Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přepravní a identifikační listy nebezpečných odpadů

Odpadová legislativa požaduje v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady řadu dokumentů. V článku se zaměříme na evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů a na identifikační list nebezpečného odpadu.

15. červenec 2009

O každé přepravě nebezpečných odpadů musejí její účastníci vést evidenci, a to na evidenčním listě nebezpečných odpadů (ELNO). Výjimkou je přeprava nebezpečných odpadů při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky. Pokud nepřesahuje areál provozovny, není povinnost vést o ní evidenci.

EVIDENCE PŘEPRAVY

Odesílatel je povinen přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list a tento list zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů od jejího zahájení. List se zasílá úřadu obce, příslušné podle místa zahájení přepravy.

Příjemce odpadu je povinen potvrdit převzetí odpadu a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí tím, že zašle evidenční list odesílateli a obecnímu úřadu obce.

Pokud odesílatel neobdrží do 20 dnů od odeslání odpadu od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu, pak musí informovat příslušný obecní úřad obce a Českou inspekci životního prostředí. Odesílatel i příjemce jsou povinni archivovat evidenci po dobu nejméně pěti let. Způsob zasílání evidenčních listů je taxativně uveden v § 40 zákona č. 185/2001 Sb.

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a umístit tento list na místa nakládání s nebezpečným odpadem. Co to je identifikační list a kdo jej smí zpracovávat - na to se podíváme podrobněji.

Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) je podobný dokument jako bezpečnostní list pro nebezpečnou chemickou látku či přípravek. Obsahuje základní informace o původci, vlastnostech nebezpečného odpadu, dále uvádí technické a bezpečnostní opatření pro nakládání s odpadem. Ten, kdo zpracovává identifikační list, nepotřebuje k tomu žádné oprávnění. Měl by však mít dostatečné odborné znalosti, aby mohl objektivně posoudit nebezpečnost odpadu a navrhnout vhodná opatření při nakládání s ním.

Identifikační list shromažďovaného odpadu musí být umístěn slovy legislativy: "...v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu, nebo může být umístěn přímo na shromažďovacím prostředku." Pokud je ve skladu více nebezpečných odpadů, pak musí být vybaven identifikačními listy všech NO. Požaduje to paragraf 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Příloha č. 3 této vyhlášky pak říká, co je obsahem identifikačního listu nebezpečného odpadu. ILNO musí obsahovat název a kód podle Katalogu odpadů (stanoveném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.), zatřídění odpadu pro účel přepravy nebezpečných věcí - kód ADR, popř. kód COTIF - a identifikaci původce odpadu, včetně osoby oprávněné jednat jménem původce a pracovníka odpovídajícího za správnost údajů.

Nesmí chybět popis fyzikálních a chemických vlastností odpadu a jeho nebezpečných vlastností. Na to navazuje popis bezpečnostních a technických opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu, včetně doporučených osobních ochranných pracovních prostředků, potřebného protipožárního vybavení a opatření při nehodách, haváriích a požárech.

Pro nejčastěji se vyskytující nebezpečné odpady jsou dostupné vyplněné identifikační listy, v nichž stačí doplnit specifické kolonky. Aplikaci s novými etiketami pro nebezpečné odpady i nové identifikační listy si můžete stáhnout v sekci Dokumentace pro ekology, v souborech ke stažení [soubor Aplikace pro tisk etiket pro NO a ILNO podle CLP a nařízení 1357/2014]. (Tyto ILNO a etikety jsou platné do doby, než nabyde účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb., která je nyní připravována; původně měla platit od 1.1.2016).) Pro stažení je nutné přihlášení. Pokud nejste dosud na našich stránkách registrováni, je nutné provést bezplatnou registraci.

AUTOR: Ing. Zdeněk Fildán
Envi Group, s. r. o.


Pravidelně vám přinášíme přehled povinností firem v oblastech odpadového hospodářství, včetně odkazů na prováděcí předpisy. Uvedený článek pochází z publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii. Více informací na www.envigroup.cz


Způsob zasílání evidenčních listů

Odesílatel - vyplní v Evidenčním listu položky 1-6, 8-12 a 15 průpisem do všech sedmi listů. Ponechá si dopravcem potvrzený list 1 pro svou evidenci, list 2 zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení. Zbývající listy 3-7 předá společně se zásilkou odpadu dopravci 1.

Dopravce převezme listy 3-7 spolu se zásilkou. Vyplní v Evidenčním listu položky 6, příp. 7 a 13 průpisem do všech pěti listů. Po předání odpadu příjemci si ponechá příjemcem potvrzený list 6 pro svou evidenci. V případě více dopravců si tito dopravci ponechají kopii listu 6.

Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky od dopravce v položce 14 průpisem do 3-7 listu. Zašle list 3 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy (nakládky), list 4 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy (vykládky) a list 5 odesilateli odpadů, a to do 10 dnů od převzetí odpadu. Příjemce odpadu si ponechá list 7 pro svou evidenci.

(rozesílaní ELNO je taxativně uvedeno v § 40 zákona č. 185/2001 Sb.)

Legislativa

Evidence o přepravě nebezpečných odpadů:

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, § 40

Vyhláška č. 383/2001 Sb., § 25 a příloha č. 26

Identifikační list nebezpečného odpadu:

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, § 13 odst. 3,

Vyhláška č. 383/2001 Sb., § 5.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.