Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Odpady: Jeden zákon se změnil na tři

14. červen 2010

Novela vznikla na přelomu let 2009 a 2010 a odborné veřejnosti byla představena na kulatém stole ministra životního prostředí. 

DŮVODY PŘIJETÍ NOVELY

Je to zejména povinnost České republiky převést novou rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství (ES) č. 98/2008, o odpadech a zrušení některých směrnic do 12. října letošního roku. Kromě toho reaguje na několik řízení o porušení Smlouvy o založení Evropských společenství. Jedno z nich (řízení č. 2006/2478) je proti ČR vedeno kvůli nesprávné transpozici směrnice Rady ES z roku 1999 o skládkách odpadů. Další řízení je z roku 2008 a týká se neprovedení směrnice EP a Rady ES o odpadních bateriích a akumulátorech. Třetím řízením (z roku 2009) je nesprávné provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.

O transponování evropské rámcové směrnice se jednalo již za ministra životního prostředí Martina Bursíka, byla snaha, aby se veškeré potřebné změny objevily v novém odpadovém zákoně. Na dohodu o jeho rámcové podobě však nedošlo a čas se ukázal být příliš drahým. Proto se uskutečnila jakási »nouzová« verze, a to přijetí samotné euronovely, které nás může uchránit před případnými sankcemi ze strany EU.

Zákon o odpadech by měl být předmětem přípravy a projednání ve volebním období nové vlády. Zvažuje se rozdělení na část odpadovou a část týkající se zpětného odběru odpadních výrobků. Podle Zdeňky Bubeníkové, ředitelky odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, přípravy na nové právní úpravě nejdříve začínají zpracováním tezí, které jsou diskutovány s odbornou veřejností.

JAKÉ NOVINKY PŘINÁŠÍ

Obsahem euronovely jsou nové povinnosti, technické záležitosti i úprava některých definic s ohledem na evropskou legislativu - například, jak je definován nebezpečný či komunální odpad, původce odpadu a další. Jiné definice jsou doplňovány ve smyslu evropské právní úpravy - skládkování, využití odpadu, pojem obchodníka s odpadem. Mezi nebezpečnými vlastnostmi odpadu je nově uvedena také senzibilita.

Důležitá jsou ustanovení, týkající se energetického využití odpadu. Stejně jako rámcová směrnice o odpadech, tak euronovela zákona o odpadech obsahuje vzorec pro výpočet energetické účinnosti spaloven komunálního odpadu.

Pokud spalovna komunálního odpadu dosahuje určité hodnoty účinnosti (hodnoty budou uvedeny v příloze č. 12 zákona o odpadech), tak se nebude jednat o odstraňování komunálního odpadu, ale o jeho využití. Energetická účinnost se počítá z ročního množství vyrobené energie, vstupu paliv a množství energie v odpadech. Všechny tři české spalovny by měly těchto hodnot dosahovat, takže budou považovány za zařízení na využití odpadů.

Nově bude mít obce možnost stanovit v obecně závazné vyhlášce systém nakládání s komunálními odpady i pro biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu. Původním záměrem bylo, že budou mít zavedení sběru bioodpadů jako povinnost. Euronovela ustoupila od povinnosti, dala ale obcím možnost stanovit ho vyhláškou. Záleží totiž na jejich reálných možnostech, jak zajistit a financovat tento sběr a jaké jsou možnosti zpracování vytříděné suroviny a odbyt kompostu.

Euronovela zavádí povinnost státu zpracovat tzv. Programy předcházení vzniku odpadů, které musí obsahovat konkrétní opatření a cíle. Stanou se součástí Plánu odpadového hospodářství ČR. Tyto programy musí být podle směrnice přijaty do roku 2013, uvedla Zdeňka Bubeníková, ředitelka odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

V oblasti skládkování odpadů se právní úprava mění tak, aby byla plně slučitelná se směrnicí č. 1999/31/ES, o skládkách. Jde zejména o tři fáze - kontrolu skládky před zahájením ukládání odpadů, udělování souhlasu krajského úřadu s uzavřením skládky a stanovení podmínek pro následnou péči o skládku. Povinné je finanční zajištění první fáze provozu skládky ještě před jejím zahájením, a to ve formě pojištění či účelově založeného účtu.

Nově je také upravena povinnost zajistit stažení baterií a akumulátorů z trhu, pokud byly na trh uvedeny po 26. září 2008 a obsahují více kadmia, než povoluje směrnice o bateriích a akumulátorech.

Reakcí na řízení týkající se autovraků je pak doplnění povinností výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadů z vybraných autovraků (přiměřená hustota míst zpětného odběru, zpřesnění informační povinnosti výrobců vůči zpracovatelům autovraků).

NOVÝ ODPADOVÝ ZÁKON

Přípravy návrhu nového odpadového zákona byly zahájeny letos v lednu s tím, že vzniknou dva zákony - zákon o odpadech a zákon o zpětném odběru odpadních výrobků. Každá pracovní skupina se zaměřuje na jedno konkrétní problematické téma odpadového hospodářství. Členy těchto skupin jsou zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i dalších ministerstev, České inspekce životního prostředí, agentury CENIA, klíčových hráčů na trhu a neziskových organizací.

Jde například o hierarchii nakládání s odpady. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována takto:

předcházení vzniku odpadů,

příprava k opětovnému použití,

recyklace odpadů,

jiné využití odpadů, například energetické využití,

odstranění odpadů.

Možnost odchýlení od této hierarchie je nastavena jen v tom případě, když se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícím vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Je třeba také definovat stav, kdy odpad přestává být odpadem. Tato situace může nastat například tehdy, pokud byl odpad předmětem některého ze způsobů využití a splňuje další podmínky, jako například běžnou využitelnost ke konkrétním účelům apod. Využití věcí přitom nesmí vést k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo na lidské zdraví.

Součástí legislativy jsou ekonomické nástroje a snaha omezit administrativní náročnost včetně vedení evidence. Návrh nového odpadového zákona se dotýká rovněž dalších oblastí - biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů včetně zdravotnických, komunálních odpadů a poplatků za nakládání s nimi a podmínek provozu zařízení k nakládání s odpady. Zahrnuje také kontrolní mechanismy a nástroje vynucování dodržování zákonných povinností.

Závěry z jednání pracovních skupin byly zpracovány do tzv. rozšířených Tezí odpadového hospodářství v České republice. O dalším harmonogramu prací na přípravě nového zákona o odpadech a zákona o zpětném odběru odpadních výrobků rozhodne vedení Ministerstva životního prostředí. Veřejné projednání těchto rozšířených tezí se uskutečnilo na kulatém stolu, který uspořádala ministryně životního prostředí Rut Bízková letošního 28. května.


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BUDOU ŘEŠIT TŘI ZÁKONY:

V současné době tzv. euronovela stávajícího zákona o odpadechtranspozice evropské rámcové směrnice, která již byla přijata.

Později to bude zcela nový zákon o odpadech.

Zákon o zpětném odběru odpadních výrobků, na kterých se pracuje.

AUTOR: MILENA GEUSSOVÁ

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.