Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

První pomoc při zasažení žíravinami a dalšími látkami, vyvolávajícími otok plic

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

 • zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání
 • zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
 • bezvědomí - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají edém plic)

 • rychle a sohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit!
 • podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou
 • převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem knutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

Při zasažení očí (platí pro žíraviny)

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Vžádném případě neprovádějte neutralizaci!
 • výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku kzevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko.
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření.
 • k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při styku s kůží (platí pro žíraviny)

 • ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo vjeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li vmístech zasažení kůže
 • zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci

Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Pouze u určitých  látek lze použít inaktivační roztoky (například olej u lithia, sodíku, draslíku; manganistan draselný u bílého fosforu; polyetylénglykol u fenolu a krezolu; kalcium glukonát u kyseliny fluorovodíkové a šťavelové) nebo dekontaminační prášek (u yperitu).

 • poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva
 • poškozeného přikryjte, aby neprochladl
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte lékařské ošetření

Při požití

 • NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku!
 • OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny

Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin - s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic).

 • k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti vústech nebo vkrku. Vtom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou.
 • NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek).
 • nepodávejte žádné jídlo
 • nepodávejte nic ústy, pokud je postižený vbezvědomí, nebo má-li křeče
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.