Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Skladování chemických látek

Na skladování chemických látek a směsí se vztahuje celá řada předpisů. Některé z nich jsou poměrně nenápadné.

28. únor 2017

Skladování chemikálií - webinář, ON-LINE seminář

ON-LINE kurz, ve kterém projdete vše od bezpečnosti práce (ve skladech nebezpečných látek i na pracovišti), přes společné skladovaní, dohodu ADR, závadné látky (podle vodního zákona), po zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů) a požární ochranu (skladování hořlavých látek).

Úplné znění

Jedním z nich je nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Jedná se o prováděcí předpis k dnes již zrušenému zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), přesto je nařízení pořád platné.

V příloze č. 1 v bodě 11 stanovuje nařízení podrobnější požadavky na sklady chemických látek takto:

11. Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv

11.1 Provedení skladu musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů (například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Ve skladu, popřípadě na vstupu do něj, musí být viditelně umístěn seznam osob, oprávněných manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem ve skladu, a místní řád skladu.

11.2 Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů).

11.3 Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv musí mít nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce či přípravku.

11.4 K umělému osvětlení skladu smí být použito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený vypínač se umísťuje vně skladu.

Obecné požadavky na skladování chemických látek

 • nebezpečné chemické látky skladujte vždy v originálních označených a uzavřených obalech
 • při skladování nebezpečných chemických látek dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek
 • nebezpečné chemické látky skladujte maximálně do výšky 1,80 m
 • dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě
 • dodržujte veškeré skladovací pokyny uvedené v bezpečnostním listě
 • dodržujte pravidlo zacházení s prázdnými obaly jako s plnými (požadavek vodního zákona)
 • nebezpečné chemické látky skladujte tak, aby nemohlo dojít k poškození životního prostředí (přiměřené zabezpečení -např. záchytné vany, nepropustná podlaha, havarijní soupravy apod.)
 • skladovací místo musí být uzamčeno, viditelně označeno a vybaveno:
  • veškerými výstražnými symboly, které jsou na etiketách všech nebezpečných látek, které se ve skladovacím prostoru nacházejí (požadavek NV 375/2017 Sb.)
  • značkou sklad chemických látek
  • značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám
  • značkou zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm
  • vodou či oční sprchou
  • havarijní soupravou pro únik nebezpečných chemických látek
  • bezpečnostními pokyny pro případ úniku nebezpečné chemické látky (havarijní plán)
  • ochrannými pracovními pomůckami (rukavice, brýle, zástěra, holinky)
 • ve skladu platí zákaz otevírání obalů, přelévání či ředění nebezpečných látek
 • manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami mohou pouze proškolené osoby

Další předpisy

Skladování chemických látek upravují další předpisy, např.

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 450/2005 Sb., o o náležitostech nakládání se závadnými látkami
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 224/20015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě
 • norna ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Společné skladování chemických látek

Ne všechny chemické látky či směsi mohou být skladovány vedle sebe. Pravidla pro společné skladování chemikálií řeší bezpečnostní listy jednotlivých látek či směsí. Obecná pravidla jsou řešena např. normou TRGS 510.

 • Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

   Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

  • ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.