Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jste připraveni na zpřísnění emisních limitů?

Už zbývá jen jeden rok do uplatnění přísnějších emisních limitů pro spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva. Výjimka pro ně končí 31.12.2019. Za určitých podmínek je možná výjimka z emisního limitu pro oxidy dusíku. 

29. prosinec 2018

OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Seminář: Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Emisní limity do 31.12.2019

Aktuální emisní limity (EL) pro kotle a teplovzdušné přímotopy jsou uvedeny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. v tabulce 1.1.2 části II přílohy č. 2. (Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW).

 • 1.1. Specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje
  • Tabulka 1.1.2 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů před 1. zářím 2013, a které byly uvedeny do provozu nejpozději 1. září 2014

Konkrétně pro spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva je EL pro NOx 200 mg/m3 a pro CO 100 mg/m3.

Tyto specifické emisní limity byly sice dle znění přílohy platné jen do 19. prosince 2018, ale na základě výjimky v přechodném ustanovení (§ 29 odst. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) platí tyto původní EL až do 31.12.2019 pro spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva.

Emisní limity po 1.1.2020

Nové (přísnější) EL (tabulka Tabulka 2.1.2) se tedy spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva uplatní až od 1.1.2020. Pro spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva bude od roku 2020 emisní limit pro NOx 100 mg/m3 a pro CO 50 mg/m3.

Ustanovení § 29 odst. 5 je nutno chápat tak, že spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva mají odklad pro plnění přísnějších emisních limitů (do roku 2020), bez ohledu na stáří těchto zdrojů.

Při povolování nového stacionárního zdroje může však krajský úřad na základě § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší stanovit specifický emisní limit přísnější, než vyplývá z emisní vyhlášky (viz také § 4 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší).

Možnosti pro původní emisní limity i po 2020

Emisní vyhláška stanoví v příloze č. 2 část II, bodě 2.1 pro spalovací stacionární zdroje s výjimkou pístových spalovacích motorů a plynových turbín s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW, spalující plynné palivo a zkapalněný plyn, specifický emisní limit pro NOx ve výši 100 mg/m3. Současně je zde v poznámce  vztahující se k danému emisnímu limitu uvedeno, že "Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m3.".

Využití výše uvedené výjimky je možné pouze v případě, že provozovatel nemůže dosáhnout limitu 100 mg/m3 z objektivních technických důvodů a není podmíněno předchozí instalací nízkoemisního hořáku.

Emisní vyhláška ani zákon o ochraně ovzduší, jenž vyhláška provádí, způsob prokazování technické nemožnosti plnění emisního limitu za pomoci nízkoemisních hořáků ze strany provozovatele zdroje blíže nespecifikují.

Tuto skutečnost lze doložit např. vyjádřeními výrobců/dodavatelů nízkoemisních hořáků použitelných v provozovaném stacionárním zdroji.

Vhodným způsobem tvrzení dosažitelnosti respektive nedosažitelnosti 100 mg/m3 NOpomocí nízkoemisních hořáků může být také předložení odborného posouzení zpracovaného nezávislým odborníkem z oboru. Ke zpracování takového posouzení lze využít např. osobu autorizovanou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší (přestože jej zákon o ochraně ovzduší pro tyto případy nevyžaduje) nebo jinou odbornou autoritu, například znalce v oboru či  ysokoškolského pracoviště, kteří by tuto skutečnost nezávisle posoudili a vyhodnotili.

Doporučuje se uplatnění výše uvedené výjimky včas předjednat s příslušným krajským úřadem, který je primárně dle § 11 odst. 2 písm. d) a § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší kompetentní ke stanovení specifických emisních limitů v povolení provozu a aprobovat tak i využití této výjimky.

Z tohoto předjednání je vhodné učinit písemný záznam, z něhož bude zřejmé, že krajský úřad akceptuje splnění podmínky „technické nemožnosti využití nízkoemisních hořáků" ve shodě s provozovatelem.

Pro zvýšení právní jistoty situace provozovatele zdroje je optimální variantou podchytit využití výjimky při nejbližší vhodné příležitosti v případné změně příslušného povolení provozu zdroje.

Pokud by se provozovatel rozhodl nízkoemisní hořák instalovat a nebylo by dosaženo plnění emisního limitu ve výši 100 mg/m3, považuje se podmínka stanovená pro možnost využívání této výjimky za splněnou, bez potřeby dalšího prokazování.

Pokud by kontrolní orgán ochrany ovzduší prokázal neoprávněné využití výjimky ze specifického emisního limitu pro NOx (100 mg/m3 ) a ten by byl překročen, dochází tím k naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 25 odst. 1 písm. h) zákona ochraně ovzduší. Za takovýto přestupek hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč (viz § 25 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně ovzduší).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  Novela zákona o ovzdušívyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO).
 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP, MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.