Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky

19. březen 2012

Nová vyhláška především musela reagovat na nový vodní zákon (č. 150/2010Sb.). Z něj vyplynuly požadavky na odborně způsobilou osobu pro zkoušenítěsnosti zařízení pro dopravu a skladování nebezpečných závadných látek (nádrže,potrubí, cisterny).

Zkušenosti z praxe jsou v novele reflektovány ve změně pojmu nakládání vevětším rozsahu, doplnění některých definic, zpřesnění pojmu kontrolní systém,definování zkoušky těsnosti a upravení náležitostí havarijního plánu. Podle slovodborníků byla původně vyhláška novelizována s cílem zajistit obecnou kontrolunad prováděním zkoušek těsnosti a s důrazem na zemědělské podniky. Podle Bc.Václava Vondry (Unipetrol Services, s. r. o.) však připomínkovým řízením došlo kpostupným úpravám, které komplikují zavedený systém kontrol těsnosti v chemickémprůmyslu.

DŮLEŽITÉ NOVELIZAČNÍ BODY

Do paragrafu § 2 písm. a) novely bylo nově vloženo slovo "skládkování". Vdůsledku toho se povinnost vytvořit havarijní plán týká i skládek. Na konferencik otázkám ekologické újmy k tomu poznamenal RNDr. Václav Kliment (MŽP): "Skládkysice pod tuto vyhlášku nově spadají, ale nemělo by je to nějak závažněpostihnout. Má-li skládka již nyní havarijní jímku, stejně k ní musí míthavarijní plán. Avšak průsakové vody ze skládek, které zejména ohrožují jakostpovrchových nebo podzemních vod, obvykle spadají do definice odpadních vod, ajsou tudíž zcela mimo intence § 39 vodního zákona."

Stejný paragraf § 2 písmeno b) a c) nastavuje, že nakládání se závadnýmilátkami již nyní platí pro všechny. Předchozí úprava omezená jen na podnikajícísubjekty nebyla v souladu s vodním zákonem (viz tab. 1).

Paragraf 2 obsahuje řadu definic (kontrolní systém, nadzemní nádrž). Jakoodborně způsobilá osoba se zde definuje fyzická osoba, způsobilá podle § 6 aprovádět zkoušky těsnosti potrubí. Václav Vondra upozorňuje, že v návrhu novelybyla uvedena i osoba právnická. "Omezení pouze na fyzické osoby může způsobitproblémy, neboť bude třeba řešit například jejich zodpovědnost vůčizaměstnavateli." Pod pojmem "havarijní jímka" se sjednocují různorodápojmenování (jímka, záchytná vana nebo nádrž). Úprava je přenesena z ČSN 753415,kde platila pro ropné látky.

KONTROLNÍ SYSTÉM

Upřesnění požadovaných funkcí kontrolních systémů pro zjišťování únikuzávadných látek nalezneme v § 3, včetně postupu při provádění zkoušek těsnosti,souladu s technickými normami nebo obsahu písemného předpisu pro prováděnízkoušek. Případné úniky závadných látek musí být zjišťovány kontrolním systémem,který zjišťuje těsnost zařízení, přítomnosti závadné látky v jeho okolí a obecněv životním prostředí, či měří hladinu závadné látky.

"V chemickém průmyslu je podobná kontrola prováděna v podstatě vždycky avětšinou více systémy najednou," upozorňuje Václav Vondra. "Novela v podstatěupřesňuje požadavky na reál-ný stav běžných kontrolních systémů v chemickémprůmyslu."

Evidence kontrol je na vyžádání předkládána příslušnému vodoprávnímu úřadu aČeské inspekci životního prostředí, včetně technické výkresové dokumentacekontrolovaných zařízení. V novele však není upřesněno, jak se má vyplnitprovozní předpis pro zkoušku a hrozí riziko, že bude vyplněn ledabyle,neodborně. "Je třeba mít důkladně zpracovaný provozní předpis. Doporučuji,abyste měli kompletní doklady s uvedením člověka, který kontrolu uváděl," radíVáclav Vondra. "V případě sporu nebo havárie je dobré mít dokumentaci vpořádku." Provozní předpis pro provedení zkoušky je jedním nástrojů, jak se můžeprovozovatel nádrže chránit před odborně způsobilou osobou (OZO), která nemusíbýt zcela odborně zdatná. Pokud se provozovateli zařízení nebude předpis zdátjako korektní, nemusí si nechat od dané OZO zkoušku těsnosti provést.

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA

Požadavky na odborně způsobilou osobu (OZO), která může provádět avyhodnocovat zkoušky těsnosti, jsou uvedeny v paragrafu 6 a. Potřebuje k tomuvzdělání z oboru odpovídajícího prováděné zkoušce a musí být držitelem platnéhocertifikátu nebo osvědčení podle odpovídající technické normy, například vsystému certifikace dle ČSN EN 473. "Pokud je žadatel o OZO v tomto systému, jena základě své žádosti bez nutnosti dalších dokladů uveden na seznamu OZO,"poznamenává Viktor Kliment.

Podle novely doloží odborně způsobilá osoba svou způsobilost k prováděnízkoušek těsnosti ověřenými fotokopiemi všech oprávnění a certifikátů a doklademo zdravotní způsobilosti spolu s čestným prohlášením Ministerstvu životníhoprostředí, a to nejpozději dva měsíce před provedením první zkoušky těsnosti.Václav Vondra však upozorňuje: "Stačí-li MŽP pouze čestné prohlášení anespecifikuje, jaké certifikáty má OZO mít, je na nejnižší příčce přísnosti.Například v ČSN 753415 (ropné látky) se uvádí, že je může provádět jenorganizace pověřená státní zkušebnou. V seznamu OZO na ministerstvu je však jen15-20 % lidí, kteří mají certifikaci od zkušebny. Firma by si pro jistotu mělabrát na zkoušky jen člověka s certifikátem od zkušebny." Realita seznamu OZO jevšak jiná, ze 70 osob jich certifikát dle ČSN EN 473 má 39.

