Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak ovlivní nový zákon o ovzduší spalování odpadů?

02. únor 2013

Pod pojmem tepelné zpracování odpadu je v zákoně o ovzduší zahrnuto jakspalování, tak spoluspalování odpadu ve smyslu předchozího zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší. Za tepelné zpracování odpadu zákon považuje (dle § 2písm. o) oxidaci odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým procesem, včetněspalování vzniklých látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťováníoproti spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickémobsahu. Tato definice vychází z obdobné definice uvedené ve směrnici 2010/75/EUo průmyslových emisích.

Tato terminologická změna by měla vyloučit situaci, aby byla za spalovnyodpadu považována zařízení, jež se od běžných spaloven odlišují zcela zásadnětechnicky i svým vlivem na životní prostředí - např. některá zařízení naprincipu pyrolýzy nebo plazmových procesů. Zákon o ochraně ovzduší též definujespalovnu odpadu, a to jako "stacionární zdroj určený k tepelnému zpracováníodpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů, ajakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více než 40 % tepla vzniká tepelnýmzpracováním nebezpečného odpadu nebo ve kterém se tepelně zpracovává neupravenýsměsný komunální odpad".

Odpad, bez ohledu na to, zda je spalován ve spalovně odpadu nebospoluspalován v jiném energetickém zdroji, a bez ohledu na to, zda se jedná ojeho odstraňování nebo energetické využívání, musí být tepelně zpracováván pouzev takových zařízeních, která mají vydaná povolení krajského úřadu a kde je totozpracování výslovně povoleno.

ČASOVĚ OMEZENÁ POVOLENÍ

Nový zákon nepřináší zásadní změny v konkrétních technických požadavcích, aninezavádí nové či nezpřísňuje stávající hodnoty specifických emisních limitů,čímž odpovídá směrnici 2010/75/EU, o průmyslových emisích, která také přebírápožadavky předchozí směrnice 2000/76/ES, o spalování odpadu, pouze s menšímiupřesněními a doplněními.

Podle nového zákona je tak například omezena platnost povolení zdroje tepelnězpracovávajícího odpad na 25 let, u spaloven odpadu (jakožto zdrojů uvedených vpříloze č. 2 a označených ve všech sloupcích A až C) je v průběhu správníhořízení o vydání povolení provozu vyžadováno vypracování rozptylové studie,schválení provozního řádu, a při splnění příslušných podmínek se u nich uplatníkompenzační opatření (viz § 11 odst. 5).

ZÁSADNÍ JE MĚŘENÍ EMISÍ

Zcela zásadní je z hlediska ochrany ovzduší povinnost zjišťování úrovněznečišťování (měření emisí). Měření emisí se provádí u zdrojů a pro znečišťujícílátky, pokud je tak stanoveno v příloze č. 4 k zákonu (bez ohledu na stanoveníemisního limitu), nebo u nichž je stanoven emisní limit prováděcím právnímpředpisem či povolením provozu. Platí, že emisní limity stanovené v povoleníprovozu nesmí být stejné nebo vyšší než specifické emisní limity stanovené vprováděcím právním předpisu pro daný stacionární zdroj. Povolující krajský úřadtedy nebude do povolení provozu přepisovat emisní limity z prováděcí vyhlášky(viz box 2), ale má zákonem danou možnost stanovovat emisní limity pro dalšíznečišťující látky nebo emisní limity ve vyhlášce stanovené zpřísnit (principintegrovaného povolení).

ALTERNATIVNÍ PALIVO JE STÁLE ODPAD

Zákon o ochraně ovzduší nedefinuje pojem odpad - za odpad je považováno vše,co je odpadem podle zákona o odpadech. Nedefinuje rovněž pojem alternativnípalivo. V praxi bývá tímto pojmem nejčastěji nazýván odpad, respektive palivopocházející z odpadu, jenž byl mechanicky, biologicky či jinak upraven za účelemjeho následného spálení s využitím jeho energetického potenciálu. Palivo zodpadů je pro účely ochrany ovzduší stále odpadem, který má své katalogové číslopodle odpadové legislativy národní i evropské (19 12 10). Zdroje znečišťováníovzduší, jež spalují odpadová paliva, jsou stále zdroji, které tepelnězpracovávají odpady a k tomu musí mít příslušná povolení.

