná o hlášení za činnost, při které vznikla produkce odpadů nebo bylo s odpady nakládáno na příslušném území obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, pak se místo IČP uvádí kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

V souvislosti s vyhláškou č. 83/2016 Sb. (novela vyhlášky č. 383/2001 Sb.) vzniká dodavateli odpadu do zařízení k nakládání s odpady povinnost (dle bodu 2 přílohy č. 2 vyhlášky) předat oprávněné osobě informace, mimo jiné i k identifikaci provozovny, z níž je odpad do zařízení předáván:

Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové dodávky nebo první z řady dodávek následující písemné informace (vztahující se k dodavateli a provozovně):

 • IČO, bylo-li přiděleno;
 • obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu;
 • identifikační číslo provozovny, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen ,,IČZUJ") provozovny.
 • V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a ČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádějí.

Z tohoto přehledu je zřejmé, že vyhláška na možnost/povinnost sdělení interního čísla označení samostatné provozovny (bez IČP) pozapomněla a řeší případ pouze pro provozovnu s IČP a nebo pro vznik odpadů mimo provozovnu (kód ORP/SOP).

Z logiky věci lze usuzovat, že interní číslo samostatné provozovny, která nemá přiděleno IČP, tento jednoznačný identifikátor nahrazuje. Toto interní číslo samostatné provozovny stanovené původcem odpadů pro potřeby vedení evidencí a ohlašování odpadů (neboť je původce povinen jej užít při vedení své průběžné evidence odpadů a v ročním hlášení, nebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů) nahrazuje IČP i v případě předání odpadů z provozovny bez IČP.

Provozovatel zařízení by tedy měl od dodavatele odpadu požadovat sdělení buď IČP (nebo IČZ, jedná-li se o oprávněnou osobu), nebo interní číslo samostatné provozovny nebo kód ORP (v případě území hl. m. Prahy kód SOP).

Poznámka k interní evidenci odpadů

Pokud by byly odpady převáženy z jiných míst (např. z provozoven s interním číslem samostatné provozovny) na některou z provozoven s IČP, kde by byly soustřeďovány před jejich odvozem na zařízení oprávněné osoby, - pak by se uvádělo, při předání oprávněné osobě, IČP provozovny, ze které je odpad předáván oprávněné osobě. V takovém případě by se vedly v průběžné evidenci odpadů i interní (firemní) přesuny odpadů na příslušnou provozovnu s IČP z provozovny s interním číslem samostatné provozovny, případně s kódem ORP/SOP, při evidenci odpadů za činnost v ORP - soustřeďovaných na provozovně s IČP.

(zdroj: Enviweb.cz)

 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ISPOP 2019: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

  Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny legislativy ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

 • ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novely vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.