Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové značení nebezpečných odpadů i nové ILNO se odkládá!

Od ledna 2016 mělo dojít k přeznačení všech nebezpečných odpadů i k výměně všech identifikačních listů nebezpečných odpadů. Novela prováděcí vyhlášky však dosud nevyšla.

11. leden 2016

Legislativa:

Po novele zákonem 223/2015 Sb. se v § 13 odst. 2 zákona o odpadech ukládá:

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Prováděcím předpisem je vyhláška č. 383/2001 Sb., která však dosud nebyla na požadavky novely zákona upravena. Původně měla být novela vyhlášky vydána v listopdu 2015 s účinností od 1. prosince 2015. Dosud však novela vydána nebyla.

Co tedy s přeznačením odpadů?

V přechodných ustanovení zákona 223/2015 Sb. se uvádí v bodě 10, že do dne 31.12.2015 nejsou původci a oprávněné osoby povinni zajistit, aby byly nebezpečné odpady nově označeny se symboly CLP, pokud zajistí, aby nebezpečné odpady byly označeny podle "starého" značení.

Výjimka pro "staré" značení tedy platila jen do konce roku 2015. Ale není nutné nyní provádět nějaké provizorní přeznačení nebezpečných odpadů. Novelizovaná povinnost v zákoně se jednoznačně odkazuje na prováděcí předpis včetně rozsahu použití grafického symbolu CLP. Současné znění vyhlášky symboly vůbec neřeší a požaduje na označení NO jen:

  • katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu
  • jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
Pokud tedy máte nebezpečné odpady označeny stále jen "postaru", tak vám nehrozí žádné sankce do doby, než nabyde účinnosti novela vyhlášky 383/2001 Sb. 
Příklad nové etikety (pro nádobu nad 500L) je uveden níže v souborech ke stažení.

Co s ILNO?

Novela zákona o odpadech vůbec oblast identifikačních listů nebezpečných odpadů neřeší (přesněji nemění), takže povinnost změny ILNO nastane až s novelou prováděcí vyhlášky. Pokud nebude v novele vyhlášky pro ILNO přechodné období, bude nutné všechny ILNO vyměnit s účinností novely.

Důvodem k výměně všech ILNO je jednak změna označení nebezpečných vlastností odpadů a jednak v návrhu novely vyhlášky 383/2001 Sb. jsou dále změny v obsahu ILNO. Příklad nového ILNO je uveden níže v souborech ke stažení.

Kdy ke změnám konečně dojde?

V současné době jsou veškeré věcné připomínky k novelám prováděcích předpisů na MŽP vypořádány. Veškeré doprovodné dokumenty k vyhlášce jsou dopracovány a připraveny k postoupení do legislativní rady vlády (LRV).
Zatím nelze zcela přesně odhadnout délku legislativního procesu v LRV a termín platnosti a účinnosti vyhlášky (může být krátký, ale i dlouhý - očekává se účinnost novely od 1.3.2016).

Vzhledem k problémům, které tento stav přináší, připravuje ministerstvo sdělení odboru odpadů k této věci. Celou situaci ještě komplikuje to, že se nyní vedou jednání k vypořádání připomínek k novému zákonu o odpadech. Sdělení tak vyjde až ke konci ledna. Sdělení by mělo řešit i jak postupovat v ohlašování do vydání novely vyhlášky 383/2001 Sb.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Kompletní soubor ILNO a etiket podle nových pravidel!

Vzhledem ke změnám legislativy (viz text výše) bude nutné přeznačit shromažďovací prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi. A také dojde ke změně obsahu identifikačních listů pro nebezpečné odpady (ILNO).
Pro snadný přechod pro Vás připravujeme aplikaci, ze které si snadno vytisknete ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně vytvoření etiket. Aplikace bude dokončena po vydání novely prováděcí vyhlášky.

Aplikace Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.