Spalování tuhých alternativních paliv vyrobených z odpadu mimo režimtepelného zpracování odpadu neumožňuje ani vydání certifikace, ať je vydánacertifikačními orgány dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích navýrobky, na základě vnitropodnikových (právně nezávazných) norem, na základěpožadavků legislativy kladených na běžná paliva (např. biomasa, uhlí) či nazákladě technických norem týkajících se přímo tuhých alternativních paliv (ČSNEN 15357 až ČSN EN 15359). Zákon o ochraně ovzduší ani zákon o odpadech právnízávaznost certifikací nepředpokládají.

Zpracovatelé nebo provozovatelé zdrojů, které nejsou spalovnami odpadů anizařízeními ke spoluspalování, často prohlašují, že jejich paliva nejsou odpady,protože naplnila podmínky paragrafu § 3 zákona o odpadech, zejména odstavce 6.Ten vymezuje podmínky, za nichž odpad přestává být odpadem (věc se běžně využíváke konkrétním účelům, existuje pro ni trh nebo poptávka a splňuje technicképožadavky pro konkrétní účely). Tato prohlášení jsou často jednostranná a osplnění podmínek lze mít důvodné pochybnosti.

KRITÉRIA NA ÚROVNI EVROPY ZATÍM NEJSOU

Není možné opomenout skutečnost, že podmínky stanovené pro odpady, kterépřestávají být odpadem, vychází z podmínek evropské směrnice o odpadech (čl. 6odst. 1 písm. a) až d) směrnice 2008/98/ES), jež předpokládá, že k vynětí zrežimu odpadů může dojít tehdy, kdy jsou splněna zvláštní kritéria vydaná naúrovni Společenství. Tato kritéria však doposud vydána nebyla, ani Komise zatímv dohledné době o vydání takovýchto kritérií neuvažuje. Směrnice umožňuje, abyčlenské státy v jednotlivých případech rozhodly, zda určitý odpad přestal býtodpadem s přihlédnutím k platné judikatuře Evropského soudního dvora. Takovározhodnutí jsou členské státy povinné oznámit Komisi v rámci technickénotifikace. Jelikož Česká republika zatím nevydala rozhodnutí (nebo nenavrhlaprávní předpis) za účelem možnosti vynětí paliv z odpadů z režimu odpadů aKomise nebyla o posouzení takovéhoto postupu požádána, není možné s palivy zodpadů nakládat jinak, než jak bylo uvedeno v tomto článku. V opačném případě seČeská republika vystavuje hrozby soudního řízení a sankcí s tím spojených zaporušování práva EU.

V současné době je v notifikačním řízení italský předpis, který stanovujepodrobná kritéria pro vynětí odpadových paliv z režimu odpadu (notifikace jevedena pod číslem 2012/480/IT. Dokument je volně dohledatelný v databáziEvropské komise pro technické notifikace TRIS). Schvalovací řízení, kterézpravidla trvá tři měsíce, bylo prodlouženo, mimo jiné z důvodů předloženízásadních námitek ze strany Německa, Rakouska a některých oborových svazů.

Návrh italského předpisu předpokládá, že i pro odpady vyjmuté z odpadovélegislativy jsou stanoveny požadavky na skladování, manipulaci, výrobu apřepravu. Jejich využití je limitováno pouze na výrobu tepla nebo elektrickéenergie v cementárnách a spalovacích zařízeních (elektrárnách) s příkonem nad 50MW. Podle Katalogu odpadů je stanoven taxativní výčet odpadů, které nesmí býtpoužity pro jejich výrobu. Výrobci paliv z odpadů musí zasílat každoročníhlášení o zpracovaných odpadech, množství vyrobených paliv, výsledcíchšaržovitých analýz a konkrétních odběratelích (uživatelích) paliva. Stejně takuživatelé paliva musí zasílat každoroční hlášení o výrobcích, od nichž palivoodebrali, analýzách daných vzorků, míře náhrady fosilních paliv s popisem akvantitativním vyjádřením snížení emisí, včetně emisí skleníkových plynů.Vyhláškou je pak zřizována Dozorčí a monitorovací komise, která kontroluje celýcyklus výroby paliv z odpadů.

