Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. o ukládání odpadů

MŽP připravuje novelu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

02. prosinec 2015

Stručný výtah základních bodů připravované novely:

Zpřísnění stavu u využití sedimentů z vodních toků a vodních nádrží v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. - V této novele byly sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, využívané na zemědělském půdním fondu a na povrchu terénu, nově zařazeny do působnosti zákona o odpadech. V případě využití sedimentů na povrchu terénu tak nově bude aplikována obecná právní úprava pro využívání odpadů na povrchu terénu. S ohledem na velké množství odpadů, na které se režim vyhlášky bude nově vztahovat, je nezbytné přistoupit k podrobnější úpravě a stanovit rozdílná kritéria pro využití odpadů na povrchu terénu podle místa jejich využití.

Zpřísnění podmínek pro využívání stavebních a demoličních odpadů - dle novely již nebude možné využít stavební odpad bez jeho předchozího zpracování na recyklát (drcení, třídění).

Zrušuje se § 6 odst. 3, dle kterého bylo dlouhodobě stanoveno množství odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky bez poplatku.

V příloze č. 4 se nově nastavují podmínky pro ukládání na skládky, co se týče výstupů z úpravy směsných komunálních odpadů obsahujících biologicky rozložitelnou složku.

Dále se nově stanovují pravidla pro postup v případě překročení nejvýše přípustné hodnoty ukazatele rozpuštěného organického uhlíku (DOC).

V příloze č. 5 je nově zavedena výjimka pro využívání na povrchu terénu pro pneumatiky, které byly dosud v některých případech takto využívány, vzhledem k jejich zařazení mezi výrobky podléhající zpětnému odběru.

Ohledně odpadů, které lze ukládat na skládky jen za určitých podmínek, se upřesňují podmínky pro ukládání neupravených směsných komunálních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů.

Dále se zpřísňuje možnost využití výstupů ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů.

Novela zpřesňuje pojem ,,kvalifikovaná osoba", aby bylo možné stanovit podmínky pro splnění její odborné způsobilosti.

Přepokládaná účinnost novely: původní předpoklad MŽP byl od listopadu 2015, což se evidentně nepodaří.

Ke stažení

novela: novela.pdf

důvodová zpráva:duvodovka.pdf 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.