Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Máte už bezpečnostního poradce ADR?

Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí platí nejen pro dopravce. Téměř každá firma odesílá (např. nebezpečné odpady) či přijímá (chem. látky) nebezpečné věci a tím se na ně vztahuje dohoda ADR a silniční zákon. 

06. květen 2017

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob

Seminář: Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Seminář je vhodný i jako školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Povinnosti osob zúčastněných na přepravě (odesílatel, dopravce, příjemce) nebezpečných věcí stanovuje zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Povinnosti odesílatele (§ 23 odst. 1)

Odesílatel je osoba předávající nebezpečné věci k přepravě. Odesílatelem je např. každý původce či oprávněná ospba, která předává nebezpečný odpad k odvozu (výjimku tvoří případ, kdy je NO předáván provozovateli mobilního zařízení; v tom případě je odesílatelem provozovatel tohoto zařízení)

Odesílatel je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR zejména:

 1. předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady (v případě NO je to ohlašovací list přepravy),
 2. použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly,
 3. zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami,
 4. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 5. zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě.

Povinnosti dopravce(§ 23 odst. 2)

Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR zejména

 1. zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
 2. zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady,
 3. zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný,
 4. provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 5. převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 6. používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou,
 7. vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji,
 8. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

Povinnosti příjemce (§ 23 odst. 3)

Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR zejména

 1. ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 2. zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě. 

Přeprava pro vlastní potřebu

Povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby.

Kdy nemusí být bezpečnostní poradce (§ 17 vyhl. 478/2000 Sb.)

Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou, jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4.

Názvy zmiňovaných bodů z ADR:

1.1.3.6 Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou
2.2.7.1.2 Kontaminace (radioaktivní látky)
3.3 Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty
3.4 Nebezpečné věci balené v omezených množstvích

Povinnost mít bezpečnostního poradce se tedy nevztahuje na firmy, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, které jsou v každé dopravní jednotce menší než:

 • limity uvedené pro vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce, pokud je přepravován podlimit,
 • limity stanovené pro přepravu v omezeném množství,
 • radioaktivní látky nespadající pod ADR,
 • pokud se přepravovaných množství týkají zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty.

Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností:

 • Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)?
 • Nebo převážíte nebezpečný odpad?
 • Odesíláte nebezpečnéh odpady?
 • Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí?

Podrobné informace o povinnostech běžných firem v oblasti ADR se dozvíte na semináři:

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.