Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti vyplývající ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Ze zařazení látky na seznam SVHC látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) mohou pro společnosti vyplývat určité zákonné povinnosti. Tyto povinnosti, jež nabývají účinnosti dnem zařazení na seznam, se týkají nejen těchto látek samotných nebo ve směsích, ale také jejich přítomnosti v předmětech.

26. červenec 2020

Látky v předmětech

Společnosti, které jsou v EU nebo EHP dodavateli předmětů obsahujících látky zařazené na seznam SVHC látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) v koncentracích převyšujících 0,1 % hmot., jsou povinny poskytnout svým zákazníkům dostatečné informace umožňující bezpečné používání příslušného předmětu.

Společnosti, které jsou v EU nebo EHP dodavateli předmětů obsahujících látky zařazené na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) v koncentracích převyšujících 0,1 % hmot., jsou povinny poskytnout spotřebiteli na vyžádání dostatečné informace umožňující bezpečné používání příslušného předmětu. Tyto informace jsou společnosti povinny poskytnout do 45 dní od obdržení žádosti.

Výrobci a dovozci předmětů v EU a v EHP jsou povinni uvědomit agenturu ECHA, pokud jejich předmět obsahuje látku zařazenou na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV). Tato povinnost platí v případě, že je látka v daných předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok a že je koncentrace látky v těchto předmětech vyšší než 0,1 % hmot.

Příslušné oznámení je třeba předložit do 6 měsíců od zařazení látky na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV). Oznámení se nevyžaduje, pokud:

  • výrobce nebo dovozce předmětu může vyloučit, že budou lidé a životní prostředí při používání a likvidaci předmětu uvedené látce vystaveni. V takovém případě je však výrobce nebo dovozce povinen poskytnout příjemci předmětu příslušné pokyny,
  • látka již je pro toto použití registrována.

Bezpečnostní listy látek samotných a látek ve směsích

Společnosti, které jsou v EU a EHP dodavateli látek zařazených na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV), ať již samotných nebo ve směsích, jsou povinny dodat svým zákazníkům bezpečnostní list.

U již vypracovaných bezpečnostních listů je třeba aktualizovat oddíl 15 tak, aby z něj bylo zřejmé, že se jedná o látku vzbuzující mimořádné obavy (čl. 31 odst. 9 písm. a)).

Společnosti, které jsou v EU a EHP dodavateli směsí, jež nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, jsou povinny příjemcům na vyžádání poskytnout bezpečnostní list, pokud:

  • směs obsahuje alespoň jednu látku v individuální koncentraci ≥ 0,1 % hmot. v případě neplynných směsí a
  • látka je zařazena na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) podle čl. 57 písm. d) (perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT)), písm. e) (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB)) nebo písm. f) )(látka vyvolávající obavy na odpovídající úrovni).

Tím nejsou dotčeny všeobecné povinnosti platné pro všechny společnosti, které jsou v EU a EHP dodavateli směsí neklasifikovaných jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008, poskytnout příjemci na vyžádání bezpečnostní list, pokud směs obsahuje látku ohrožující lidské zdraví nebo životní prostředí a tato látka je ve směsi přítomna v individuální koncentraci ≥ 1 % hmot. v případě neplynné směsi nebo ≥ 0,2 % obj. v případě plynné směsi.

Minimalizace uvolňování látek

V případě látek splňujících kritéria PBT a vPvB jsou výrobci a dovozci povinni nejpozději v době, kdy jsou tyto látky jako takové zařazeny na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV), při realizaci opatření řízení rizik k minimalizaci expozice a emise pro člověka a životní prostředí a při jejich doporučování následným uživatelům použít informace ze svých zpráv o chemické bezpečnosti. Na základě výše uvedených doporučení jsou následní uživatelé povinni určit a uplatňovat vhodná opatření k dostatečnému omezení příslušných rizik.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii: 

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.