Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

SCIP databáze zlepší transparentnost informací o nebezpečných látkách v předmětech

Agentura ECHA zveřejnila informační požadavky pro připravovanou databázi předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (SVHC). Společnosti budou muset do databáze požadované informace předkládat od ledna 2021.

07. říjen 2019

Podle rámcové směrnice o odpadech musí dodavatelé předmětů obsahujících látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) z Kandidátského seznamu poskytnout agentuře ECHA informace o jejich bezpečném používání. Nová databáze SCIP [Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)] bude obsahovat informace o látkách SVHC v předmětech jako takových nebo ve složených předmětech (výrobcích).

Na počátek roku 2020 je naplánováno spuštění prototypu databáze, která bude časem vylepšena a rozšířena. Společnosti uvádějící výrobky na trh EU, budou muset podávat od 5. ledna 2021 oznámení. Cílem je podpora nahrazování nebezpečných chemických látek v předmětech a podpora oběhového hospodářství.

Informační požadavky, které databázi definují, byly vyvinuty na základě právních požadavků a konzultací s Evropskou komisí, členskými státy a zúčastněnými stranami. Dodavatelé předmětů musí poskytnout:

 • informace, které umožní identifikovat předmět;
 • název, koncentrační rozmezí a lokalizaci látky SVHC v předmětu;
 • případně další informace o bezpečném používání předmětu.

Databáze SCIP poskytne provozovatelům, kteří zpracovávají odpad, informace o přítomných nebezpečných látkách, aby bylo možné před recyklací potenciálně „vyčistit" materiálové toky a znovu použít při výrobě nových předmětů a zajistit bezpečné oběhové hospodářství.

Zvýšená transparentnost přítomnosti nebezpečných látek v předmětech pomůže navíc zlepšit informovanost spotřebitelů při nákupu výrobků a poskytne informace o tom, jak tyto předměty nejlépe používat a jak s nimi nakládat.

Další mezníky:

 • Podzim 2019: zahájení testování skupinou uživatelů a seminář zúčastněných stran v ECHA (předběžné datum 12. listopadu);
 • Počátek roku 2020: spuštění prototypové verze databáze;
 • Červenec 2020: lhůta pro členské státy k transpozici právních požadavků do vnitrostátního práva;
 • 5. ledna 2021: počátek oznamovací povinnosti pro průmysl.

Další informace

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví

  Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami.

 • Skladování chemikálií: 2-denní kurz

  2-denní kurz, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Ve druhém dni také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů. Bezpečnost práce (sklady nebezpečných látek, pracoviště), společné skladovaní, dohoda ADR, závažné havárie: posouzení objektu, závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku), zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů), požární ochrana (skladování nebezpečných látek).

 • REACH pro předměty

  Kurz věnovaný problematice výroby a dovozu předmětů z pohledu nařízení REACH. Vyrábíte, dovážíte nebo dodáváte předměty? Automobily, součástky, elektroniku nábytek či jiné běžné předměty? Je možné, že i pro Vás vyplývají určité povinnosti z nařízení REACH. Dozvíte se, jak se v povinnostech orientovat, jak vylepšit stávající systém kontroly u Vás ve firmě a zejména, jak všechny ty povinnosti splnit v případě kontroly.

 • Biocidy trochu jinak

  Legislativní požadavky, označování, veškeré náležitosti a povinnosti při uvádění těchto speciálních směsí na trh, ale hlavně – Případová studie uvádění biocidů na český trh na konkrétním příkladu biocidu.

 • Detergenty

  Stručný kurz shrnující povinnosti dodavatelského řetězce podle nařízení o detergentech (ES 648/2004).

 • Klasifikace směsí

  Podrobný dvoudenní kurz klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP (1272/2008). Na praktických příkladech se naučíte klasifikovat látky a směsi včetně vyhledávání dat a použití výpočtových metod klasifikace.

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.