Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

04. říjen 2009

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě souhlasu k provozování zařízení a s jeho provozním řádem. Tento souhlas uděluje krajský úřad. Souhlas k provozování zařízení může být nahrazen integrovaným povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Bez souhlasu k provozování nemůže být vydán kolaudační souhlas, vydávaný podle stavebního zákona pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Změní-li zařízení provozovatele, musí ten požádat do třiceti dnů od převodu užívacího práva o nový souhlas. Dosavadní souhlas k provozování zařízení přitom dále platí i pro nového provozovatele, dokud krajský úřad neudělí souhlas nový.

Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem je obec, na jejímž území má být zařízení provozováno.

U skládek nebezpečných odpadů se souhlas uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Tato lhůta se prodlužuje na základě žádosti provozovatele nejvýše na další 4 roky za podmínky, že jsou splněny povinnosti při provozování skládky stanovené zákonem o odpadech a vyhláškou č. 294/2005 Sb.

DOSAVADNÍ ZAŘÍZENÍ

V předchozím odpadovém zákoně (číslo 125/1997 Sb.) byly souhlasy upraveny jinak než dnes. Přestože je "nový" odpadový zákon v platnosti již hezkou řádku let, stále se najdou zařízení provozovaná bez příslušného souhlasu krajského úřadu. Nejčastěji se jedná o sběrny a výkupny odpadů.

Původní souhlasy podle zákona č. 125/1997 Sb. (tj. rozhodnutí vydaná do 31. 12. 2001) měla platnost omezenou do 31. 12. 2003. Jednalo se o souhlasy k provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů, zařízení ke zneškodňování odpadů a zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů, včetně souhlasů s provozními řády. Od počátku roku 2004 proto měli provozovatelé těchto zařízení získat nový souhlas, tentokrát již podle současného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Pro některá zařízení nebyl podle zákona č. 125/1997 Sb. třeba souhlas příslušného orgánu státní správy. Jednalo se o zařízení k využívání nebo úpravě odpadů kategorie ostatní. I u těchto zařízení však vyžadoval "nový" zákon č. 185/2001 Sb. po prvním lednu 2003 získání souhlasu k provozování. Totéž platí pro sběr nebo výkup odpadů - osoby, které ho prováděly, byly povinny získat souhlas podle "nového" zákona do konce roku 2002.

CO JE V ŽÁDOSTI

Obsah žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů stanovuje vyhláška číslo 383/2001 Sb. Žádost musí obsahovat důkladnou identifikaci žadatele (mj. obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, identifikační číslo žadatele, adresy všech provozoven, včetně doložení právního vztahu, a identifikaci osoby, oprávněné jednat). Požadují se také kopie živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku nebo zřizovací listiny a doklady o odborné způsobilosti odpadového hospodáře.

Technický popis zařízení (včetně všech souvisejících) má obsahovat také popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, popis přístupových tras, způsob skladování odpadů v zařízení a zejména seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude zařízení nakládat.

Nezbytný je i návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí, plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení a návrh provozního řádu a provozního deníku.

Při žádosti o souhlas k provozování skládky odpadů je kromě uvedených náležitostí potřeba doložit také celkovou kapacitu skládky odpadů podle projektové dokumentace, předpokládané množství odpadů, které naplní její kapacitu, hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky, návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.

PROVOZNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ DENÍK

Oba dokumenty jsou nutnou podmínkou k udělení souhlasu s provozem. Jejich obsah se liší pro různé typy zařízení a je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Provozní řád zařízení k využívání bioodpadů stanovuje vyhláška č. 341/2008 Sb. U zařízení ke sběru a zpracování autovraků stanovuje obsah provozního řádu vyhláška č. 352/2008 Sb. Zařízení pro nakládání s odpady se pro účely stanovení obsahu jejich provozního řádu dále dělí do skupin A, B, C, D. V provozním řádu musí být zaveden provozní deník, který slouží k dennímu dokumentování provozu. Dokumenty dokladující kvalitu přijatých odpadů se archivují po dobu 5 let, v případě skládek po dobu 30 let.

ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NEJSOU URČENA K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V těchto zařízeních je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky pro vstupní suroviny. Při nakládání nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, podle nichž je zařízení provozováno, ani předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí (například zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 86/2002 Sb., zákon č. 258/2000 Sb.). K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Provozovatelé takových zařízení mají povinnost zaslat údaje o zařízení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení. Povinné je i vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se archivuje po dobu nejméně 5 let (viz bod 5.15 a 5.16). Zařízení také musí splňovat požadavky stanovené v § 4-7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (technické požadavky na zařízení).

Ing. Zdeněk Fildán
Envi Group, s. r. o.

Dělení zařízení podle obsahu provozního řádu

 • Skupina A Zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu
 • Skupina B Zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání a odstraňování odpadů - kódy R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, D2, D8, D9, D10, D11, D13, D14 (přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb)
 • Skupina C Zařízení k využívání odpadů podle technologie R10
 • Skupina D Zařízení k odstraňování odpadů podle technologie D1, D3, D4, D5, D6, D12

Autor/ři: Zdeněk Fildán

Minimální rozsah denních záznamů v provozním deníku

 • Skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - jména obsluhy.
 •  Údaje o sledování provozu zařízení - spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle větru, o množství srážek.
 • Údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu.
 • Záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.
 • Záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.

Obsah provozního řádu

Zařízení skupiny A, včetně skladů odpadů

 • Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (ČIŽP, orgán místní samosprávy - obecní úřad, příslušný orgán státní správy apod.), adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č. p. p. a kat. území), údaj o ukončení stavby zařízení (kolaudační rozhodnutí, č.j., datum vydání), základní kapacitní údaje zařízení, údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.
 • Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů), účel, k němuž je zařízení určeno.
 • Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř, apod.)
 • Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob označení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.
 • Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy, meteorologické ukazatele apod.).
 • Organizační zajištění provozu zařízení.
 • Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů.
 • Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.
 • Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

Zařízení skupiny B:

Mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A musí provozní řád zařízení ze skupiny B obsahovat:

 • Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.
 • Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady).
 • Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu).
 • Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů.
 • Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení.
 • Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.

Legislativa

Souhlas k provozu zařízení:
Předpisy: § 14 odst. 1, § 19 odst. 2, § 39 odst. 3-6 zákona o odpadech, vyhláška č. 383/2001 Sb.

Zařízení, která nejsou určena k nakládání s odpady:
Předpis: § 14 odst. 2 zákona

Pravidelně vám přinášíme přehled povinností firem v oblastech odpadového hospodářství, včetně odkazů na prováděcí předpisy. Uvedený článek pochází z publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii.

Více informací na www.envigroup.cz.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.