Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností se týká skoro každého

Zákon č. 542/2020 Sb. o vybraných výrobcích s ukončenou životností platí už od 1. ledna letošního roku, ale s plněním jeho povinností se povinné osoby stále nevyrovnaly. Někteří ani netuší, že se jich zákon týká.

13. březen 2021

Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce

Seminář: Nový zákon 542/2020 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků (VUŽ) - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, povinnosti osob při nakládání s VUŽ.

Úplné znění

Zákon zavádí tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce, pokud uvádějí na ČR trh vybrané výrobky, za které jsou zákonem považovány elektrozařízení, přenosné, automobilové a průmyslové baterie a akumulátory nebo pneumatiky vč. některých „toků" protektorovaných pneumatik. Znamená to, že „výrobce" musí na své náklady zajistit jejich zpětný odběr, zpracování, využití, odstranění v zákonem stanovené míře a informování konečných uživatelů o tom, jak se mají zachovat, když se budou chtít výrobku na konci jeho životnosti zbavit. Tuto povinnost může výrobce splnit samostatně v tzv. individuálním systému nebo společně s jinými výrobci v kolektivním systému, a za tím účelem musí být zapsán v Seznamu výrobců.

Zákon se netýká jenom těch osob, které uvádějí na trh jednotlivé kusy vybraných výrobků, ale také těch, kteří uvádějí na trh funkční celky, ve kterých jsou zabudovány nebo ke kterým jsou přiloženy. Znamená to například, že firma, která dováží do ČR čtyřkolky, se stává při jejich prodeji další osobě tzv. výrobcem akumulátorů nebo pneumatik zabudovaných ve čtyřkolce a musí tedy plnit k těmto vybraným výrobkům celý rozsah povinností stanovený zákonem.

Dalšími subjekty, na které klade zákon povinnosti, jsou distributoři a poslední prodejci, kteří vybrané výrobky buď samostatně anebo jako součást funkčního celku, uvádějí dál do oběhu a distribuují je k jejich konečným uživatelům. Pokud by prodávali vybraný výrobek od „výrobce", který není zapsán v Seznamu výrobců (veřejně dostupný seznam), propadají všechny povinnosti z tohoto zákona na distributory.

Významnou povinností všech osob při prodeji vybraných výrobků – výrobců, distributorů, posledních prodejců – je viditelné uvádění recyklačního příspěvku (oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr a zpracování vybraných výrobků na konci životnosti) na daňovém dokladu odděleně od ceny elektrozařízení a pneumatik (baterií a akumulátorů se tato povinnost netýká). Tato povinnost sice již ve známost většiny dotčených osob vešla, ale její realizace stále pokulhává. Například každý autoservis nebo pneuservis by měl při prodeji nebo při použití těchto výrobků při opravě vozidla, uvádět viditelně na faktuře nejen cenu služby a jednotlivých prodaných dílů, ale v případě baterií a pneumatik také jednotkovou sazbu recyklačního příspěvku a jeho celkové výši. Tuto povinnost už nelze splnit pouze sdělením, že recyklační příspěvek je součástí ceny, jak tomu bylo v minulosti.

Vzhledem k tomu, že v praxi je často nesnadné určit, zda-li se na daný výrobek právní rámec zákona vztahuje nebo nikoliv, vydalo ministerstvo dne 23. února 2021 k zařazování výrobků jako elektrozařízení Sdělení, podle kterého jsou např. za elektrozařízení považovány i propojovací a prodlužovací kabely, pokud jsou oboustranně zakončené, tedy nejen IT kabely, i kabely používané ve vozidlech, pokud jsou na trh uváděny jako náhradní díl.

Firmám, které si byly vědomy svých povinností i podle starého zákona o odpadech a doposud je plnily v individuálním systému, zákon stanovil do 30. dubna 2021 přechodnou lhůtu na to, aby doplnily své podání na zápis do Seznamu výrobců o informace, jakým způsobem zajišťují nově stanovené povinností. Například musí vybudovat na území ČR síť veřejných míst zpětného odběru v rozsahu požadovaném zákonem, nebo doložit, že založily zvláštní vázaný účet v bance a že na něj složily kauci ve výši stanovené zákonem. Tato povinnost je zcela nová pro „výrobce" pneumatik a průmyslových baterie a akumulátorů, pokud obsahují lithium.

OO-sdeleni_k zarazeni_vybranych_EEZ-20210223.pdf

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na dalších odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce

    ON-LINE kurz: Nový zákon 542/2020 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků (VUŽ) - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, a to s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s VUŽ včetně jejich využití a odstranění, povinnosti osob při nakládání s VUŽ.
  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

    ON-LINE kurz: Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy.
  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy.  Kompletní vzorová dokumentace.
Autor: Ing. Eva Směšná

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.