Mgr. Veronika Tomášková
Mgr. Pavel Gadas

LEGISLATIVA

 • Zákon č. 201/2012 Sb., který zrušil a nahradil předchozí zákon č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti 1. 9.2012. K témuž datu byly zrušeny téměř všechny prováděcí právní předpisy v tétooblasti a postupně jsou vydávány nové prováděcí vyhlášky a nařízenívlády.

Doposud vydané předpisy:

 • vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používanýchpro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší,
 • vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovněznečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogovýchsituacích,
 • nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnostibiopaliv.

Nový zákon o ochraně ovzduší stanoví:

 • přípustné úrovně znečištění (vyjádřené imisními limity) a znečišťováníovzduší (vyjádřené emisními limity, emisními stropy, případně jinými,technickými podmínkami provozu),
 • způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování a jejichvyhodnocení,
 • nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
 • práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraněovzduší (viz § 1 odst. 2 písm. a) až d).

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

 • Odpad podle jiného právního předpisu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vplatném znění), s výjimkou odpadu uvedeného v prováděcím právním předpisu (odpadna bázi biomasy), může být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, vekterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d).Povolení vydává místně příslušný krajský úřad. Tepelné zpracování odpadu jemožné pouze pod dohledem osoby autorizované (podle § 32 odst. 1 písm. c) zákonao ochraně ovzduší).
 • Odpady na bázi biomasy, které je možné spalovat mimo režim tepelnéhozpracování odpadu, jsou rostlinné odpady ze zemědělství a lesnictví, zpotravinářského průmyslu (pokud je vyrobené teplo využito), dále odpad z výrobyčerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny (pokud se spalují v místě výroby avyrobené teplo je využito), korkový a dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu,který může obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy vdůsledku ošetření a povrchové úpravy dřeva.

EMISNÍ LIMITY

Návrh prováděcí vyhlášky, kterou se stanovují emisní limity a další podmínkypro spalování odpadu, má oproti původnímu nařízení vlády č. 354/2002 Sb.,některé změny:

 • validace výsledků kontinuálního měření se použije pouze pro účely posuzovánís emisními limity, a nikoli pro výpočet celkové emise znečišťujících látek (tatozměna může vést ke zvýšení vykazovaných emisí u těch zdrojů, které používalyvalidované hodnoty i pro výpočet celkové emise znečišťujících látek),
 • bylo odstraněno zpřísnění oproti evropským směrnicím, které vzniklo špatnýmpřekladem v roce 2002 a spočívá v neprovádění přepočtu na referenční obsahkyslíku u spaloven odpadu, pokud je obsah kyslíku nižší než referenční (nadáleje uplatněno pouze u spalování nebezpečného odpadu ve smyslu legislativy EU), c)u tepelného zpracování odpadu ve spalovacích stacionárních zdrojích byla určenohodnota Cproc pro HCl, která se použije při výpočtu emisního limitu založenéhona principu průměru emisních limitů stanovených pro spalování odpadu a spalovánípaliv v daném stacionárním zdroji váženého podle objemu spalin vzniklých zespalování odpadu a spalování paliv při tepelném zpracování odpadu. Vzhledem kočekávanému budoucímu povolování tohoto režimu na spalovacích stacionárníchzdrojích tak byla odstraněna nejistota plynoucí z toho, že některé stacionárnízdroje mohly mít stanoven emisní limity pro HCl v povolení (pak by se v uvedenémvzorci použila jeho hodnota), nebo nemusely (a pak by se použila hodnotakoncentrace HCl při spalování paliva). Hodnota Cproc byla stanovena na úrovniobecného emisního limitu, tedy 50 mg/m3.

Autoři: VeronikaTomášková, PavelGadas

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.