Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

31. říjen 2013
 • Zákon nově upravuje v § 8 odst. 16, aodst. 17 náležitosti smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod dosudupravené v prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb.


Vlastník vodovodu a kanalizace (případněprovozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen uzavřít sodběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odváděníodpadních vod. Zákon nově řeší obsah takových smluv, aby obsahovaly všechnynáležitosti dotýkající se identifikace vlastníka vodovodu případně kanalizace,identifikace provozovatele , identifikace odběratele a podmínky jednoznačněurčující rozsah parametrů důležitých pro smluvní vztah.
Tím vychází vstřícodběratelům, aby ve smlouvě měli nejen základní informace ale i základníparametry o kvalitě dodávané služby včetně způsobu stanovení formy, ceny azpůsobu stanovení ceny , fakturace a záloh a mohli v návaznosti na uzavřenéodběratelské smlouvy vyžadovat plnění smluvních parametrů.
Doplněnístávajících smluv mezi provozovateli a dodavateli bude proces velice časověnáročný z pohledu počtu smluv (1,9 milionu). Nově uzavírané odběratelské smlouvymusí od 1. 1. 2014 být v souladu s požadavky novelizovanéhozákona.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod musíobsahovat alespoň :

 • předmět smlouvy (smlouva na dodávku pitné vody,smlouva o odvádění a čištění odpadní vody),
 • smluvní strany,
 • vlastníka a provozovatele vodovodu, kanalizace
 • vlastníka přípojky a připojené stavby nebopozemku s určením místa,
 • počet trvale připojených osob,
 • stanovení podmínek dodávky, (limity množstvídodávané vody a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),
 • stanovení podmínek odvádění nebo odvádění ačištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění
 • ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahuvápníku, hořčíku a dusičnanů),
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení,
 • způsob fakturace a způsob plateb,
 • možnost změn a doba platnosti této smlouvy.
 • Zákon nově upravuje v § 8 odst.1,povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinenzajistit plynulé a bezpečné provozování a vytvářet rezervu finančníchprostředků na jejich obnovu a dokládat jejich využití.

Povinnost vytvářet finanční zdroje na obnovu a dokladovat jejírealizaci je zaměřena na zajištění provozuschopnosti vlastněnéhovodohospodářského majetku na úrovni , která zajistí plynulé zásobováníodběratelů pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavkyzákona i v dalších letech. Zajištění plánu financování obnovy a jeho realizacebyla přijata za své pouze některými vlastníky. Proto zákon tuto povinnost ukládávšem vlastníkům a neplnění této povinnosti lze sankcionovat.

 • Zákon v §11 se doplňuje odst. 2 otechnické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací se zaměřením především nakvalitu vody.

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí býtpropojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody např. domovní studny. Totozpřísnění je zaměřeno především na odběratele, kteří vnitřní vodovod dodávajícíkvalitní pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu propojili s vlastnímzdrojem, který svou kvalitou ohrožuje nejen konkrétního odběratele, ale můžeohrozit kvalitu dodávané pitné vody v celém vodovodu.

Pokud se fyzickáosoba dopustí přestupku tím, že nerespektuje toto ustanovení a propojí jinýzdroj vody s vnitřním vodovodem, který je napojen na vodovod pro veřejnoupotřebu, může jí příslušný orgán státní správy uložit pokutu až do výše 100000,- Kč.

 • Zákon v § 16 odst. 3 jsou přesnějistanoveny povinnosti, které je provozovatel povinen splnit při výměně vodoměruve prospěch odběratelů

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem.Vodoměrem registrované množství odebrané vody je podkladem pro vyúčtovánídodávky vody pitné případně odpadní. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu.Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Nově se zavádí povinnostprovozovatele oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem svymezením času v rozsahu max. 3 hod. a to i v případě, že vodoměr je proprovozovatele přístupný bez účasti odběratele.

Doplnění povinnosti proprovozovatele umožnit odběrateli jeho přítomnost u výměny vodoměr je v zájmuzkvalitnění služeb pro odběratele.

Zdroj: vodarenstvi.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.