"Pro obsah čestného prohlášení nejsou dána konkrétní pravidla. Se všemi, kdochtějí být zapsáni, však rozsáhle komunikujeme, takže o nich máme dostatekinformací," oponuje Viktor Kliment.

V případě, že pro provedení dané zkoušky těsnosti neexistuje odpovídajícísystém certifikace, odborně způsobilá osoba musí splnit několik předpokladů:zdravotní způsobilost (doloženou lékařskými prohlídkami jednou za tři roky) avzdělání a praxi v požadovaném rozsahu (VŠ+1 rok praxe, SŠ+3 roky praxe,vyučení+6 let praxe). OZO také musí prokázat znalosti právních předpisů atechnických norem upravujících provoz, údržbu a zkoušení příslušného zařízení askladované závadné látky.

NÁHRADNÍ ZPŮSOBY

Neexistuje-li pro zkoušku těsnosti odpovídající technická norma, provede senáhradním způsobem. Podle novely pak musí mít OZO vzdělání z oboru hydrogeologienebo hydrochemie a být držitelem osvědčení k vyhodnocování výsledků geologickýchprací v oboru sanační hydrogeologie.

Podle Bc. Vondry je zde hlavní problém uplatnění vyhlášky: "Nedovedu sipředstavit, že bychom na náhradní způsoby najímali hydrogeology, kteří zkouškytěsnosti vůbec nedělají. V tomto smyslu se musí změnit definice OZO."

Definice OZO pro náhradní způsob se má podle něj vztahovat jen na hodnoceníekologického stavu půdy nebo podzemní vody, nikoliv na kontrolu těsnosti výstupůsondy na měření podtlaku či vizuální kontrolu sváru nádrže. V souvislosti stímto ustanovením již Svaz chemického průmyslu vyvolal jednání s Ministerstvemživotního prostředí.

Seznam OZO je zveřejněn na www.mzp.cz a připravuje se také systémelektronického ohlašování OZO - dokumenty bude nutné doplnit poštou.

VÝHLED

Podle novely vyhlášky o nakládání se závadnými látkami nemůže zkoušky dělatjen tak někdo, ale pouze odborně způsobilá osoba. Vyhláška však nezměnilapětiletou frekvenci zkoušek těsnosti. Jelikož vyhláška platí od léta 2011,všichni mají ještě skoro čtyři roky - do roku 2014 musí mít všichni kontrolytěsnosti zpracované OZO.

"Před červencem 2011 nemusela dělat zkoušky těsnosti odborně způsobiláosoba," zdůrazňuje Václav Vondra. "Až do roku 2014 mají všichni zkouškyprovedené správným způsobem podle tehdy platné legislativy. Další zkoušku všakjiž musí udělat OZO." Jinak je tomu u zemědělců, kteří dosud povinnosti zkoušektěsnosti vůbec neměli. Ti nyní začínají od nuly.

Zpracováno na základě přednášek RNDr. Viktora Klimenta (MŽP) a Bc. VáclavaVondry (Unipetrol Services, s. r. o.) na konferenci "Novela havarijnívyhlášky..." pořádané společností EKOMONITOR Chrudim.

NOVELA VYHLÁŠKY

Vyhláška č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., onáležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejichškodlivých následků.

Vyšla ve Sbírce zákonů 29. června 2011, částka 63/2011. Účinnosti nabyla dne15. července 2011.

PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TĚSNOSTI V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

Systém zkoušek je založen na pyramidě

Denní kontroly integrity (směnový pracovník)

Kontrolní prohlídky (technik-mechanik) - čtvrtletní

Roční prohlídky (zkoušky těsnosti) - tříleté

Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky - pěti až devítileté

Zkoušky provádí

 • Ve vyhrazených zařízeních revizní technici
 • V ostatních zařízeních technici údržby (interní i externí)

Zkoušky provádí

 • Revizní technici s průkazem dle příslušných vyhlášek
 • Zkušení technici údržby
 • Dílčí částí těchto zkoušek mohou být nedestruktivní defektoskopickékontroly, prováděné pracovníky zkušeben dle EN 473

Zkoušky - NDT dle EN 473 jsou jen dílčí součástí kontrol těsnosti, rozhodněnejsou hlavní a garantující integrální kontrolou těsnosti pro zařízení

HLAVNÍ ZMĚNY V NOVELE HAVARIJNÍ VYHLÁŠKY

 • Změna limitů množství látek pro zpracování havarijních plánů
 • Změna limitů pro zacházení ve větším rozsahu a spojeným se zvýšenýmnebezpečím pro vody
 • Doplněny definice (záchytná vana, havarijní jímka, nadzemní nádržapod.)
 • Stanovuje požadavky na odborně způsobilou osobu podle § 39 odst. 4 písm. d)vodního zákona včetně způsobu jejich "akreditace"
 • Stanovuje postupy provádění zkoušek těsnosti
 • Doplněno "skládkování" do nakládání se závadnými látkami
 • Doplnění zemědělských pozemků s místy pro uložení hnojiv
 • Definuje - upřesňuje kontrolní systém
 • Doplňuje náležitosti havarijního plánu pro ochranu vod
 • Základní principy rozhodování

Autoři: -jhm -

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.